2017 yılında 7020 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle, 1997 model veya daha eski taşıtların 31/12/2018 tarihine kadar il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine ve MKEK hurda müdürlüklerine teslim edilmesi halinde, tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve kesilen idari para cezalarının terkin edileceği düzenlenmişti. 7103 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle anılan madde düzenlenmesinden faydalanma süresi ve terkin edilecek motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının kapsamı 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmış oldu. Yine mevcut olmadığı veya motorlu taşıt olma vasfını kaybettiği kabul edilen 2005 model ve daha eski taşıtların motorlu taşıtlar vergilerinin 1/4’ünün 31/12/2019 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edileceği düzenlenmiştir. Ayrıca, 1997 model veya daha eski olan taşıtları adına kayıt ve tescilli olan gerçek ve tüzel kişiler bu taşıtlarını 31/12/2019’a kadar doğrudan ihraç etmeleri veya ihracatçılara üç ay içerisinde ihraç edilmek üzere teslim etmeleri halinde bu taşıtlara ait tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve kesilen idari para cezaları terkin edilmesi sağlanacaktır.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

İmdat Türkay Gelir İdaresi Grup Başkanı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • 2017 yılında 7020 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle, 1997 model veya daha eski taşıtların 31/12/2018 tarihine kadar il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine ve MKEK hurda müdürlüklerine teslim edilmesi halinde, tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve kesilen idari para cezalarının terkin edileceği düzenlenmişti. 7103 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle anılan madde düzenlenmesinden faydalanma süresi ve terkin edilecek motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının kapsamı 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmış oldu. Yine mevcut olmadığı veya motorlu taşıt olma vasfını kaybettiği kabul edilen 2005 model ve daha eski taşıtların motorlu taşıtlar vergilerinin 1/4’ünün 31/12/2019 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edileceği düzenlenmiştir. Ayrıca, 1997 model veya daha eski olan taşıtları adına kayıt ve tescilli olan gerçek ve tüzel kişiler bu taşıtlarını 31/12/2019’a kadar doğrudan ihraç etmeleri veya ihracatçılara üç ay içerisinde ihraç edilmek üzere teslim etmeleri halinde bu taşıtlara ait tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve kesilen idari para cezaları terkin edilmesi sağlanacaktır.

  • İşsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması amacıyla, 9.2.2017 tarihli Resmi Gazete?de yayınlanan 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen hükümler doğrultusunda, 1.2.2017-31.12.2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılarla ilgili olarak işverenlere belirli şartlar dahilinde sigorta primi, gelir vergisi stopajı ve damga vergisi desteği sağlanmış bulunmaktadır. Çalışmamızın konusunu oluşturan gelir vergisi stopajı desteği hakkında Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 297 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde gerekli açıklamalar yapılmış olup anılan teşvikten yararlanmak isteyen işverenlerin Genel Tebliğ ekinde yer alan ?İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirimi? doldurmaları ve Muhtasar Beyanname ekinde vermeleri gerekmektedir.*

  • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa (GVK) göre, işverenler tarafından çalıştırılan hizmet erbabına nakden veya hesaben yapılan ücret ve ücret kapsamındaki ödemelerden yapılan gelir vergisi tevkifatı genel bütçeli kuruluşlar hariç muhtasar beyanname ile beyan edilmektedir. Ücret ödemelerinde genel vergileme şekli tevkif usulü olduğundan, gelir vergisi tevkifatı gayrisafi ücret tutarından yasal indirimler yapıldıktan sonra yıl içinde aylık dönemler itibariyle yapılmaktadır. Ücretlinin sadece bir işverenden ücret geliri elde etmesi ve başka bir işverenden ücret geliri elde etmemesi durumunda, ücret gelirlerinin tevkif suretiyle vergilendirilmesinde vergi tarifesi kümülatif ücret matrahına uygulanmak suretiyle yapılmaktadır. Ancak, aynı işveren bünyesinde aylık ödemenin dışında farklı birimler tarafından yapılan ek ödemeler ile aynı dönemde farklı işverenler tarafından yapılan ücret ödemelerinde vergi tarifesinin uygulanmasında zaman zaman tereddütler yaşanabilmektedir. Hizmet erbabının yıl içinde işveren değişikliği yapması durumunda da vergi tarifesinin uygulanmasında benzer sorunlar ortaya çıkabilmektedir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..