KORONAVİRÜS KRİZİNDEN ÇIKIŞTA TÜRKİYE’DE ALINAN EKONOMİK ÖNLEMLER VE KAMU POLİTİKALARININ ÖNEMİ

Abdülkerim ÇALIŞKAN* - Rana DAYIOĞLU ERUL**
*Doç. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üni. - ** Dr. Öğr.
Üyesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üni.
2021 / 1

Küresel koronavirüs salgını, yalnızca halk sağlığını tehdit etmekle kalmamış, arz-talep dengesini bozarak ticari faaliyetleri durma noktasına getirmiş, ulusal ekonomileri ve küresel ekonomiyi bugüne kadar görülenlerden çok farklı bir ekonomik krize sürüklemiştir. Bu bakımdan salgının maliyetleri ve riskle...

KORONAVİRÜS (COVID-19) KRİZİ ve İNOVATİF BİR VARLIK VERGİSİ

Mesut KÜSEN
*Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2021 / 1

Dünyada ülkeler 2001 ve 2008-2009 yıllarında yaşanılan küresel ekonomik krizin yaralarını henüz sarmaya çalışırken, ortaya çıkan Koronavirüs (COVID-19) kriziyle mücadele etmek için yaptıkları harcamalar nedeniyle yüksek bütçe açıkları meydana gelmiştir. Buna karşılık olarak bütçe dengesini kurmaya çalışan...

Yurt dışı çıkış harcı 1963 yılında mevzuatımıza girerek uygulanmaya başlanmıştır. Dönem dönem verimsizliği gerekçe gösterilerek uygulamadan kaldırılmış olsa da, günümüz Türkiye’sinde yurt dışına çıkış yapanların sayısı her geçen gün artarak devam ettiğinden, önemli bir kamu geliri haline dönüşmüştür. Yurt ...

TÜRKİYE’DE E-VERGİLEME: E-DEVLET ve M-DEVLET BAĞLAMINDA BİR KARŞILAŞTIRMA

*Nuh ATEŞ - **Fatih GÜRSES
*Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı - **Dr.
Öğr. Üyesi, Bursa Uludağ Üni
2021 / 1

Kamu kurum ve kuruluşlarının geleneksel ve temel hizmet sunma usulü yüz yüze hizmet sunmadır. Kamu yönetimlerinin bilişim teknolojilerini bünyesine adapte etmesi neticesinde ise hizmet sunma usullerinde bir çeşitliliğe gidilmiş ve bu durum ilgili literatüre e-devlet kavramının kazandırılmasına vesile olm...

BORÇLANMA MALİYETLERİNİN VERGİ USUL KANUNU/MSUGT, TMS/TFRS ve BOBİ FRS KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Yusuf KARATAŞ*
*Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2021 / 1

Borçlanma bir diğer adıyla yabancı kaynaklar, sermaye piyasalarının gelişmesi ve çeşitlenmesiyle işletmelerin finansman kaynakları arasında gün geçtikçe önemli hale gelmektedir. Öz kaynak kullanıma alternatif oluşturması sebebiyle de işletmeler için yabancı kaynak kullanımı sıklıkla başvurulan finansman ...

GELİR VERGİSİ KANUNUNDA, KİRA KAVRAMI ve TİCARİ KAZANÇ OLARAK VERGİLENDİRİLMESİ

*Nezih VARCAN - **Canatay HACIKÖYLÜ
* Prof. Dr., Anadolu Üni. - ** Doç. Dr., Anadolu Üni.
2021 / 1

Gayrimenkullerin mesken olarak kiraya verilmesi sonucu elde edilen gelirin vergilemesi, Gelir Vergisi Kanununun gayrimenkul sermaye iradı unsurunda yer verilen hükümlere göre vergilenmektedir. Ancak, özelikle son yıllarda büyükşehirlerde ve yazlık bölgelerde günlük haftalık gibi kısa süreli kiralamaların ço...

KONKORDATO SÜRECİNİN ETKİNLİĞİNDE KONKORDATO KOMİSERİNİN ROLÜ

Gülçin KAZAN*
* Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
2021 / 1

Hukuk sistemimizde uzun süredir yürürlükte olan iflas erteleme kurumunun hedeflenen amaca hizmet edememesi nedeniyle 7101 sayılı ve 7155 sayılı kanunlar ile yapılan değişikliklerle iflas erteleme kurumu kaldırılarak konkordato kurumu daha detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Yapılan düzenleme ile borçları...

Organizasyonların en temel hedeflerinden biri verimli bir iş sürecine sahip olmaktır. Günümüzde gerek kamu kurumları gerekse özel işletmelerin üzerinde özellikle durduğu konuların başında gelen performans değerlendirme, çalışanların davranışlarının, becerilerinin, potansiyel güçlerinin ve benzer nitelikler...

Türev ürünler, korunma muhasebesi amaçlı ortaya çıkmış finansal varlıklar olmakla birlikte; risk yönetimi, spekülasyon ve arbitraj gibi farklı amaçlar için de günümüzde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bankalar faaliyet konuları itibariyle çok farklı türde riskler üstlenebilmektedirler. Bu nedenle banka...

VERGİ YÜKÜ PERSPEKTİFİNDEN VERGİ UYUMU: 81 İL BAZINDA AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME

Esra DOĞAN* - Gökhan SARIÇİMEN
* Arş. Gör. Dr. - * Arş. Gör.
2021 / 1

Mükelleflerin vergi uyum düzeyleri demografik, ekonomik, idari, siyasi, psikolojik ve ahlaki faktörler tarafından etkilenmektedir. Bu doğrultuda, vergi uyumunu etkileyen faktörler ile ilişkili olan vergi yükü kavramının da vergi uyumu üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma kapsamında, vergi yük...