GELİR TABLOSU İLKELERİ ve HESAPLARININ DÜZENLENMESİ

Emin Baha ENGİN
Vergi Denetmen Yardımcısı
2009 / 12

Gelir tablosu, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren bir tablodur. Gelir tablosu mali tablolar ilkelerine uygun tek düzen formlar şeklinde hazırlanır. İşle...

Yıllara sâri inşaat ve onarma işlerinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu işlerden elde ettikleri kazançlar vergi mevzuatımızda özel bir vergilendirme rejimine tabidir. Vergilemede uyulacak esaslar, GVK'nun 42, 43 ve 44. maddelerinde açıklanmıştır. Buna göre, bu işlerle uğraşan ...

VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN STOKLARIN DEĞERLEMESİ

Murat GÖKKAYA
Vergi Denetmen Yardımcısı
2009 / 12

Makalemizde, Vergi Usul Kanunu açısından stokların değerlemesiyle ilgili işlemler açıklanmaya çalışılacaktır. Bu kapsamda öncelikle stok değerlemesinin vergi matrahına etkisi üzerinde durulacak, daha sonra işletmeye dahil olan ve ambardan çıkan stokların değerlemesi ile envanter işlemlerinde değerlemeye ilişk...

Bu yazımızda, fiili envanter ile kaydi envanter sonuçlarının karşılaştırılması ile ortaya çıkan sayım fazlalıkları veya noksanlıklarının vergi matrahının tespit edilmesinde ne şekilde dikkate alınacakları ile sayım farklılıklarına ilişkin muhasebe kayıtları irdelenecektir.

ÖZEL MALİYET BEDELi

Uğur UĞURLU
Vergi Denetmeni
2009 / 12

Özel maliyet bedeli kapsamında yapılan harcamalar kiracı açısından duran varlık niteliğinde kabul edilmekte olup, doğrudan dönem gideri olarak kaydedilmek yerine ilgili dönemlerde gi- derleştirilmek üzere aktifleştirilmesi gerekmektedir. Bizde bu makalemizde özel maliyet bedeli kavramını ve bu kavramla ilgili...

MEVCUTLARDA AMORTİSMAN

Sibel SEVEN
Vergi Denetmen Yardımcısı
2009 / 12

Amortisman Fransızca kökenli bir kelime olup amortisman yerine; aşınma payı, yıpranma payı terimlerinin kullanıldığı görülmektedir. Sözlük anlamı ise bir rantın, bir borcun, bir makinenin satın alma fiyatının bölümlere ayrılarak bitirilmesi, sona erdirilmesidir. Mevcutlarda amortisman müessesesi, VUK'un Değe...

MENKUL KIYMETLERDE DEĞERLEME

Salih GÜRGENTEPE
Vergi Denetmeni
2009 / 12

Menkul kıymetler; faiz geliri veya kâr payı sağlamak veya fiyat değişmelerinden yararlanarak kâr elde etmek amacı ile geçici bir süre elde tutulmak üzere alınan hisse senedi, tahvil, hazine bonosu, finansman bonosu, yatırım fonu katılma belgesi, kâr-zarar ortaklığı belgesi, gelir ortaklığı senedi gibi finansa...

MADDİ ve MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ

İsmail SEVERLER
Vergi Denetmen Yardımcısı
2009 / 12

Yazımızın izleyen bölümlerinde, işletmelerin bilânçolarında yer alan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca değerlemesine ilişkin olarak dikkat edilmesi gereken hususlar ana hatları itibarıyla belirtilecektir.

ALACAK VE BORÇ SENETLERiNDE REESKONT UYGULAMASI

Nuri ERANIL
Vergi Denetmeni
2009 / 12

Değerleme işlemlerinden reeskont; alacak ve borç senetlerinin değerleme günündeki değerlerine indirgenmesi işlemidir. Çünkü değerleme gününde senedin nominal değeri, değerleme günü ile senedin vade tarihi arasındaki süreye isabet eden faizi de kapsamaktadır. Reeskont işlemi ile faiz miktarı tespit edilmektedi...

AVANSLARIN DÖNEM SONU DEĞERLEMESİ

Volkan AKSOYOĞLU
Vergi Denetmeni
2009 / 12

Bu yazımızda öncelikle genel olarak alınan ve verilen avansların çeşitlerini ve Tekdüzen Hesap Planına göre hangi hesaplarda izlendiklerini açıkladıktan sonra, alınan ve verilen avansların işletmeler için gerçek bir borç ve alacak olup olmadığını ve buna göre değerlemesinin nasıl yapılması gerektiğini bu husu...

Bu çalışmamızda tahsil imkanı şüpheli hale gelen ya da tamamen imkansız hale gelen alacaklar ile tahsilinden vazgeçilen alacaklar durumunun mali mevzuat açısından değerlendirilmesi, şartları, özellikli durumları anlatılarak muhasebe kayıtlarının yapılması üzerinde durulacaktır.

FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE DEĞERLEME

Ercan YAZAR
Eski Vergi Denetmeni (Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı
Grup Müdürü)
2009 / 12

Bu yazımızda kısaca finansal kiralama işlemini açıkladıktan sonra dönem sonunda kiracı ve kiralayan tarafından yapılacak değerleme işlemlerini, amortisman uygulamasını ve bunlar ile ilgili muhasebe kayıtlarının nasıl yapılması gerektiği hususunu açıklamaya çalışacağız.

KAMU PERSONEL YÖNETİMİNDE VEKALET MÜESSESESİ (SORUNLAR-ÇÖZÜMLER)

Recai AKYEL - İlhami SÖYLER
Dr., Sayıştay Başkanı - Doç. Dr., Sayıştay Savcı Yardımcısı
2009 / 12

Bu makalede vekalet görevi ile vekillere ödenen aylık ve diğer ödemeler nedeniyle ortaya çıkan sorunlar bilimsel öğreti ve yargı kararlarından da yararlanılarak inceleme konusu yapılacak, ayrıca bu sorunlara yönelik çözüm önerileri sunulacaktır.

Bu yazımızda; ticarî işletmelere ait kasa ve bankalar hesabında dönem sonunda yapılması gereken işlemler ile bu hesapların hangi değerleme ölçüsüyle değerleneceği konusu, banka kredilerini de kapsayacak şekilde çeşitli yönleriyle irdelenmiştir.

7/A ve 7/B MALİYET HESAPLARI ve DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

Oğuzhan YILDIRIM
Vergi Denetmen Yardımcısı
2009 / 12

Çalışmamızda maliyet hesaplarının işleyişi ve dönemsonu işlemleri açıklanacaktır.