Arama yapmak için en az 4 karakter girmelisiniz.


BAŞLIK VE İÇERİKTE ARAMA
MAKALE ARA
YAZAR ADINA GÖRE ARAMA
MAKALE ARA
DÖNEME GÖRE ARAMA
MAKALE ARA
MAKALE TÜRÜNE GÖRE ARAMA
MAKALE ARA


İDARENİN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ BAĞLAMINDA 115 NO.LU VUK SİRKÜLERİ

Fatih SARAÇOĞLU* - Özgür ŞAHAN**
* Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, İİBF Maliye Bölümü -
** Dr. Öğr. Üyesi, Sinop Üni., İİBF Sağlık Yönet
2019 / 8

115 No.lu VUK sirküleri ile bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılmıştır. Bu şekilde mükellefler açısından önemli bir sorun giderilmeye çalışılmaktadır. Ancak VUK’un 413. maddesine göre sirküler vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından açık olmayan ve te...

VERGİSEL ARAMANIN ŞARTLARI

İhsan Cemil DEMİR* - Harun AKGÜL**
*Doç.Dr., Afyon Kocatepe Üni., İİBF Maliye Bölümü -
**Araş. Gör., Çukurova Üni., Hukuk Fakültesi,
2019 / 8

Vergisel arama, bir koruma tedbiri olan adli aramanın vergi hukukuna özgü bir türüdür. Vergisel arama ile yükümlü ve/veya kaçakçılıkla ilgili kişilerin üzerlerinde, evlerinde, işyerlerinde ve benzeri yerlerde vergi suç ve kabahatlerine yönelik delil elde edilmeye çalışılır. Dolayısıyla vergisel arama, aramaya...

Devletlerin vergilendirme yetkilerinin sınırı “ikamet ilkesi” ve “kaynak ilkesi” olmak üzere iki farklı ilkeye göre belirlenmektedir. Ülkelerin vergilendirme yetkilerinin çakışmaması için çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları imzalanmaktadır. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının hükümleri akit devle...

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN SON İÇTİHATI ÇERÇEVESİNDE İHTİRAZİ KAYIT

Levent ÖZKAYA* - Leyla ÖZKAYA**
*Vergi Müfettişi - **Vergi Müfettiş Yardımcısı
2019 / 8

Beyan esasına dayanan Türk vergi sisteminde mükellef ve vergi sorumlularının, kendi beyannamelerine karşı dava açma hakları bulunmamaktadır. İhtirazi kayıt müessesesi, bu durumun istisnalarından biridir. Bu müessese, kanunda doğrudan tanımlanmamış ve yargı organlarının içtihatlarıyla oluşmuştur. Uygulamaya yö...

Forex piyasası, teknolojik gelişmeler ve hızlı internet erişiminin kolaylaşması ile yavaş yavaş geniş kitlelere yayılmaya başlamış ve günümüzde işlem hacmi milyar dolarlara ulaşmıştır. Bu genişleme ve işlem hacmindeki yoğunlukla birlikte dikkatler bu piyasanın denetimine ve piyasada gerçekleşen işlemlerin ver...

KAYIT DIŞI EKONOMİYE YÖNELİK TOPLUMSAL BAKIŞ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Neslihan KOÇ* - Özgür Emre KOÇ**
*Dr. Öğr. Üyesi, Hitit Üniversitesi, İİBF Maliye Bölümü
- **Dr. Öğr. Üyesi, Hitit Üniversitesi, İİ
2019 / 8

Devletin yürütmüş olduğu mali ve ekonomik politikalar, mükelleflerin hissettikleri vergi yükü, sahip oldukları vergi zihniyeti ve ahlakı ile yasal düzenlemeler, işgücü piyasası ve sosyal koruma sistemlerine ilişkin düzenlemeler, bireylerin ve firmaların kayıt dışı eğilimlerini etkilemektedir. Devletin mali ve...

