ŞİRKETLERDE KURUMSAL YÖNETİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ

Ahmet AYANOĞLU*- Hasan TÜREDİ**
* Vergi Başmüfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı-**Prof.
Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi
2022 / 8

Meydana gelen ekonomik krizler, küreselleşme ve sermaye hareketlerinin hız kazanması, artan şirket birleşmeleri ve satın almaları, yatırımcıların talep ve beklentilerindeki değişimler ile şirketlerde meydana gelen hileler ve skandallar şirketlerin yönetim sistemlerini de etkilemiştir. Bu kapsamda, şirketler...

GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

İsmail ENGİN*
* Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
2022 / 8

Türkiye’de borçlanma araçlarının daha çok hazine bonosu ve devlet tahvili özelinde yoğunlaştığı görülmektedir. Hazine, 1980’lerin ortalarından itibaren altyapı yatırımlarının finansmanını sağlamak amacıyla Gelir Ortaklığı Senetleri, katılım bankalarına araç çeşitliliği sağlamak ve körfez sermayesini ülkeye ...

İş Avansları hesabı günümüzde çok farklı amaçlarla kullanılabilmektedir. Şirket hissedarları, yöneticileri ve/veya şirket çalışanları (beyaz yakalı çalışanlar, yöneticiler vb.) vergiden kaçınma, vergi kaçırma gibi amaçlar ile iş avansları, verilen avanslar gibi bazı hesapları objektif kriterlere ve yasal d...

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI UYGULAMASI İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Fazıl AYDIN* -Erol DEMİR** -İ. İlhan HATİPOĞLU***
*Doç. Dr. - **Doç. Dr.- *** E. Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdürü
2022 / 8

Gelir Vergisi Kanunu çerçevesindeki yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri finansman gider kısıtlamasına tabi olup, yıllara yaygın inşaat işi ile uğraşan mükellefler tarafından yapılan finansman giderleri işin kesin kar veya zararının tespit edildiği dönemde dikkate alınarak, her yıl itibariyle hesaplana...

ÇEVRE SORUNLARINA KARŞI UYGULANAN MALİ ARAÇLAR VE KARBON VERGİSİ: TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Hasan TÜRKAL* - Muhammed Emin BARUT**
* Doç. Dr., Harran Üniversitesi- **100/2000 YÖK Doktora
Bursiyeri, Harran Üniversitesi
2022 / 8

Bu çalışmanın temel amacı, sanayi devriminden bu yana ortaya çıkan ve ciddi boyutlara ulaşarak tüm canlıları ve dünyayı tehdit eden çevre sorunları ile başa çıkılabilmesi için uygulanan mali araçlar ve küresel düzeyde uygulanması beklenilen karbon vergisinin Türkiye açısından değerlendirilmesidir. Araştırma...

GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE YENİ BİR UYGULAMA ÖNERİSİ; E-UZLAŞMA

Deniz Okan SAVAŞ*
* Ticaret Başmüfettişi, Ticaret Bakanlığı
2022 / 8

Teknolojik gelişmelerin günden güne artan etkisi insanların alışkanlıkları ve yaşam biçimlerini etkilemiş, bunun yanında özel sektör veya kamu kurumları ayrımı olmaksızın, kurum ve kuruluşların çalışma pratiklerinde de kökten değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. Geleneksel çalışma biçimleri ve kamu hiz...

SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİ İLE YANILTICI BELGE KULLANMA VE DÜZENLEME SUÇLARINDA 7394 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ

Şafak AKYÜZ*
* Avukat, Ankara Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Kamu
Hukuku (Vergi Hukuku) Doktora Öğrencisi
2022 / 8

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 359’uncu maddesinde 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4’üncü maddesiyle değişikl...

YURT DIŞINDAN GETİRİLEREK SERMAYE OLARAK KONULAN YABANCI PARALAR İLE İLGİLİ KUR FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Zeki DOĞAN* - Adalet ZOZİK**
*Prof. Dr., Niğde Ömer Halisdemir Üni.-** Dr. Öğr.
Üyesi, Bayburt Üni.
2022 / 8

Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun 280/A maddesi uygulamasına göre yatırım harcamaları kapsamında yatırım yapacak sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemini izleyen hesap dönemi sonuna kadar yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabacı paraların söz konusu dönem boyunca yatırım harcamalarınd...