İşletmenin dönen varlıkları içinde önemli bir kalem olan stokların, vergi mevzuatına uygun şekilde kayıt altına alınıp alınmadığının, doğru bir biçimde beyanlara yansıtılıp yansıtılmadığının tespiti vergi incelemeleri ile mümkündür. Bu bağlamda stok hareketleri ile envanter defteri vergi incelemelerinde önemlidir. İşletmeler dönem sonu stok değerleme tutarını yüksek ya da düşük göstermek suretiyle dönem kârını ve dolayısıyla vergi matrahını etkilemektedir. Vergi incelemelerinde bu bağlamda etkinliği sağlamak için, stoklar ile ilgili hem yasal mevzuat değişikliklerinin olması hem de teknolojik gelişmelere uyumlu düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Vergi incelemelerinde etkinliği artırmaya ilişkin hem stoklar hem de envanter defterine ilişkin önerilere makalede yer verilmiştir.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Gürcü GÜNGÖR Vergi Müfettişi

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • İşletmenin dönen varlıkları içinde önemli bir kalem olan stokların, vergi mevzuatına uygun şekilde kayıt altına alınıp alınmadığının, doğru bir biçimde beyanlara yansıtılıp yansıtılmadığının tespiti vergi incelemeleri ile mümkündür. Bu bağlamda stok hareketleri ile envanter defteri vergi incelemelerinde önemlidir. İşletmeler dönem sonu stok değerleme tutarını yüksek ya da düşük göstermek suretiyle dönem kârını ve dolayısıyla vergi matrahını etkilemektedir. Vergi incelemelerinde bu bağlamda etkinliği sağlamak için, stoklar ile ilgili hem yasal mevzuat değişikliklerinin olması hem de teknolojik gelişmelere uyumlu düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Vergi incelemelerinde etkinliği artırmaya ilişkin hem stoklar hem de envanter defterine ilişkin önerilere makalede yer verilmiştir.

  • Üretim işletmeleri, farklı sebeplerle tam kapasite çalışmayabilirler. Bu sebepler işletmede üretim sürecinin işleyişinde gerçekleşen bakım- onarım, temizlik, alet eksikliği şeklinde olabileceği gibi, işletmede üretim sürecinin işleyişinde ortaya çıkmayan elektrik kesintisi, yangın gibi doğal afetler şeklinde de olabilir. İşletmelerde üretime bu sebeplerle ara verilmesi durumunda boşa geçen zamana ait işçilik ücret giderlerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin farklı görüşler mevcuttur. Boşa geçen zamana ilişkin işçilik ücret giderlerinin 680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları hesabı ile ilişkilendirilir ve bu hesap dönem sonunda sonuç hesaplarına aktarılarak kapatılır.

  • Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek amacı ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun'un 15. maddesine göre, istisna, muafiyet ve indirimlerden oluşan vergi harcama listesinin bütçeye eklenmesi gerekmektedir. Bu listede ilgili istisna, muafiyet ve indirimlerin kanuni dayanağı olan kanun maddesine ve vergi türleri itibariyle yıllar bazında toplam vergi harcaması tahmin tutarlarına yer verilmektedir. Ancak söz konusu listede istisnaların tamamı yer almamaktadır. Bu durum, hem vergi harcamalarının oransal büyüklüğünü belirlemede hem de bütçede mali saydamlık ilkesinin uygulanmasında olumsuzluğa yol açmaktadır.

  • Hiç yorum bulunmuyor..