SINIR ÖTESİ ELEKTRONİK TİCARETTE VERGİLENDİRME SORUNLARI VE SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK UYGULAMALAR

Metehan ORTAKARPUZ
* Dr. Öğr. Üyesi, Selçuk Üniversitesi, Beyşehir Ali
Akkanat İşletme Fakültesi
2022 / 7

Küresel ticaretten çok daha hızlı büyüyen elektronik ticaret ve bu doğrultudaki sınır ötesi işlemlere yönelik vergilendirme çalışmaları, son yıllarda ülkelerin en çok üzerine yoğunlaştığı vergi konularından bir tanesidir. Ülkeler, bir yandan elektronik ticareti arttırmayı ve büyüyen ticaretten pay almayı ...

Vergi alacağını emniyete almak üzere uygulamada bulunan yöntemlerden biri olan tevkifat müessesesi 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda da kendine uygulama alanı bulmaktadır. Günümüz ticari hayatında sıkça karşılaşılan bir ortaklık türü olan ve tüzel kişiliği bulunmayan adi ortaklıklar tarafından ver...

DAR MÜKELLEF KURUMLARDA SERBEST MESLEK KAZANCININ TÜRKİYE’DE ELDE EDİLMESİ

Burak EROĞLU*
* Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
2022 / 7

Ülkelerin, mukimi olan gerçek ve tüzel kişileri vergilendirme yetkisine dayanarak elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergileme yetkisi bulunmaktadır. Globalleşen dünya ile birlikte ticari faaliyetler ülke sınırlarını aşmaktadır. Bu bakımdan gerçek ve tüzel kişiler başka bir ülkede faaliyet gösterme...

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURUNUN VE BÜTÇE DENGESİNİN DIŞ TİCARET DENGESİNE ETKİSİ

Burak ÖKDE*
Dr. Öğr. Üyesi, Hakkari Üniversitesi, İİBF, Maliye
Bölümü
2022 / 7

Türkiye’de cari açık sorununun önüne geçebilmek için yerli paranın değersizleştirilmesi veya bütçe fazlası verilmesi gibi politika önerileri yapıldığı görülmektedir. Ancak değersizleştirilen yerli para birimi, çeşitli sektörlerde ve enerji alanında dışa bağımlı ülkelerde enflasyon riski oluşturmakta ve hal...

VERGİ DENETİMİNİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

İsa KILIÇ* - Ahmet ALATAŞ**
* Dr. Öğr. Üyesi, İskenderun Teknik Üni.-** Öğr. Gör.
Dr., Manisa Celal Bayar Üni
2022 / 7

Ülkemizde vergi denetimi, kamu denetimi içerisinde geniş bir yer tutmaktadır. Vergi denetiminin bir kurulda ve tek elden yürütülebilmesi, etkin bir vergi denetimi yapılması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi ve yapılan teftişlerde etkinliği artırmak amacıyla 10/07/2011 tarihinde Vergi Denetim Kurulu...

SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİNDE UYGULANAN VERGİ HARCAMALARI

Selçuk BUYRUKOĞLU* Mukaddes Nisa DEMİRAY**
*Doç. Dr. Sivas Cumhuriyet Üni, İİBF-**Bilim Uzmanı,
Sivas Cumhuriyet Üni.
2022 / 7

Birçok dünya ülkesi vergi sistemlerinde bulunan istisna, muafiyet ve indirimlerle ekonomi içerisinde yer alan sektörleri, faaliyetleri ya da kişileri bir siyasi politika öncülüğünde destekleyerek ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktadır. Vergi harcamaları ile vergi yüküne karşı korunması gerek...

VERGİLEMEDE SÜBJEKTİFLEŞTİRMEYİ SAĞLAMAYA YÖNELİK ARAÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI: OECD ÜLKELERİ

Şehnaz BODUR
* Öğr. Gör., Tokat Gaziosmanpaşa Üni., Artova MYO,
Finans, Bankacılık ve Sigortacılık
2022 / 7

Adalet olgusu, dünyanın her yerinde toplumsal düzenin her kademesinde yerini aldığı gibi vergi konusunda da önemli bir yere sahiptir. Vergilemede adalet, iyi bir vergi sisteminin en önemli normunu oluşturmaktadır. Bunun yanında vergilemede adalet tek başına bir olgudan ziyade birden çok etkiyle gerçekleşe...

ÖĞRENCİLERİN VERGİ BİLİNCİ VE VERGİ AHLAKI DÜZEYLERİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Halil KETE*
* Dr. Öğr. Üyesi, Kırklareli Üniversitesi, İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü
2022 / 7

Kamusal hizmetlerin sağlanmasında vergilerin rolü oldukça önemlidir. Bir ülkede yeterli düzeyde vergi toplayabilmek için vatandaşların vergi bilinci ve vergi ahlakı seviyelerinin yüksek olması gerekmektedir. Özellikle ekonomi alanında alınan üniversite eğitimine sahip olmak vergi bilinci ve vergi ahlakı...