Arama yapmak için en az 4 karakter girmelisiniz.


BAŞLIK VE İÇERİKTE ARAMA
MAKALE ARA
YAZAR ADINA GÖRE ARAMA
MAKALE ARA
DÖNEME GÖRE ARAMA
MAKALE ARA
MAKALE TÜRÜNE GÖRE ARAMA
MAKALE ARA


POSTA veya HIZLI KARGO YOLUYLA GELEN EŞYA ve VERGİLENDİRİLMESİ

Gökhan TERZİ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi
2018 / 6

Küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve özellikle internetin yaygınlaşması ticareti daha kolay ve hızlı yapılabilir hale getirmiştir. Dolayısıyla, tüketiciler için alış-veriş bir tuş kadar yakınlaşmıştır. Günümüzde internet alışverişin en popüler ve tercih edilen yöntemidir. Bu açıdan internet insanlar için a...

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında “Sıfır Oranlı Emlak Vergisi” uygulamasına yer verilmiştir. Biz de bu çalışmamızda, hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, emeklilerin, gazilerin, engellilerin ve şehitlerin dul ve yetimlerinin TOKİ’den satın almış oldukları konutlarda...

Türk Hukuk Sistemi’nde genel itibarı ile sözleşmelerin taraflarca hazırlanıp düzenlenmesi herhangi bir şekil şartına bağlanmamış olup akitlerin tanzim edilmesinde “şekilsel serbestlik” ilkesi geçerlidir. Tarafları akitlerin tanzimi esnasında herhangi bir şekil şartına bağlayan hukuki bir durum bulunmadığı müd...

213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde tali ürünlerin değerlemesine ilişkin olarak değerleme esası ve usulüne yönelik olarak farklı yaklaşımlar mevcuttur. Değerleme esası olarak emsal bedelin veya maliyet bedelinin kullanılacak olması mükelleflerin dönem matrahlarını değiştirecektir. Olumlu ya da olumsuz b...

YABANCI ULAŞTIRMA KURUMLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

Önal Akçay
Vergi müfettişi
2018 / 6

Yabancı ulaştırma kurumlarının kazançlarının saptanmasında ortaya çıkan güçlükler ve kendine özgü düzenlemelere tabi olmasından dolayı bu faaliyetlerden elde edilen kazançlar gerçek usulde tespit edilememektedir. Bu yüzden yabancı ulaştırma kurumlarının vergilendirilmesinde götürü bir vergilendirme yöntemi ol...

GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI ve VERGİLENDİRİLMESİ

Murat ALTAY
Vergi Müfettiş Yrd.
2018 / 6

Konut edinmede yeni bir yöntem olan gayrimenkul sertifikası modeli, gayrimenkulün tamamını satmak yerine birim metrekarelere bölerek bunun satılmasını sağlayan bir sistemdir. Bu sistemde yatırımcılar gayrimenkulün metrekarelerini temsil eden menkul kıymeti borsada satın alabilmektedir. Yeterli sertifikaya sah...

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan ve kamu gelirleri içerisinde önemli bir yer tutan vergi cezalarındandır. Mükelleflerin belli şartlarda başvuru yapmaları halinde cezalarda indirim uygulamasına konu olabilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının, 7103 sayılı K...

Matrah ve vergi artıran mükelleflere, artırılan vergi türleri ve yıllar itibariyle vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olunmaması hakkı getiren 7143 sayılı Kanun (Kanun) yürürlüğe girmiştir. Matrah ve vergi artırımı hükümlerinin, vergi incelemelerinin bulunduğu aşama ve inceleme konuları itibariyle farklı ş...

Türkiye?de muhasebe standartları, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından uluslararası standartlarla uyumlu olarak oluşturulmakta ve yayımlanmaktadır. Bu standartlardan tam set muhasebe standartları olarak tanımlanan, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartl...

Vergi afları birçok olumlu ve olumsuz yönleri bir arada barındırmaktadır. Ülkemizde ise her 2,7 yılda bir vergi affı çıkmaktadır. Mükelleflerin vergi aflarının düzenli hale geldiğini düşünmeleri vergisel olarak incelenme beklentilerini de düşürmektedir. Bu nedenle beyan ettikleri vergi gelirlerini de düşürebi...

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun mükelleflere borç yapılandırması, matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesi gibi hükümleri yanında bazı varlık ve kazançların milli ekonomiye kazandırılmasına iliş...

KONUT TESLİMİNDE KDV ORANLARI

Coşkun Çekiciler-Ahmet İmamoğlu
Vergi Müfettişi-Kamu İhale Uzmanı
2018 / 6

Ekonominin lokomotifi olan inşaat ve gayrimenkul sektörüne verilen teşvikler, sektör üzerindeki vergi yükünün azalmasına böylelikle dönem dönem bu alanda yaşanan durgunluğun aşılmasına yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla hükümetler tarafından izlenen bu teşvik uygulamaları, bir başka ifadeyle uygulanan genişleti...

Katma Değer Vergisi’nde harcamada yaratılan değerlerin vergilendirilmesi ve vergi mükerrerliğinin önlenmesi ancak mal ve hizmet satanlar ile bu mal ve hizmeti satın alanlar arasında sağlam bir belge düzeninin kurulması ile sağlanabilir. Katma Değer Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunda yer alan düzenlemelerde ...

Kamu zararından kimlerin sorumlu olduğu hususu kamu zararının tespiti kadar önemli bir konudur. Kamu zararından sorumluluğun tespiti konusunda daha önce hakim olan objektif (kusursuz) sorumluluk ilkesinin yerine 5018 sayılı Yasada kusur sorumluluğu ilkesi kabul edilmiştir. Mevzuatta yer alan kamu zararı konus...

Sermayesi belirli bir sınırı aşan anonim şirketler ile ortak sayısına göre bazı kooperatifler sözleşmeli avukat bulundurmak zorundadırlar. Anılan yükümlülüğün ifası ücret ödemeleri; uyulmaması ise idarî para cezaları yönünden anonim şirket ile kooperatife bir maliyet getirmektedir. Oysa, bazı yasal imkânlarda...

Çalışmamızda 4857 sayılı İş Kanununun getirdiği esneklik kavramı ve mevzuat hükümleri doğrultusunda serbest zaman kavramı açıklanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda öncelikle, serbest zaman kullanımı için işçinin bu yönde bir talebinin olması ve bu isteğini her serbest zaman kullanımı için işverene ayrı ayrı bild...