DÖVİZ KURLARINDAKİ DEĞİŞİMİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Burak SAYKAL*
YÖK 100/2000 Doktora Bursiyeri, Pamukkale Üni., İİBF,
İktisat Bölümü
2021 / 3

Gelişmekte olan ülkeler için döviz kurlarının enflasyon üzerindeki etkisi oldukça önemlidir; çünkü döviz kurlarıyla fiyatlar genel düzeyi arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Pass-through olarak adlandırılan bu ilişki, gelişmekte olan ülke ekonomileri için fiyatlar genel düzeyini kontrol altına almada...

FRANCHİSE İŞLEMLERİNİN TÜRK VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Erkan KIZIL*
*Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2021 / 3

İşletmeler artan rekabet ortamında maliyetlerini düşürmek, müşteri portföyünü genişletmek, reklam ve tanımı daha büyük mecralara taşıyarak, hem rekabet edebilme imkânlarını arttırmakta hem de büyüme ve kar gibi emellerine ulaşabilmektedir. Bunun için yeni bir marka veya isim üretip yüksek risk ve maliyetl...

İHRACAT KAYNAKLI KDV İADELERİNDE MÜKELLEFLER ARASINDA UYGULAMA FARKLILIKLARI SORUNSALI

Niyazi Koray GÜRHAYTA*
Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2021 / 3

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun (KDVK) 29’uncu maddesinin 2 numaralı fıkrasında açıklandığı üzere satın alınan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen/borçlanılan vergiler (indirilecek KDV), satılan mal ve hizmetler dolayısıyla hesaplanan vergilerden indirilir, hesaplanan KDV indirilen KDV’den fazla...

Teknolojinin gelişmesiyle ekonominin dijital platformlara kaymasının en büyük bileşenlerinden biri de Google platformları üzerinden reklam geliri elde etme ve uygulama vb. ürün satışı yapma suretiyle oluşturulan ekonomik pazardır. Yayıncı/satıcı gerçek kişi mükelleflerin Google ile yaptıkları sözleşmeler,...

OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE “VERGİNİN” ANAYASALARDAKİ YERİ

Serkan KURT*
*Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2021 / 3

Osmanlı Devleti’nde ilk anayasacılık faaliyetleri Tanzimat Dönemi’yle başlayıp, 1876 yılında Kanuni Esasi’nin ilanıyla birlikte yazılı bir anayasal zeminine oturmuştur. Osmanlı Devleti’nin ilk anayasasında vergilendirmeye ilişkin hükümlerin “kanunilik ve ödeme gücü” ilkeleri çerçevesinde oluşturulduğunu g...

PERFORMANSA DAYALI GEÇERLİ FESİHTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Süleyman CİVELEK*
*Sosyal Güvenlik Müfettişi, Sosyal Güvenlik Kurumu
2021 / 3

Covid salgını nedeni ile istihdamın korunması amacıyla iş/hizmet sözleşmesinin kanunda belirtilen istisnalar dışında sonlandırılması yasaklanmıştır. Bu yasağa aykırı fiil için 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10 uncu maddesi ile idari para cezası öngörülmüş, 4447 sayılı Yasanın Geçici 23’üncü maddesinde d...

TFRS 16 KİRALAMALAR STANDARDININ GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE COVID-19’LA İLGİLİ OLARAK KİRA ÖDEMELERİNDE TANINAN İMTİYAZLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Sinem Duygu KAPÇI*- Hayrettin USUL**
*TUBİTAK 100/2000 Bursiyeri, İzmir Kâtip Çelebi Üni.-**Prof.
Dr., İzmir Katip Çelebi Üni., İİBF
2021 / 3

2016 yılında Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından IFRS 16 Kiralamalar Standardı yayımlanmıştır. Bu standart ile kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve finansal tablolarına aktarılmasında önemli değişiklikler getirilmiştir. Bu çalışmada yeni standardın getirdiği farklılıklar açıklanmış...

YENİ VE BAĞIMSIZ BİR BİLİM DİSİPLİNİ OLARAK ‘ŞEHİR MALİYESİ’

Recep TEMEL*
* Dr. Öğretim Üyesi, Yozgat Bozok Üni., İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi
2021 / 3

Küreselleşme olgusu toplumsal ilişkilere yeni boyutlar kazandırmıştır. Bu yeniliklerin en yoğun yaşandığı alan hiç kuşkusuz ekonomi alanıdır. Özellikle üretim, iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki yenilikler şehirleri küresel ekonominin aktörleri haline dönüştürmüştür. Şehir ekonomilerinde meydana gelen g...

KIRIK CAMLAR KURAMI BAĞLAMINDA TÜRKİYEDE VERGİ AFLARI

Taha Emre ÇİFTÇİ* - Fatih AKÇAY**
Dr. Öğr. Üyesi, Necmettin Erbakan Üni. - ** Dr. Öğr.
Üyesi, Pamukkale Üni.
2021 / 3

Vergi afları birçok ülkede uygulama alanı bulmaktadır. Vergi afları ekonomik, mali, sosyo-politik ve psikolojik etkileri itibariyle farklı araştırma alanlarının konuları içinde yer almaktadır. Bu konuda literatür incelendiğinde vergi affı uygulamasını savunan yaklaşım ve vergi affı karşıtı, olumsuz etkile...

BELİRLİ ANAYASAL İLKELER AÇISINDAN VERGİNİN VERGİSİ

Mert YILDIRIM*
* Doktora Öğrencisi, Anadolu Üniversitesi, İ.İ.B.F.,
Maliye Bölümü
2021 / 3

Katma Değer Vergisi, diğer vergilerden farklı olarak matrahında çeşitli vergileri bir maliyet unsuru olarak barındırmaktadır. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 24/b maddesinde, “vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurlar” ın dahil edilmesi öngörülmüştür. Uygulamada bu durum, KDV’nin yansıtılabilir ...

UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE GELİRİN TOPLANMASI VE BEYANI

Hakan DEĞİRMENCİ* - Abdullah SAĞLAM**
*Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı-*Vergi
Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı**
2021 / 3

Gerçek kişiler tarafından Gelir Vergisi Kanunu’nun 2’nci maddesinde yedi bent halinde sayılan kazanç ve iratlar kapsamında elde edilen gelirler vergilendirilmektedir. Gelir vergisinin konusunu oluşturan yedi gelir unsurunun kapsamına ve vergilendirilmesine ilişkin hükümler anılan kanunda detaylıca açıklanm...