Son dönemlerde ülkemiz tarım sektöründe cereyan eden en dikkat çekici olayların başında, yaş sebze ve meyvelerin fiyatlarının tarladan pazara gelinceye kadar aşırı artması gelmektedir. Bu fiyat uçurumu, farklı meyve ve sebzeler için çok daha fazla olabilmektedir. Bilindiği gibi fiyatlar genel düzeyinin sürekli artmasına enflasyon denir. Söz konusu fiyat uçurumu ise sonuçta ülkemizdeki enflasyonun bir alt bileşeni olan gıda enflasyonunu arttırmaktadır. Bu nedenle gıda enflasyonu Türkiye’ de son yıllarda yazılı ve görsel basının, siyasi otoritenin ve kamuoyunun dilinden düşürmediği bir konudan, çözüm bekleyen sosyal bir meseleye dönüşmüştür. Bu çalışmada, yirmi birinci yüzyılın fenomen teknolojilerinden olan Blok Zincir Teknolojisinin, yaşanan bu ekonomik istikrarsızlığa nasıl çözüm getireceğine ve bu bağlamda Türk Ekonomi Yönetimi tarafından yapılması gereken hususlara yer verilmiştir.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Vergi Müfettiş Yardımcısı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Dijital çağ olarak da nitelendirilen yirmi birinci yüzyılda, bilişim teknolojilerinde meydana gelen ilerlemeler sayesinde sınır kavramının varlığı sona ermiş ve dünya sanki küresel bir köye dönüşmüştür. Böylece bir ülkede üretilen veriler, bu teknolojiler yardımıyla uluslararası boyuta taşınıp hacimce günden güne büyüyen bir hal almıştır. Artan bu veri akışı ise gerek özel sektörde gerekse kamu sektöründe birçok iş süreçlerini destekleyerek verimlilik anlamında önemli fırsatlar sunmaktadır. Kamu kesimince depolanan verilerin işlenmesiyle bir yandan karmaşık, hantal bürokratik uygulamalar daha basit ve verimli hale gelmiş, diğer yandan kamusal faaliyetlerin denetiminde etkinlik temin edilmiştir. Kamu ekonomisinin vazgeçilmezi olan vergileme ise bu kamusal faaliyetlerin başında gelmektedir. Söz konusu etkinliği sağlamak ise sahip olunan ham veriyi saklayıp analiz eden, anlamlandıran ve “Büyük Veri” adı verilen bir teknolojinin varlığına bağlıdır. Bu çalışmada Büyük Veri Teknolojisinin sahip olduğu dinamiklerle vergi denetimi üzerinde nasıl bir etki yaratacağına yer verilmiştir.

  • Günümüz bilgi teknolojileri veri transferi üzerine bina edilmiştir. Yirmi birinci yüzyılın fenomen teknolojisi, Blok Zincir ise sadece veriyi transfer etmekle kalmamış ayrıca kıymetli varlıkların internet ortamında transferini, mümkün hale getirmiştir. Böylelikle gerek kamu sektörü gerekse özel sektör bu teknolojinin sunduğu olanaklar nedeniyle önemli bir dönüşümün eşiğine gelmiştir. Hâlihazırda finans, tarım, insan kaynakları gibi birçok alanda kullanılan bu teknoloji yavaş yavaş kamuya da adapte edilmeye başlanmaktadır. Söz konusu uyarlamaların belki de başında vergileme gelmektedir. Bu çalışmada, Blok Zincir Teknolojisinin Türk Vergi Sistemindeki muhtemel kullanım alanlarına vurgu yapılarak vergi denetiminde etkinliğin nasıl sağlanacağı üzerinde durulacaktır.

  • Avrupa Birliği?ne tam üyelik hedefleyen ülkemiz hukuksal açıdan radikal değişikliklere imza atmıştır. Bu bağlamda birçok yeni kanun uygulamaya konulmuştur. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununu yürürlükten kaldıran 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun, ticari şirketlere geçmişe kıyasla ticari alanda pek çok olanak tanımaktadır. Bu olanakların belki de başında, şirketin çıkardığı hisselerini geri satın alabilmesi gelmektedir. Bu çalışmada, halka açık anonim ortaklıkların çıkarmış olduğu hisselerin geri alınması işlemleri öncelikle temel düzeyde açıklanacak, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu perspektifinden incelenecektir. Sonrasında geri alınan hisselerin nasıl muhasebeleştirileceğine ve vergi kanunları karşısındaki durumuna değinilecektir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..