TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Yiğit YILDIZ
Vergi Müfettiş Yardımcısı
2019 / 1

Günümüz bilgi teknolojileri veri transferi üzerine bina edilmiştir. Yirmi birinci yüzyılın fenomen teknolojisi, Blok Zincir ise sadece veriyi transfer etmekle kalmamış ayrıca kıymetli varlıkların internet ortamında transferini, mümkün hale getirmiştir. Böylelikle gerek kamu sektörü gerekse özel sektör bu tekn...

Türkiye’de muhasebecilik mesleğinin belirli bir standarda kavuşturulması, mükellef ile kamu idaresi arasında köprü kurulması ve mükellef ile devlet bakımından işbirliği ve güven ortamının sağlanması gerekçesiyle kabul edilen 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile ...

İşletmenin dönen varlıkları içinde önemli bir kalem olan stokların, vergi mevzuatına uygun şekilde kayıt altına alınıp alınmadığının, doğru bir biçimde beyanlara yansıtılıp yansıtılmadığının tespiti vergi incelemeleri ile mümkündür. Bu bağlamda stok hareketleri ile envanter defteri vergi incelemelerinde öneml...

KAYITDIŞI EKONOMİNİN ÖNLENMESİNDE VERGİ DENETİMİNİN ROLÜ ve ÖNEMİ

Ufuk ÜNLÜ
E. Başbakanlık Baş Müfettişi
2019 / 1

Kayıtdışı ekonomi, her ülkede görülen ve yine her ülkenin asgari seviyeye düşürmeye çalıştığı en önemli ekonomik sorunlardan biri olarak kabul edilmektedir. Karşılaşılan sorunların yahut idari süreçlerin incelenip kullanılan denetim sistemi, idarenin hem kendini hem de dış çevreyi kontrol edebilmesini sağlaya...

OSMANLI DEVLETİ’NDE VERGİ SİSTEMİ ve VERGİ DENETİMİ

Yiğit YILMAZ
Vergi Müfettişi
2019 / 1

Osmanlı Devleti’nin ilk mâlî denetim teşkilatı olan Başbaki Kulluğu, devletin mali problemlerini çözmek ve vergi gelirlerini denetlemek üzere oluşturulmuştur. Çalışmamızda vergi denetimi, Osmanlı Devleti mâlî yapı, mali denetimin kurumsal gelişimi ve Osmanlı’da ilk mali denetim teşkilatı olan Başbâkî Kulluğu’...

AVRUPA BİRLİĞİ İLERLEME RAPORLARI EŞLİĞİNDE TÜRKİYE’DEKİ VERGİ DENETİMİNİN GELİŞİMİ

Sercan YAVAN
Araş. Gör., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
2019 / 1

Küreselleşmenin etkisiyle dünyanın küçük bir köy olarak kabul edildiği bu dönemde daha da mikro düzeyde entegrasyona sahip ekonomik bir topluluk olan Avrupa Birliği, kurulma aşamasından bu zamana kadar coğrafi olarak büyümüştür. Son olarak AB 2013 yılında Hırvatistan’ın katılımıyla 28 üye ülkeye sahip geniş b...

VERGİ MÜKELLEFLERİNİN VERGİ DENETİM ALGILARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Mustafa TAYTAK* Tuğba AKYÜZ DALKIRAN**
*Dr. Öğr. Üyesi, **Bilim Uzmanı, Uşak Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
2019 / 1

Kamu finansmanının en önemli gelir kaynağı olan vergilerin, zamanında ve eksiksiz toplanabilmesini sağlayan unsurlardan birisi de etkin bir vergi denetim sistemine sahip olmaktır. Vergi denetimi, idarenin ve mükelleflerin vergi kanunlarına uygun hareket edip etmediğinin belirlenmesi ve belirlenen hatalı uygul...

