COVID-19 PANDEMİSİNİN EKONOMİK VE SOSYAL ETKİLERİ İLE MÜCADELEYE YÖNELİK MALİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Ali YURDAKUL*
* Dr. Öğretim Üyesi, Polis Akademisi Başkanlığı
2021 / 10

Küresel bir sağlık sorunu olan COVID-19 pandemisinin ekonomik ve sosyal etkilerinin telafisi için ulusal ve uluslararası arenada mücadele edilmektedir. Yapılan çalışma, pandeminin ekonomik ve sosyal etkilerinin analiz edilerek, pandemi ile mücadelenin sürdürülebilir olması için alınması gereken mali güv...

MATRAH ARTIRIMININ ANAYASAL VERGİLENDİRME İLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mustafa Erkan ÜYÜMEZ* - Hakan ÖZDEMİR**
* Prof.Dr., Anadolu Üniversitesi, İİBF, Maliye-** Dr.,
Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2021 / 10

Türkiye’de matrah artırımı uygulaması, ilki 1992 yılında olmakla üzere 2003, 2011, 2016, 2018 ve 2021 yıllarında altı defa uygulanarak Türk vergi sisteminde ve hukukunda yerini almıştır. Bu uygulamanın ilk akla geldiği şekilde kamuya kısa vadede nakit gelir sağlaması, vergi idaresinin ve yargının yükünü...

PROFESYONEL FUTBOLCU GELİRLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE NİTELİK ANALİZİ

Mehmet Emrah BİNİCİ* - Osman İMAMOĞLU**
*Mali Hizmetler Daire Başkanı, Samsun Büyükşehir Belediyesi-**Prof.
Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2021 / 10

Günümüzde profesyonel futbolcular gerek futbol oynama faaliyetlerinden gerek imaj haklarından gerek sosyal medya hesaplarından gerekse de reklam ve sponsorluk anlaşmalarından astronomik düzeyde gelirler elde etmektedirler. Profesyonel futbol kulüplerinin mücadele etmekte olduğu ulusal ve uluslararası mü...

7338 SAYILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ AÇISINDAN ÖNEM ARZ EDEN BİR KONU: ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

Ali SAKLAN*
* Dr., İç Denetçi, E. Vergi Müfettişi, İstanbul Üni.,
S.B.E, Kamu Hukuku Abd
2021 / 10

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakıma muhtaç olan bakım alacaklısı veya veli/vasisi ile bakım alacaklısının malvarlığının bir kısmını veya tamamını devretmesi karşılığında bakma, ihtiyaç halinde tedavi ettirme, gözetme gibi edimleri yerine getiren bakım borçlusu arasında kurulan sözleşmeye verilen isi...

SERBEST BÖLGELERİN OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİ İLE VERGİSEL BOYUTUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yiğit YILMAZ
Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2021 / 10

Uluslararası ticaret ağlarının hızla gelişmesi ve artan arz ve talepler sonucunda ülkeler, küresel ticaretin içerisinde kendilerine yer bulabilmek, ithalat ve ihracatı artırarak ülke ekonomilerine katkı sağlayabilmek için çeşitli yollar aramaktadırlar. Bürokratik engelleri azaltan ve gerek vergisel gere...

SERBEST BÖLGE İSTİSNALARINA KDV PENCERESİNDEN DERLEYİCİ BİR BAKIŞ

Ramazan KAYA* - Mevlana ERTAK**
*Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı- E. Vergi
Müfettişi
2021 / 10

Serbest Bölgeler, bulundukları ülkenin siyasi sınırları içinde yer alan fakat dış ticaret, vergi ve gümrük mevzuatı açısından gümrük hattı dışında sayılan bölgelerdir. Serbest Bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflere sinai ve ticari faaliyetler için ülkede sağlanandan daha geniş muafiyet ve teşvikler ...

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN HARCAMA BİRİMLERİNİN BİRBİRLERİ YERİNE 2 NO.LU KDV BEYANI VERMESİNİN SONUÇLARI

Niyazi Koray GÜRHAYTA*
Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2021 / 10

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun (KDVK) 9’uncu maddesinde belirtildiği üzere Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir. 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan Özel Bütçeli İdareler baz...

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN ŞAHIS İŞLETMESİNE DÖNÜŞMESİNİN VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yeşim ÇAM*
* YÖK 100/2000 Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi
2021 / 10

Tür değiştirme, şirketlerin hukuki ve ekonomik devamlılığını sürdürerek farklı bir ticaret şirketi haline gelmesi olarak ifade edilmektedir. Şirketler çeşitli ekonomik nedenlerle faaliyetlerini genişletmek, sorumluluk alanlarını sınırlandırmak veya faaliyetlerini sonlandırmak için tür değiştirme yapmakt...

DİJİTAL ÇAĞDA ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİNİN YERİ

Mustafa MIYNAT* - Esra KESKİN**
* Prof. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi-** Arş.
Gör., Manisa Celal Bayar Üniversitesi
2021 / 10

Kamu hizmetlerinin finansmanında kullanılmak üzere tahsil edilen vergiler, her ülkenin vergi sistemi ve yapısına uygun bir şekilde tasarlanmaktadır. Bu tasarımda dolaylı ve dolaysız vergilerin ağırlığı, uygulanan vergi politikalarının seçimi ve hükümetlerin hangi tür vergileri kullanmayı tercih ettiğine...

GEÇİŞ VE OECD ÜLKELERİNDE VERGİ GELİRLERİNİN GSYH’YE ETKİSİ

Mustafa Alpin GÜLŞEN* - Mustafa YILDIRAN**
* Dr. Öğretim Üyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üni.-**
Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi
2021 / 10

Bu çalışma 2010-2019 döneminde geçiş ve OECD ülkelerinin vergi gelirlerinin GSYH üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Bu amaçla 24 geçiş ve 26 OECD ülkesine ait veriler statik ve dinamik panel veri analizi ile test edilmiştir. Statik analiz bulgularına göre geçiş ve OECD ekonomilerinde vergi yükü ve dol...

YEŞİL KAMU ALIMLARI UYGULAMASI FAYDALAR VE UYGULAMA SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

Erdal EROĞLU
* Dr. Öğr. Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2021 / 10

Yeşil kamu alımları özellikle 2000’li yıllardan sonra çevreye duyarlı sürdürülebilir bir büyüme için etkin bir şekilde kullanılmaya başlanan bir kamu politikası aracı haline gelmiştir. Başta Avrupa Birliği olmak üzere OECD, uluslararası çevre örgütleri gibi birçok ulus üstü kurum daha yaşanabilir bir çe...