Arama yapmak için en az 4 karakter girmelisiniz.


BAŞLIK VE İÇERİKTE ARAMA
MAKALE ARA
YAZAR ADINA GÖRE ARAMA
MAKALE ARA
DÖNEME GÖRE ARAMA
MAKALE ARA
MAKALE TÜRÜNE GÖRE ARAMA
MAKALE ARA


ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI KAPSAMINDA TÜREV ÜRÜN SÖZLEŞMELERİNİ DEĞERLEME ve RAPORLAMA YAKLAŞIMI

Arif AYLUÇTARHAN* Aslı TÜREL**
*Vergi Müfettişi,Dr. **Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi
İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı
2018 / 11

Günümüz ekonomik koşulları dolayısı ile uluslararası piyasalarda faiz ve kur istikrarsızlığı yoğun olarak yaşanmaktadır. Bu şartlar altında reel sektör işletmeleri ve finansal kurumlar hem yurt içi hem de yurt dışı faaliyetlerini istikrarlı ve öngörülebilir şekilde yürütmek ve mevcut şartlar altında spekülat...

ÇEVRİMİÇİ YAYIN HİZMETLERİ ve VERGİLENDİRİLMESİ

Oğuzhan ARMAĞAN
Vergi Müfettiş Yardımcısı
2018 / 11

Teknolojinin gelişmesi hayatın içerisinde yer alan tüm sistemleri/düzenleri müspet yahut menfi olarak etkilemiştir. Çalışmamızın konusunu oluşturan Twitch ve benzeri oluşumlar, artık internet altyapısına sahip kişilerin kendi isteklerine göre, istedikleri her konuda yayın yaptıkları kendilerine ait interaktif...

HİSSE GERİ ALIM İŞLEMLERİ ve VERGİSEL AÇMAZLARI

Yiğit YILDIZ
Vergi Müfettiş Yardımcısı
2018 / 11

Avrupa Birliği?ne tam üyelik hedefleyen ülkemiz hukuksal açıdan radikal değişikliklere imza atmıştır. Bu bağlamda birçok yeni kanun uygulamaya konulmuştur. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununu yürürlükten kaldıran 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun, ...

AİLE HEKİMLİĞİ MÜESSESESİNİN VERGİ MEVZUATI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Alaattin CEYHAN* Tanju GÜNDÜZ**
*Vergi Müfettişi **Vergi Müfettiş Yardımcısı
2018 / 11

Sağlık hizmetlerinin en uygun şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunuyla aile hekimliği uygulamasına geçilmiştir. Aile sağlığı merkezlerinde istihdam edilen aile hekimleri, kendi adlarına özel olarak çalışan hekim/işveren statüsünde sayılmaktadır. Birinci basamak temel sağlı...

Finansman yönetimi işletmelerin ekonomik faaliyetlerini devam ettirmeleri ve amaçlarına ulaşmaları açısından önemli bir rol oynamaktadır. Firmaların finansman temininde kullanabilecekleri çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemlerden biri de sat ve geri kirala yöntemidir. Bu yazımızda, sat ve geri kirala işlemi a...

CEP TELEFONU İTHALATININ VERGİLENDİRİLMESİ

Gökhan TERZİ
Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi
2018 / 11

Günümüzde cep telefonu insanların sürekli kullandığı cihazlardan biridir. İletişim, oyun, aksesuar, statü ve moda gibi pek çok amaçla kullanılan cep telefonu kişilerin bütçesinde olduğu gibi ülkelerin bütçesinde de önemli bir yer tutmaktadır. Çalışmada; yurt dışından cep telefonu getirme şekilleri, cep telefo...

KONUT ve İŞYERİ SATIŞLARINDA YABANCILARIN KDV AVANTAJI

Ersoy ŞİMŞEK
Vergi Müfettişi
2018 / 11

İnşaat sektöründe işyeri ve 150m2 üzerindeki konut satışlarında KDV oranının %18 olması (31.10.2018 tarihine kadar %18 kdv’ye tabi olan konutlar ve işyerleri için geçici olarak %8 kdv uygulanacaktır.) alıcılar açısından önemli finansman yükü oluştururken satıcılar açısından da pazarlama sorunlarının yaşanması...

TÜRKİYE'DE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNE YÖNELİK VERGİSEL TEŞVİKLER

Mine Nur BOZDOĞAN
Doç.Dr. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İ.İ.B.F.
Maliye Bölümü
2018 / 11

Teknoloji geliştirme bölgeleri çerçevesinde üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ve firmaların desteklenmesi ve birbirleriyle bağlantısının ve işbirliğinin arttırılması yoluyla girişimciliğin özendirilmesi, nitelikli işgücünün arttırılması, yenilikçi, yüksek teknolojili ve kaliteli ürünlerin üretilme...

5520 sayılı Kanunun 12/7 maddesi ile örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan tutarlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulanmasında, gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağ...

6102 sayılı Kanun ile ultra vires ilkesinden vazgeçilmiş ve şirketlerin ana sözleşmelerinde yer almayan işletme konularında bile iş ve işlemlerde bulunabilmelerinin önü açılmıştır. Şirketler, Mezkûr Kanun öncesinde sadece ana sözleşmelerinde yer alan işletme konularında faaliyet sürebiliyorlarken başkaca bir...

Türk Vergi Sisteminde 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda düzenlenmiş olan uzlaşma müessesesi ile vergi mükellefleri ile vergi idaresi arasında çeşitli nedenlerle meydana gelen ihtilaflar, yargıya intikal etmeden önce taraflar arasında barışçıl bir yolla çözümlenmektedir. Doktrinde uzlaşma müessesini, vergileme i...

YENİ NESİL NEGATİF DIŞSALLIK, ŞEKER TÜKETİMİ

Abdullah Hüseyin ARIS
Vergi Müfettiş Yardımcısı
2018 / 11

Son yıllarda şeker tüketimine bağlı olarak artan hastalıklar bilim insanlarınca mercek altındadır. İstatistikler incelendiğinde şeker tüketiminin obeziteye hipertansiyona, kalp hastalıklarına neden olunduğu belirtilmiştir. Bu çalışma şeker tüketiminin halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle şekerin...