KAYITDIŞI EKONOMİNİN DİNAMİKLERİ: EKONOMETRİK BİR İNCELEME

Osman Cenk KANCA* Yusuf AKAN**
*Dr. Öğr. Üyesi , **Prof.Dr., Atatürk Üniversitesi
2019 / 1

Kayıtdışı ekonomi; ülkelerin sosyo-ekonomik yapısıyla ilgili çok yönlübir olgu durumundadır. Bu çalışmada kayıtdışı ekonomi ile vergi yükü, faiz oranı ve nüfus artış oranı arasındaki ilişkiler 1980-2014 dönemi itibariyle VAR (vektör otoregresif) tahmin yöntemi ile test edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, ...

VERGİ İNCELEMESİ SEBEBİYLE DOĞAN ZARARLARDAN İDARENİN SORUMLULUĞU

Cansu Sevinç CEYHAN* Ersan ÖZ**
*Araş. Gör. , **Prof.Dr. Pamukkale Üniversitesi
2019 / 1

Vergi incelemesi veya aramalı vergi incelemesi sırasında idarenin kusuru sebebiyle mükelleflerin maddi ve hatta bazen de manevi zararları doğduğu bilinmektedir. Sözü geçen zararlar, idarenin hizmet kusuru veya vergi inceleme elemanının kişisel kusuru sebebiyle doğmaktadır. Çalışmamızda, vergi idaresine açılac...

Verginin devletin en önemli gelir kaynağı olması aynı zamanda buna ilişkin işlemlerin denetlenmesini zorunlu kılmaktadır. Yoklama, arama, bilgi toplama, inceleme gibi birden çok vergi denetleme türü olsa da bunların en etkilisi vergi incelemeleridir. Vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesinde, vergide adaletin ...

Vergi İncelemesinin yapılma nedeni bilinenin aksine mükelleflerin sadece vergi kaçırmasını engellemek veya ceza ile muhattap kılmak değil Vergi Usul Kanunu 134. Maddesinde belirtildiği üzere “…ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır”. Peki durum böyle iken mükelleflerin...

TÜRK VERGİ DENETİMİNİ ÜÇ BOYUTU ile TARTIŞMAK: TEORİ, UYGULAMA ve YARGI

Recep YÜCEDOĞRU* Osman SARIASLAN** Abdulkadir KUŞTEPE***
*Dr.Öğr.Üyesi **Dr., Zonguldak Vergi Mahkemesi Başkanı
***Vergi Müfettişi
2019 / 1

Vergi denetimi literatürü, denetime tek boyutlu bakan araştırmaların yoğunlukta olduğu bir literatürdür. Bu nedenle de vergi denetiminin tüm taraflarının ortaya koyulduğu çalışmalara literatürümüzde rastlanamamaktadır. Bu sebeple araştırma Türk vergi denetiminin sorunlarını ve bunlara çözüm önerilerinin tartı...

ORGANİZE VERGİ SUÇLARI ile MÜCADELEDE YENİ BİR ÖNERİ: “VERGİ SAVCILIĞI” KURUMU

Ali TAHTACI* Erhan ERENOĞLU**
*Vergi Müfettişi **Vergi Müfettişi
2019 / 1

Organize Vergi Kaçakçılığı suçları ile mücadelede mevcut yasal düzenlemelerin eksik kaldığı, bu suçların sürekli artarak devam etmesinden anlaşılmaktadır. Hukuk düzeni içerisinde bu suç türleriyle etkin mücadele edilmedir. Bu bağlamda bir öneri olarak sunduğumuz “Vergi Savcılığı” müessesi ile ilgili görüşleri...

YAYGIN ve YOĞUN VERGİ DENETİMİ ETKİNLİĞİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

Ulvi SANDALCI
Araş. Gör. Dr., Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
2019 / 1

Devletler vergiler yoluyla mali ve mali olmayan birçok kamu politikası yürütmektedir. Bu kamu politikalarının istenilen amaç ve hedefler doğrultusunda etkin olarak kullanılabilmesi için vergi gelirlerinin en az kayıpla tahsil edilmesi gerekmektedir. Birçok ülkede vergi denetimleri yoluyla vergi kayıp ve kaçak...

