Gelir vergisi kanunu, mükelleflerin gelirleri üzerinden belirli giderlerinin düşülerek mükelleflerin beyan etmesi usulüne dayanmaktadır. Bu usulde mükelleflere, dönem giderlerinin dışında beyanname üzerinden ayrıca çeşitli indirimlerin yapılması imkânı tanınmıştır. Ücret gelirlerin vergilendirilmesinde ise be...

Bu çalışmanın amacı OECD genelinde 2018 yılında gerçekleştirilen kurumlar vergisi reformlarını değerlendirmektir. Bu kapsamda yapılan reformları üç grupta toplamak mümkündür. Bazı ülkeler yasal kurumlar vergisi oranlarında reform yapmıştır. Bazı ülkeler bunun yanında vergi teşviklerinin kapsamını genişletmiş:...

Son yaşanan küresel kriz, dünya üzerindeki gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde gelir/servet dağılımındaki eşitsizliklerin yeniden sorgulamasına yol açmıştır. Servet unsurlarının vergilendirilmesi kapsamında son zamanlarda gündeme getirilen ve yeni tartışmalara konu olan en önemli vergi türü net servet ve...

VERASET ve İNTİKAL VERGİSİ İNCELEMELERİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ AÇISI ve KONUYA İLİŞKİN ÖNERİLER

Arif AYLUÇTARHAN* - Emre AKIN**
*Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi - ** Vergi Müfettişi
2019 / 9

Vergi Denetim Kurulunca yapılan vergi incelemeleri kapsamında, veraset ve intikal vergisi incelemeleri de yapılmaktadır. Veraset ve İntikal Vergisi mükelleflerinden, iktisap ettikleri ticari servetlere dahil işletmelerin bilançolarının aktif toplamı belli sınırlar dahilinde Vergi Müfettişlerince incelenmekte ...

Vergi mevzuatımıza 01/01/2019 tarihinden geçerli olmak üzere, katma değer vergisi yönünden hasılat esaslı vergilendirme yöntemi, gelir ve kurumlar vergisi yönünden de hasılat esaslı kazanç tespiti yöntemi ihdas edilmiştir. Hasılat esaslı vergilendirme uygulamasından, münhasıran şehir içi yolcu taşımacılığı fa...

Vergi incelemeleri, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun araştırılmasına yönelik idari işlemlerdir. Ticaret sicilinden silinme ise, tasfiyesi tamamlanan şirketlerin tüzel kişiliğini kaybetmesi sonucunu doğurmaktadır. Çalışmada, ticaret sicilinden silinen şirketler hakkında vergi incelemesi yapılıp yapılam...

DÖVİZ CİNSİNDEN ALINAN/VERİLEN AVANSLARA İLİŞKİN KUR DEĞERLEMESİ

Ahmet Murat BURULDAY
Vergi Müfettiş Yardımcısı
2019 / 9

Döviz cinsisinden alınan/verilen avansların değerlemesiyle ilgili mevzuatta bir hükmün bulunmaması ihtilaflara yol açmış, gerek yargı gerekse idari makamlar bu konu hakkında görüş beyan ederek bu ihtilafları çözmeye çalışmıştır. Vergi İdaresinin vermiş olduğu özelgeler ile görüşlerini açıklaması ve yargının b...

Ülkemizde stopaj veya tevkifat olarak da adlandırılan vergi kesintisi, gelir ya da kurumlar vergisine tabi olan bir kazanç üzerinden işverenler veya vergi tevkifatı yapmaya sorumlu olan kişiler tarafından, ödeme esnasında, kanunlarda belirtilen oranlara göre kesinti yapılması ve kesinti tutarının vergi daires...

Bu çalışmamızda Vergi Usul Kanunun 102/f.4 maddesine yani tebliğ pusulasının kapıya yapıştırıldığı durumlarda tebliğ edilmiş varsayılması hükmüne göre yapılan tebligatın, gizleme suçunun oluşması bakımından kastın varlığına sebep olmayacağı delilleriyle ortaya konulmuştur. Bunun yanında söz konusu hususta kas...

“GİG EKONOMİSİ” VE VERGİLENDİRİLMESİ

Yiğit YILDIZ
Vergi Müfettiş Yardımcısı
2019 / 9

İnsanlığın gelişimine yön veren buluşların belki de en önemlilerinden olan Internet, günümüzde nerdeyse her bireyin yaşamında yadsınamaz büyüklükte bir yer tutmaktadır. Bilişim teknolojilerinde ortaya çıkan yenilikler ilgiyi internet üzerinde toplamakta ve toplumların internet kullanım sürelerinin giderek art...

TTK’nın 2011 yılında yürürlüğe girmesi ile Anonim Şirketlere (A.Ş) bazı avantajlar getirmiştir. Bu avantajlardan faydalanmak isteyen Limited Şirketler TTK ve Vergi Kanunları hükümlerinden de faydalanarak “A.Ş” statüsüne dönüşmektedirler. A.Ş’ye dönüşen şirketlerin gerçek ve tüzel kişi ortakları nevi değişikl...

Vergi incelemesine yetkili olanlarca inceleme yapılmak üzere istenilen defter ve belgelerin verilen süre içinde keyfi bir şekilde ibraz edilmemesi, vergi idaresinin denetiminden saklanılmak istenilen kimi durumların olduğu ve bunların karşıt inceleme yoluyla ortaya çıkarılmasının engellenmesinin amaçlandığını...