Arama yapmak için en az 4 karakter girmelisiniz.


BAŞLIK VE İÇERİKTE ARAMA
MAKALE ARA
YAZAR ADINA GÖRE ARAMA
MAKALE ARA
DÖNEME GÖRE ARAMA
MAKALE ARA
MAKALE TÜRÜNE GÖRE ARAMA
MAKALE ARA


Vergi uyuşmazlıklarının, dava yoluna başvurmadan idari yollarla çözümünü sağlayan uzlaşma müessesesi uygulama açısından tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma olarak ikiye ayrılmaktadır. Vergi Usul Kanunu’nun Ek 11’inci maddesi, vergi incelemesine dayanılarak tarh edilecek vergiler ile bunlara ilişkin ke...

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ HİZMETİNDE KDV TEVKİFATI

Mehmet CANBAY
Vergi Müfettişi
2019 / 7

Ülkemizde sıkça rastlandığı üzere, KDV mükellefleri tarafından hastanelere Merkezi Sterilizasyon Ünitesi hizmeti verilmektedir. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi hizmetinin Katma Değer Vergisi karşısındaki durumu hakkında, ne yasal mevzuatta ne de GİB tarafından verilen özelgeler de açıklayıcı bilgiler yer almama...

KENDİ HİSSELERİNİ SATIN ALAN ŞİRKETLER İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASINDAN FAYDALANABİLİRLER Mİ?

Mehmet ÇINARLIDERE
Vergi Müfettiş Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2019 / 7

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile şirketlerin kendi hisselerini satın almalarının önündeki engeller kalkmış olup şirketlerin esas veya çıkarılmış sermayesinin onda birini aşmayacak şekilde iktisap edebilecekleri belirtilmiştir. Son zamanlarda şirketler, hisselerinin piyasa fiyatının gerçek değerinin a...

STOKLARIN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ ve MUHASEBE KAYITLARI

Şeref DEMİR
Doç.Dr., Maltepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
2019 / 7

Türkiye Muhasebe Standartları stok kalemlerini net gerçekleşebilir değer ve maliyet bedelinden düşük olanı ile değerlemeye tabi tutmakta ve muhasebeleştirmektedir. Stokların maliyeti satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokları mevcut yerlerine ve koşullarına getirmek için katlanılan diğer t...

GLOBAL BİR SORUN; KÜRESEL VERGİ REKABETİ

İsmail İŞLER
Öğr. Gör. Dr., Pamukkale Üni., Çal MYO, Muhasebe ve
Vergi Bölümü
2019 / 7

Küreselleşme ve internet teknolojilerindeki gelişmeler neticesinde dijital ekonomi büyümüş, sermayenin mobilitesi kolaylaşmış, uluslararası ticaret hacmi genişlemiş, uluslararası şirketlerin sayıları artmıştır. Hareketli uluslararası sermayeyi ülkelerine çekmek isteyen hükümetler de, düşük vergi oranları ve g...

Sahte fatura kullanan veya kayıt dışı alıp satan işletmelerin alış maliyetlerinin kabul edildiği durumlara vergi incelemelerinde sıklıkla rastlanmaktadır. Belgesiz mal ve hizmet dolaşımının önlenebilmesi bakımından etkili ve caydırıcı bir yöntem olarak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda (KDVK) düzenlen...

KAMBİYO İŞLEMLERİNDEKİ BSMV’NİN İHRACAT KARŞISINDAKİ DURUMU

*İlhan ÖZKAN - **Coşkun ÇEKİCİLER
*Vergi Müfettişi - **Vergi Müfettişi
2019 / 7

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33’üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki Bakanlar Kurulu’nun 31.03.2008 tarih ve 2008/23459 sayılı kararı ile kambiyo muamelelerinden satış tutarı üzerinden belirlenen binde “0” olan oran, 14.05.2019 tarih ve 1103 s...

Veri merkezleri, veri depolama, yedekleme, kurtarma, veri ve ağ yönetimi gibi hizmetleri sunan yerler olarak tanımlanabilir. Teknolojik gelişmeler ile birlikte, günlük hayatta sürekli olarak veri üretilmekte ve veriye duyulan ihtiyaç artmaktadır. Son yıllarda dijital uygulamaların yaygınlaşmasıyla söz konusu ...

