VERGİ RAPORU DERGİSİ

BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER KARŞISINDA VERGİ UYGULAMALARI” 

ÖZEL SAYISI

       Vergi Müfettişleri Derneği Tüzüğüne göre Derneğin amaçlarından bir tanesi de, “Maliye, ekonomi, muhasebe, hukuk ve diğer bilim dallarında inceleme ve araştırmalar yapmak ve bunların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak, bu konuda yayınlar hazırlamak” olarak sayılmıştır.

       Bu kapsamda, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hızda geliştiği günümüzde, hem dünyada hem de ülkemizde bu gelişmelerin ekonomik, hukuki ve beraberinde vergisel değerlendirmelerinin yapılması önem kazanmıştır. Belirlenen makale konularına, özel sayı yayın kurallarına ve Vergi Raporu Dergisi yazım kurallarına aşağıda yer verilmiştir.

       Yazarlar özel sayı konusuna uygun olmak şartıyla aşağıda yer verilen makale konuları haricinde makale gönderebilirler.

A. ÖZEL SAYI ÖRNEK MAKALE KONULARI

1- Yapay Zeka Gelişmeleri ve Muhasebe ve Vergi Denetimi Mesleğinin Geleceği

2- Dijital Ekonomi ve Vergi Uygulamaları

3- Sosyal Medya Fenomenlerinin Vergilendirilmesi

4- Elektronik Ticarette İşyeri Kavramı

5- Dijital Ürün ve Hizmetlerin Vergilendirilmesi

6- Dijital (Kripto) Para Vergilendirilebilir mi?

7- Yapay Zeka, Makine Öğrenimi ve Yeni Yazılım Trendlerinin Vergi Politikalarına Etkisi

8- Büyük Veri: Vergi ve Muhasebe Denetimi Açısından Ortaya Çıkardığı Avantajlar

9- Vergi Uygulamaları Açısından Sanal Ofis

10- E-Defter ve E-Fatura: Sahte Belge Düzenleme Dönemi Bitiyor mu?

11- Nesnelerin İnterneti ve Radyo Frekansı ile Tanımlama Teknolojisi Çerçevesinde Stok Denetimi

12- Blockchain (Blok Zincir) Vergi Sistemine Katkı Sağlayabilir mi?

13- Dijital Yayın Platformları ve Dijital Yayınların İhracının Vergilendirilmesi

14- E-Spor ve Vergilendirilmesi

B. ÖZEL SAYI YAYIN KURALLARI:

Dergimiz Ulakbim dizininde yer almaktadır. Bu nedenle makaleler yazım kurallarına uygun yazılmalı, (yazım kurallarına www.vergiraporu.com.tr adresinden erişebilirsiniz)  makalelere 100-150 kelime arasında, tek cümleden oluşmayan öz eklenmesi, 3 ya da 5 adet anahtar kelime kullanılması, dipnot ve kaynakçaya yer verilmesi gerekmektedir.

Her makale en az iki hakem tarafından değerlendirilecektir.  Bu kapsamda makalelerin; yazarın görüşlerini ihtiva eden özgün, yeterli araştırmaya dayalı, gerekli kaynaklardan yeterince yararlanılmış, başka görüşler aktarırken alıntı sınırları aşılmamış, güncel örneklere ve istatistiklere dayalı olması gerekmektedir.

Makale konularının bilimsel ve teknolojik gelişmeler karşısında vergi uygulamalarına ilişkin olması nedeniyle, yazıda yeni görüşlerin ortaya konulması, çözüm önerileri sunulması, bu önerilerin uygulanabilirliğinin tartışılması önem arz etmektedir.

Yayın kurulu, yayınlanacak makaleleri belirlerken hakem değerlendirmelerini esas almaktadır. Makalenin hakemler tarafından olumlu değerlendirilmesi durumunda, bir konuda birden fazla makale yayınlanabilir ya da olumlu değerlendirilen makale olmaması durumunda hiç makale yayınlanmayabilir.

Makale ile ilgili hakem değerlendirmesi yapılabilmesi için, çalışmaların en geç 01.04.2019, saat 22:30’a kadar [email protected] adresinde yer alan makale yönetim sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

Telif bedeli yayınlanan makaleler için 500 (beş yüz) TL’dir.

C. VERGİ RAPORU DERGİSİ MAKALE YAZIM KURALLARI

1. Genel Kurallar

Gönderilen makaleler için herhangi bir sayfa sınırlaması olmamakla birlikte, makalelerin, 3 ila 20 sayfa A4 boyutunda sayfa olmak üzere kısa ve öz olması tercih nedenidir.

Makaleler word formatında hazırlanmalı, sayfa yapısı sağdan ve soldan 2 cm, üstten ve alttan 2,5 cm boşluk bırakacak şekilde ayarlanmalıdır. Times New Roman 12 punto yazı karakteri kullanılmalı, metin iki yana yaslanarak hizalanmalı, paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Tablo, şekil, dipnot ve kaynakçada 10 punto kullanılmalı, tablo ve şekillere sıra numarası verilmeli, kaynakçaları altında belirtilmelidir. Çalışmanın birinci derece başlıkları 1- şeklinde, koyu ve büyük harflerle, ikinci derece alt başlıklar 1.1- formatında, koyu ve ilk harfleri büyük olacak şekilde sınıflandırılmalıdır. Üçüncü ve dördüncü derece başlıklar da 1.1.1- ve 1.1.1.1- formatında, koyu ve ilk harfleri büyük olacak şekilde sınıflandırılmalıdır. Giriş ve sonuç bölümlerine numara verilmez. 

