Özel Sayı Kuralları

11 Eylül 2018 Salı


“VERGİ DENETİMİNDE ETKİNLİĞİ ARTIRMAK İÇİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER” BAŞLIKLI ÖZEL SAYI KURALLARI

Vergi Müfettişleri Derneği Tüzüğüne göre Derneğin amaçlarından bir tanesi de, “Maliye, ekonomi, muhasebe, hukuk ve diğer bilim dallarında inceleme ve araştırmalar yapmak ve bunların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak, bu konuda yayınlar hazırlamak” olarak sayılmıştır.

Bugüne kadar vergi denetimindeki etkinliğin artırılması için organizasyon yapısına ilişkin görüş ve öneriler daha sık ortaya konulmasına karşın; vergi denetim yöntemlerinin geliştirilmesi, bu yöntemlerde kullanılan yetkilerin kayıt dışı ekonomi ile mücadelede yeterli olup olmadığı, sahip olunan veri kaynakları, gelişen teknolojik altyapının vergi denetimleri açısından sunduğu imkanların geliştirilmesine ilişkin fikirler daha az ortaya konulmuştur. Söz konusu hususlarda teorik ve pratik anlamda yapılacak çalışmalara katkı sağlamak amacıyla; vergi denetiminde etkinliğin artırılması için görüş ve öneriler konusunda özel sayı çıkarılmasına karar verilmiştir.

Özel sayı için belirlenen genel kurallara ve özel sayı örnek makale konularına aşağıda yer verilmiştir.

A. GENEL KURALLAR

Makalelerin Son Gönderim Tarihi     : 02/12/2018

Makalelerin Yayımlanacağı Sayı       : Ocak/2019 (Yayın Kurulu kararı ile Şubat/2019 sayısı Ocak/2019 olarak değiştirilmiştir.

Makalelerin Gönderim Şekli              : www.vergiraporu.com.tr

Bilgi Almak İçin                                    : (312) 231 8019

Kimler Makale Gönderebilir     : Herhangi Bir Sınırlama Bulunmamaktadır (Akademik Personel, Kamu Görevlileri, Araştırmacılar, Üniversite Öğrencileri)

Makaleler yalnızca www.vergiraporu.com.tr üzerinden üye girişi ile kabul edilmektedir. Hakemlerin objektif değerlendirmesini teminen, makale metninde yazarın bilgileri yer almamalıdır.

Makalelerin Vergi Raporu Dergisi Yayın ve Yazım Kullarına ve Yayın Politikasına uygun olması gerekmektedir.

Makalelerin; yazarın görüşlerini ihtiva eden özgün, yeterli araştırmaya dayalı, gerekli kaynaklardan yeterince yararlanılmış, başka görüşler aktarırken alıntı sınırları aşılmamış, güncel örneklere ve istatistiklere dayalı olması gerekmektedir.

Makale konularının vergi denetiminde etkinliğin artırılmasına ilişkin olması nedeniyle, yazıda yeni görüşlerin ortaya konulması, çözüm önerileri sunulması, bu önerilerin uygulanabilirliğinin tartışılması önem arz etmektedir.

Yayın kurulu, yayınlanacak makaleleri belirlerken hakem değerlendirmelerini esas almaktadır. Makalenin hakemler tarafından olumlu değerlendirilmesi durumunda, bir konuda birden fazla makale yayınlanabilir ya da olumlu değerlendirilen makale olmaması durumunda bir konuda hiç makale yayınlanmayabilir.

Makale ile ilgili hakem değerlendirmesi yapılabilmesi için, çalışmaların en geç 02/12/2018, tarihine kadar www.vergiraporu.com.tr sitesinden sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

B. ÖRNEK MAKALE KONULARI

Özel sayı örnek makale konu başlıklarına aşağıda yer verilmiştir.

Yazarlar, aşağıda yer verilen konular dışında vergi denetiminde etkinliğin artırılmasına ilişkin serbest konu belirleyebilirler, belirlenen konu başlıklarında değişiklikler yapabilirler.

 1. Amaç, Yetki ve Usul Bakımından Osmanlıdan Günümüze Vergi Denetiminin Tarihçesi

 2. Kamu Hukukunda Vergi İncelemesinin Yeri ve Yargısal Niteliği

 3. Uluslararası Kıyaslamalarla Vergi İncelemesi

 4. Vergi İncelemesinde Mükellefin Hakları ve Bu Hakların Geliştirilmesi

 5. Gelişen Teknoloji ve Veri Kaynakları Çerçevesinde Vergi İncelemesinin Geleceği

 6. Vergi İncelemesinde Stok Hareketlerinin Önemi, Bu Kapsamda Envanter Defteri Konusunda Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

 7. Hizmet Sektöründe Vergi İncelemesinin Daha Etkin Hale Getirilmesi İçin Öneriler

 8. Yargı Kararları Işığında Randıman Analizi

 9. Vergi İncelemesinde Elektronik Defter, Kayıt ve Belgelerin Getirdiği Yenilikler

 10. Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadelede Vergi İncelemesi ve Kaçakçılıkla Mücadelede Etkinliği Artırmaya Yönelik Öneriler

 11. Yargı Kararları Işığında Finansal Hareketlerin Vergi Denetiminde Veri Olarak Kullanılması

 12. Mevcut Uygulamada Yoklama ve Geleceğe Yönelik Bakış Açısı

 13. Aramalı İncelemenin Daha Etkin Hale Getirilmesi İçin Yapılması Gerekenler

 14. Vergi İadelerine İlişkin İncelemeler Özelinde Yeminli Mali Müşavirlerin Görev, Yetki, Sorumluluklarına İlişkin Görüşler

 15. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Vergi İncelemesinde Tebliğ Hükümleri ve Elektronik Tebliğin Önemi

 16. Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada Çözümüne Yönelik Son Düzenlemelerin Değerlendirilmesi