“Vergi mükellefleri, devletin tatil izni, hastalık izni ve resmi izni olmayan çalışanlarıdır” Anonim Devletin yapmış olduğu kamu harcamalarının temel finansman kaynağı olan vergilerin cebri yöntemlerden ziyade gönüllü olarak ödenmesini sağlamak günümüzde vergi idarelerinin öncelikli hedeflerinden biri haline ...

VERGİ İNCELEME SÜRECİNDE MÜKELLEF HAKLARI

Yasin SELVİ
Vergi Müfettiş Yardımcısı
2019 / 1

Günümüzde devletlerin gelirlerinin temelini vergiler oluşturmakta olup özellikle devletler kamu harcamalarının finansmanı amacıyla vergi toplamaktadır. Ülkemizde de bilindiği üzere beyan esası geçerli olup devlet bir yandan bu beyanlar doğrultusunda vergi toplamakta diğer yandan ise denetim mekanizması ile bu...

TÜRKİYE’DE YÜKSELEN TEKNOLOJİ İMAJI ve E-MALİYE UYGULAMALARI

Büşra İLGAR
Vergi Müfettiş Yardımcısı
2019 / 1

Elektronik vergi uygulamalarında geçmişten günümüze kadar gelen süreçte karşımıza çıkan gelişim aşamalarını değerlendirdiğimizde etkin vergi denetimi ve elektronik ortamdaki sürecin kontrolü aşamaları, kayıt dışılığın önlenmesi ve bu yönde yapılan çalışmaların verimi açısından büyük önem taşımaktadır. Gelişen...

Bilişim teknolojilerinde artan bir hızla ilerleyen gelişmelere paralel olarak, finans dünyası başta olmak üzere birçok alanda önemli değişiklikler vuku bulmaktadır. Dijitalleşen dünyanın son yıllarda ortaya çıkan en önemli teknolojilerinden biri olan blok zincir teknolojisi ise, işletmelerin faaliyetlerine il...

Vergi Usul Kanunun 257/2 maddesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na mükelleflerin tahsilat ve ödemelerini belirli kurum ve idarelerce düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğu getirme ve bu uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi vermektedir. Bu yetkiye istinaden 469, 479 ve 480 sıra No.lu Vergi...

TÜRKİYE’DE VERGİ DENETİM SİSTEMİNİN GELİŞİMİ ve ETKİNLİĞİ

Hünkar GÜLER
Dr. Öğr. Üyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
2019 / 1

Kamu harcamalarının temel finansman kaynağı vergilerdir ve vergi gelirleri vergi denetimiyle güvence altına alınmaktadır. Vergi denetimi, vergi kaçakçılığının önüne geçerek mükelleflerin vergiye uyumunu sağlamaktadır. Vergi kaçakçılığının azaltılarak vergi uyumunun sağlanmasında sosyal normlar, vergi ahlakı, ...

Günümüzde dünyanın her yerinde önemini koruyan vergi denetimi ülkemizde de gelirlerin toplanması bakımından mühim bir konumdadır. Özellikle OECD ülkelerinin vergi denetiminde etkinliğin sağlanması üzerinde ciddiyetle durduğu ve araştırmalar yaptığı bilinmektedir. Ülkemizin vergi denetiminde etkinliğin sağlanm...

TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI EKONOMİ ve EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

Serkan KÜNÜ
Dr. Öğr. Üyesi, Iğdır Üniversitesi
2019 / 1

Ekonomilerin en temel sorunlarından birisi kayıt dışı yapılan faaliyetlerdir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler kayıt dışı ekonomilerine çözüm bulmak için çeşitli politikalar yapmaktadırlar. Bu çalışmada Türkiye’de 1988-2016 döneminde kayıt dışı ekonomi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler ortaya konulm...