Konkordato, mali yapısı bozulan borçlu ile alacaklının belli şartlarda uzlaşarak mahkeme tarafından onaylanan anlaşma olarak ifade edilebilir. 7101 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme sonucunda iflas erteleme kurumu kaldırılarak, mali yapısı bozulmuş olan borçlulara bir çözüm yolu olarak kapsamı genişletilen konkordatoya başvurma imkanı getirilmiştir. Konkordato ile borçlulara vade verilerek ve/veya borç tutarları indirilerek alacaklılar ile anlaşma yapılmaktadır. Böylelikle borçlular iflas etmeden hem faaliyetlerini devam ettirmekte hem de borçlarını ödeyebilmektedir. Yasanın henüz yeni olması özellikle yargılama sürecinde bazı hususların açığa kavuşturulması gerekmektedi

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

İsmail KARAKOÇ Vergi Müfettiş Yardımcısı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Vergi kaybının önüne geçmek amacıyla vergi güvenlik müesseseleri oluşturulmuştur. Örtülü sermaye de vergi güvenlik müesseselerinden biridir. Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, kurumun dönem başı öz sermayesinin üç katını aşan kısmının örtülü sermaye sayılacağı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda hüküm altına alınmış, detaylı açıklamalara da Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde değinilmiştir. Tebliğde ayrıca, piyasa koşulları ve ticari teamüllere aykırı vadeli mal ve hizmet alımları, örtülü sermaye kapsamında değerlendirilmektedir. Örtülü sermaye sayılan vadeli alımlar nedeniyle ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler kurum kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.

  • Konkordato, mali yapısı bozulan borçlu ile alacaklının belli şartlarda uzlaşarak mahkeme tarafından onaylanan anlaşma olarak ifade edilebilir. 7101 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme sonucunda iflas erteleme kurumu kaldırılarak, mali yapısı bozulmuş olan borçlulara bir çözüm yolu olarak kapsamı genişletilen konkordatoya başvurma imkanı getirilmiştir. Konkordato ile borçlulara vade verilerek ve/veya borç tutarları indirilerek alacaklılar ile anlaşma yapılmaktadır. Böylelikle borçlular iflas etmeden hem faaliyetlerini devam ettirmekte hem de borçlarını ödeyebilmektedir. Yasanın henüz yeni olması özellikle yargılama sürecinde bazı hususların açığa kavuşturulması gerekmektedi

  • İflas erteleme, ticaret mahkemesi tarafından hakkında iflas kararı verilebilecek olan borca batık durumdaki sermaye şirketleri ve/ veya kooperatiflerin, kanunda belirtilen şartları taşımaları durumunda belli bir süre için iflastan kurtulması imkânı tanıyan hukuki bir korumadır. Özellikle son yıllarda adından sıkça bahsedilen, birçok şirket tarafından başvurulan borçtan kurtuluş yolu haline gelen iflas erteleme, kurumlara bazı hukuki imtiyazlar sağladığından kötü niyetli kurumlar da bu yola kolayca başvurabilmektedir. Hukuki bir koruma sağlayan bu müessese, piyasada zamanla sorun haline gelmeye başlamıştır. Bu sorunları bir nebze de olsa gidermek amacıyla 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile iflas erteleme hükümlerini barındıran 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda değişiklikler yapılmıştır. İcra ve İflas Kanunu?nda yapılan yeni düzenlemeler ile iflas erteleme müessesesi daha adil ve daha etkin hale getirilerek amaca hizmet etmeye başlamıştır.

  • Hiç yorum bulunmuyor..