VERGİ AHLAKININ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ

Uğur ÇİÇEK* - Gizem UYGUN**
*Dr. Öğr. Üyesi, Mehmet Akif Ersoy Üni., İİBF Maliye
Bölümü - **Bilim Uzmanı
2019 / 8

Vergi ahlakı, vatandaşların vergi ile ilgili görev ve sorumluluklarını eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesi olarak ifade edilmektedir. Vergi ahlakını belirleyen faktörleri demografik, ekonomik ve sosyo-psikolojik etkenler olarak sıralamak mümkündür. Toplumun vergi ahlakını şekillendiren bu faktörleri tesp...

TÜRKİYE’DE YOKSULLUK ve YOKSULLUKLA MÜCADELEDE VERGİ POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ

Ümit Çağlar IŞIKOĞLU
Vergi Müfettiş Yardımcısı
2019 / 8

Kapitalist sistem çarklarını; zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapma üzerine inşa etmişken, aşağıda anlatılmaya çalışılan hususlar belki de teoriden öteye gidemeyecektir. Dünyada yaşanan yoksulluğa, belki de tek çözüm devletlerin yoksulluk ile mücadelede daha sert ve radikal kararlar almasında yatmaktad...

FREELANCE ÇALIŞANLAR YERİNE FATURA DÜZENLEMENİN VERGİ MEVZUATI KARŞISINDAKİ DURUMU

Abdullah YEKELER* - Erdem EREY**
*Vergi Müfettiş Yardımcısı - **Vergi Müfettiş Yardımcısı
2019 / 8

Freelance veya serbest çalışanlar olarak bilinen satıcılar mükellefiyet kayıtları olmadan vermek istedikleri hizmetler karşılığında fatura taleplerini karşılamak üzere zaman içinde çeşitli yollara başvurmuşlardır. En yaygın rastlanan durumlar sahte belge düzenleyicilerden fatura düzenletmek veya gerçek faali...

İMECE GELENEĞİNDEN MODERN BİR FİNANSMAN YÖNTEMİNE GEÇİŞ: KİTLESEL FONLAMA ve VERGİLENDİRME

İhsan DURLANIK* - Naci YILDIRIM**
*Gelir İdaresi Başkanlığı, Gelir Uzmanı - **Gelir İdaresi
Başkanlığı, Gelir Uzmanı
2019 / 8

Gün geçtikçe gelişen teknoloji beraberinde girişimciler için yeni finansman yöntemlerini de beraberinde getirmektedir. Finansal krizler ve akabinde yaşanan likidite krizleri, yüksek faiz oranları gibi dış etkenler girişimciler için yüksek maliyetlere neden olmakta ve kaynak yaratmak için alternatif yollar bul...

ÖZEL SİGORTA POLİÇELERİNE ÖDENEN PRİMLERİN ÜCRET MATRAHINDAN İNDİRİLMESİ ve PRİM İADELİ BİRİKİMSİZ HAYAT SİGORTALARININ BİREYSEL YATIRIM YÖNÜ

Cihan TÜRKER* - Yasin ÇOYGAR**
*Vergi Müfettiş Yardımcısı - **Vergi Müfettiş Yardımcısı
2019 / 8

Ücretlilerin, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında indirime konu edilebilecek özel sigorta poliçelerine ödeyeceği primler, aylık vergi matrahından indirilebilmektedir. Mezkur Kanun aracılığıyla sağlanan bu hak hakkında yeterli bilgiye sahip olunmaması veyahut hangi özel sigortaların, ne oranda ve ne şek...

İşletme bilançolarının önemli kalemlerinden olan maddi duran varlıkların VUK 313-321 maddelerinde yer alan amortisman düzenlemeleri ile TMS 16 kapsamında düzenlenen amortisman uygulamalarına ilişkin açıklamalar yapıldıktan sonra her iki uygulama karşılaştırılıp sonuçların finansal tablolar üzerine etkisi açık...