Ekspertiz, ‘Eksper’ kelimesinden türetilmiştir. Eksper; belirli bir konu hakkında uzman olan, teknik bilgiye sahip kişiyi ifade etmektedir. Buradan yola çıkarak ‘Ekspertiz’in tanımını yapacak olursak; Eksper olan kişilerin yani uzmanların teknik ekipmanlar aracılığıyla gayrimenkulleri inceleyip, değer biçmele...

TAM TASDİK RAPORLARI ile İLGİLİ ÖZELLİKLİ HUSUSLAR

Ahmet Gencer KIZILTAŞ
Vergi Müfettişi
2019 / 7

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Usul Kanunu’ndan aldığı yetki ile mükelleflerin beyannamelerinin yeminli mali müşavirler tarafından imzalanması veya tasdik edilmesi konusunda tebliğler yayınlamıştır. Bu tebliğlerle Gelir İdaresi Başkanlığı; Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi K...

YENİ BİR BEYANNAME TÜRÜ “MUHTASAR ve PRİM HİZMET BEYANNAMESİ”

Serkan KURT* - Süreya Meltem KURT**
*Vergi Müfettişi - **Ceyhan Sol Sahil Sulama Birliği
2019 / 7

01.07.2019 tarihi itibariyle tüm Türkiye’de uygulamaya başlayacak olan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” ile birlikte, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4’ üncü maddesinin bir...

İTHALATTA GÖZETİM BEDELİNİN VERGİ ve MUHASEBE UYGULAMASI

Fatih AKTEMUR
Vergi Müfettişi
2019 / 7

İthalata kısıtlama getirilmesi çeşitli sebeplerle olabilir. Bu sebeplerden en önemlilerini şu şekilde belirtebiliriz: Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği, insan, hayvan ve bitki sağlığı, sanatsal, tarihi veya arkeolojik değer taşıyan ulusal hazinelerin veya fikri, sınai ve ticari mülkiyetin korunması...

İŞÇİLERE ÖDENEN TAZMİNAT ve YARDIMLARDA VERGİ İADESİ

Veli URAL
Vergi Müfettiş Yardımcısı
2019 / 7

7162 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa geçici 89’uncu madde eklenmiştir. Geçici 89’uncu madde ile 27.03.2018 tarihinden önce hizmet erbabına ödenen tazminat ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen vergilerin, tarha yetkili vergi dairesine yapılacak başvuru ve dav...

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE İHBAR İKRAMİYE MÜESSESESİ

Erkan KIZIL
Vergi Müfettiş Yardımcısı
2019 / 7

İhbar ikramiyesi, muhbir tarafından vergi idaresine kayıp ve kaçak ihbarına istinaden tespit edilen vergi ve cezanın belli bir tutarının muhbire ödenmesidir. Müessesenin yasal kapsamı 1931 yılında yayımlanmış 1905 sayılı Kanun çerçevesinde belirlenmiştir. Kanun, güncel değişikliklere cevap verememesinden ötür...

Teknolojik gelişme, sağladığı verimlilik artışı nedeniyle istikrarlı ekonomik büyümeyi ve ilerleyen aşamalarda kalkınmayı beraberinde getirmektedir. Belirli ekonomik ve sosyal amaçlara ulaşmak isteyen devletlerse teknolojik buluşları vergisel teşviklerle desteklemektedir. Ülkemizde de yeni teknolojik buluşlar...

KRİZLERİ ÖNLEMEDE FİNANSAL İŞLEMLER VERGİLERİ

Ökkeş KISA
Yüksek Lisans Öğrencisi, Anadolu Üniversitesi, Maliye
Anabilim Dalı
2019 / 7

Krizler teorik olarak reel ve finansal krizler olmak üzere ikiye ayrılır. Reel krizler, mal, hizmet ve işgücü piyasalarında ortaya çıkan dalgalanmalar iken, finansal krizler, finansal piyasalardaki dalgalanmalar sonucu reel piyasalara da sıçrayıp, reel piyasalarda da dalgalanmalar meydana gelmesine neden olar...