Gönderilen makaleler;

- Girişten önce 150 kelimeyi geçmeyecek, makalenin içeriğini genel ifadelerle, tek cümle olmayacak şekilde öz içermeli, konu sınıflandırmasının yapılabilmesi için en az 3 en fazla 5 adet anahtar kelime verilmelidir,

Yayımlanmasına karar verilen makalelerdeki yazım hataları, yazara gönderilmesine gerek olmaksızın yayın kurulunca düzeltilecektir.

2. Dipnot Yazım Tekniği

Alıntılarda uluslararası kaynak gösterme kurallarından "The Chicago Manual of Style (CMS)" kabul edilir.

2.1. Kitaplar

  • Tek yazarlı eserlerde yazar adı ve soyadı, eser adı (varsa cilt numarası), (varsa çeviren), yayınevi, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası yer alır.

Dipnot örneği: Yavuz ÇALIK. Hasılat Paylaşım Yöntemine Göre Teslim Alınan Arsalar Üzerine Yapılan Özel İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesi ve Muhasebeleştirilmesi. Vergi Müfettişleri Derneği. Ankara. Temmuz 2013. 39.

  • İki yazarlı eserlerde birinci yazarın adı ve soyadı, ikinci yazarın adı ve soyadı, eser adı (varsa cilt numarası), (varsa çeviren), yayınevi, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası yer alır.

Dipnot örneği: Coşkun ÇEKİCİLER ve Onur GÖK. Kurumlar Vergisi Revizyonu. Vergi Müfettişleri Derneği. Ankara 2018. s.25.

  • İkiden fazla yazarlı eserlerde, kaynakta belirtildiği sıraya göre birinci yazarın adı ve soyadı, “ve diğerleri” ifadesi, eser adı (varsa cilt numarası), (varsa çeviren), yayınevi, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası yer alır.

Dipnot örneği: Aydın KARAPINAR ve diğerleri. Bağımsız Denetçilik Sınavlarına Hazırlık Kitabı. Gazi Kitabevi. Ankara. Temmuz 2013. s. 28.

2.2. Makaleler

Yazar adı ve soyadı, “makale adı” (varsa çeviren), yayımlandığı kitabın veya süreli yayının adı, (varsa cilt veya sayı), yayımlandığı tarih, sayfa numarası yer alır.

Dipnot örneği: Serkan Kalaycı. "Sermaye Kaynakları ile Geçmiş Yıl Zararlarının Sermaye Azaltımında Kullanılması Nedeniyle Doğacak Vergisel Yükümlülükler". Vergi Raporu Dergisi. Sayı 175. 2014. s. 97.

2.3. Tezler

Yazar adı ve soyadı, tezin adı, tezin yapıldığı kurum ve enstitu, (yayınlanıp yayınlanmadığı), yapıldığı yer ve tarih, sayfa numarası yer alır.

Dipnot örneği: Kadir ŞAHİN. Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerine Sağlanan Teşviklerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara 2012. s. 210.

2.3.Elektronik Kaynaklar

Yazar adı ve soyadı, yazı/rapor adı, (varsa çeviren), (varsa kaynağın tarihi), internet adresi, erişim tarihi yer alır.

Dipnot örneği: İlhan TAŞPINAR. "Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talebi Bulunup Bulunmadığının Mükellefe Sorulması Zorunlu Mudur?". (http://www.vergiraporu.com.tr/makaleler/vergi-raporu-temmuz-2014-online_702). Erişim tarihi: 04 Temmuz 2014.

3. KAYNAKÇA YAZIM TEKNİKLERİ

Metin içindeki her alıntı kaynakçada mutlaka yer almalıdır. Metin içinde alıntı yapılmayan eserler kaynakçada verilmemelidir. Kullanılan kaynaklar, Kaynakça başlığı altında, metnin sonunda soyadına göre alfabetik sıralanarak konulmalıdır. Eğer yazar adı yoksa yapıt adı esas alınır.

  • Tek Yazarlı Eser Kaynakça Örneği:

ÇALIK, Y. (2013), Hasılat Paylaşım Yöntemine Göre Teslim Alınan Arsalar Üzerine Yapılan Özel İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesi ve Muhasebeleştirilmesi, Vergi Müfettişleri Derneği, Ankara.

  • İki Yazarlı Eser Kaynakça Örneği:

KARA, M.S. ve AYDIN A. (2013). KDV Tevkifatı Uygulama Rehberi. Vergi Müfettişleri Derneği. Ankara.

  • İkiden Fazla Yazarlı Eser Kaynakça Örneği:

KARAPINAR A., BAYIRLI R., ALTAY A., ÇINA BAL E., BAL H., TORUN S., (2013). Bağımsız Denetçilik Sınavlarına Hazırlık Kitabı. Gazi Kitapevi. Ankara.

  • Makale Kaynakça Örneği:

KALAYCI, S. (2014). Sermaye Kaynakları ile Geçmiş Yıl Zararlarının Sermaye Azaltımında Kullanılması Nedeniyle Doğacak Vergisel Yükümlülükler, Vergi Raporu Dergisi, Sayı 175, s. 97-109

  • Tez Kaynakça Örneği:

ŞAHİN, K. (2012). Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerine Sağlanan Teşviklerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara.

  • Elektronik Yayın Kaynakça Örneği:

TAŞPINAR İ. (2014). "Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talebi Bulunup Bulunmadığının Mükellefe Sorulması Zorunlu Mudur?". (http://www.vergiraporu.com.tr/makaleler/vergi-raporu-temmuz-2014-online_702). Erişim tarihi: 04 Temmuz 2014.