YURT DIŞI İNŞAAT ve ONARIM İŞLERİ

İsmail PAMUK
Vergi Denetmeni
2010 / 6

Bu çalışmada, yurtdışı inşaat ve onarım işlerinin gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi ile Vergi Usul Kanunu karşısındaki durumu açıklanmaya çalışılacak ve konuya ilişkin özellik arz eden hususlara değinilecektir.

YILLARA YAYGIN İNŞAAT ve ONARIM İŞLERİ

Senem GÖRÇEK DEVAMOGLU
Vergi Denetmeni
2010 / 6

Bu çalışmada öncelikle yıllara yaygın inşaat ve onarım işinin tanımı ve özellikli durumları ele alınacak daha sonra yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerindeki ortaklık şekilleri açıklanacak ve bu işlerin gelir ve kurumlar vergisi yönünden irdelenmesi ve muhasebeleştirilmesi üzerinde durulacaktır.

YAPIM İŞLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI

Menduh DURSUN
Vergi Denetmeni
2010 / 6

Bu çalışmada, tevkifat kapsamına alınan hizmetlerden sadece, yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerine yer verilecek ve geniş uygulama alanı bulan yapım işlerinde tevkifat uygulaması ve uyulacak esaslar ilgili kanunlar ve tebliğler dahilinde açıklamalar yapılacaktır.

TÜRKİYE'DE VERGİ KAYIPLARI SORUNU ve ORTA VADELİ PROGRAM

Seçkin KILIÇ
Vergi Denetmeni, Dr.
2010 / 6

16 Eylül 2009 tarih ve 27351 sayı ile resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 20102012 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programda ekonomide büyümeyi ve mali dengelerdeki iyileşmeyi kalıcı hale getirecek kapsamlı bir yapısal reform programı uygulamaya konulacağı belirtilmiştir. Bu yapısal reformlar ve tedbirl...

Ne var ki uygulama amacı her ne kadar doğruya en yakın raporlama olsa bile ülkemizde bu standardın uygulanması için sorunların çözümünün gerçekleştiği bir sürece ihtiyaç vardır. Bu çalışmada TMS-11 standardı hakkında temel bilgileri yer verilecek ve uygulamadaki sorunlara değinilecektir.

Bu çalışmada, yukarıda belirtilen kavramların, anılan iki hukuk dalındaki tanımlarına kısaca yer verilecek, gayrimenkul olarak tapuya tescil olabilen mülkiyet hakkı ve sınırlı ayni haklara değinilecek ve bu hakların devri ve kiraya verilmesi durumları vergi kanunları yönüyle değerlendirilecektir. Ayrıca çalış...

ÖZEL İNŞAAT İŞLERİ

Rafet DEMÎRKIRAN
Vergi Denetmen Yardımcısı
2010 / 6

Bu çalışmada kişi ya da kurumların kimseye karşı taahhüt altına girmeden kendi nam ve hesaplarına yaptıkları inşaatların vergilendirilmesine, muhasebe kayıtlarına, kazancın hesaplanmasına, özel inşaatın bir çeşidi olan arsa payı karşılığı inşaat işlerine ve özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı işçile...

KONUT YAPI KOOPERATİFLERİ

Fatih KOTAY
Vergi Denetmeni
2010 / 6

Bu çalışmada, ülkemizde sıkça rastlanan kooperatif türleri içinde yer alan konut yapı kooperatifleri ve bu kooperatiflerinin Türk Vergi Sistemi içindeki yeri açıklanmaya çalışılacaktır.

KONUT TESLİMLERİNDE KDV İADESİ

Murat ÇAKMAK
E. Vergi Denetmeni, YMM
2010 / 6

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu 29/2 maddesi hükmü; indirimli oranda satılan mal ve hizmetler nedeniyle yüklenilmekle birlikte indirim yoluyla giderilemeyen KDV'nin Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde mükelleflere nakden veya mahsuben iade edilmesine imkan tanıma...

İNŞAAT SEKTÖRÜ SOSYAL SİGORTA UYGULAMASINDA BAZI ÖZELLİKLİ DURUMLAR

Akın ŞİMŞEK
Rekabet Kurumu Basım ve Yayın Müdürü
2010 / 6

Kamuoyunda sosyal güvenlik reformu olarak adlandırılan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5754 sayılı Kanun' ile kapsamlı bir şekilde değiştirilerek 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İşverenler de bu kapsamda bazı farklı uygulama ve yükümlülüklerle karşılaşmışlardır. Asga...

İNŞAAT KAVRAMI ve İNŞAATA BAŞLAMA

Mete PAMUK - Yeşim KAYA
Vergi Denetmeni - Vergi Denetmen Yrd.
2010 / 6

İnşaat sektörü, birçok iş koluna istihdam sağlayan lokomotif bir sektördür. Bu kapsamda çok sayıda yasa, yönetmelik, genelge ve tebliğ çıkarılmış olup, özellik arzeden konular açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. İnşaat kavramı hukuk sistemi içinde değişik şekillerde tanımlandığı için başta inşaatın tanımı,...

İNŞAAT İŞLERİNDE TEMİNATLAR ve TAZMİNATLAR

Mehmet ÇUBAN
Vergi Denetmeni
2010 / 6

Bu çalışmanın amacı, mükelleflerin iktisadi faaliyetleri ile alakalı olarak yüz yüze kaldıkları tazminatların vergi kanunları karşısında nasıl dikkate alınması gerektiğinin ortaya konulmasıdır. Mevzunun bütün mükellefleri ilgilendiren bir nitelik taşımasından ötürü bu paralelde konu irdelenecek; ancak verilen...

İNŞAAT İŞLERİNDE DAMGA VERGİSİ

Celal KAYA
Vergi Denetmen Yardımcısı
2010 / 6

Genel anlamda inşaat, inşaatın alt yapısını oluşturan arsa ve arazi üzerine çeşitli malzemelerle birlikte emek harcanarak yapı oluşturma faaliyetidir. İnşaat işlerinde iş sahibi ve yüklenici olmak üzere iki taraf vardır. İşi yüklenen taraf genel anlamda müteahhit olarak adlandırılır. İş sahibi ise gerçek veya...

Bu çalışmada konunun kanuni çerçevesinden hareket edilerek öncelikle gelir kavramı ve gelirin unsurları üzerinde durulacak, ticari kazanç, değer artışı kazancı ve arızi ticari kazancın hususiyetleri ele alınacak, daha sonra gerçek kişilerin gayrimenkul satışlarından elde ettiği kazancın türü hakkında kanunlar...

YURT DIŞI İNŞAAT ve ONARIM İŞLERİ

Semih KORKMAZ
Vergi Denetmen Yardımcısı
2010 / 6

Bu çalışmada, yurtdışı inşaat ve onarım işlerinin gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi ile Vergi Usul Kanunu karşısındaki durumu açıklanmaya çalışılacak ve konuya ilişkin özellik arz eden hususlara değinilecektir.

ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI

Ali TAHTACI
Vergi Denetmeni
2010 / 6

Bu çalışmada asgari işçilik uygulamasının esasları ve özellik arz eden noktaları üzerinde durularak konu açıklanmaya çalışılacaktır.