ULUSLARARASI VERGİ REKABETİ ve TÜRKİYE’NİN BULUNDUĞU KONUM

Önder ÇALCALI* - Abdulkerim EROĞLU**
* Dr. Öğr. Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üni.,İİBF.-
**Araş. Gör., Dokuz Eylül Üni., İİBF
2019 / 10

Uluslararası (zararlı) vergi rekabeti konusunun merkezinde yer alan ve vergi cenneti diye tabir edilen ülkelerin vergisel teşvikleri nedeniyle, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ciddi vergi geliri kayıpları ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Uluslarüstü organizasyonlar (AB, OECD gibi) bu zararlı vergi rekabe...

GERÇEK KİŞİLERİN FOREKS İŞLEMLERİNDEN ELDE ETTİĞİ GELİRİN VERGİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

Soner YAKAR* - Serkan Yılmaz KANDIR**
*Doç. Dr., Çukurova Üni., İİBF, Maliye - ** Prof.
Dr., Çukurova Üni., İİBF, İşletme
2019 / 10

Dünyada son yıllarda foreks piyasası hızlı bir büyüme göstermiştir. Bunun en önemli nedeni küçük miktarlı sermaye ile yüksek miktarda gelir elde etme ihtimalinin olmasıdır. Türkiye’de ise foreks işlemleri 2499 Sayılı Mülga Sermaye Piyasası Kanunu ile yasal alt yapıya kavuşmuş ve daha sonra kabul edilen 6362 S...

AGRESİF VERGİ PLANLAMASININ TEORİK ÇERÇEVESİ: ÇİFT İRLANDA-HOLLANDA SANDVİÇ YÖNTEMİ

Barış YILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi, Gümüşhane Üniversitesi, İİBF, Maliye
Bölümü
2019 / 10

Vergi planlaması, uluslararası büyük şirketler tarafından vergi yüklerini azaltmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu planlamalardan yararlanabilmek için kullanılan en önemli argüman, ülkeler arasındaki vergisel boşluklardır. Ülkeler ve şirketler açısından, vergi planlamalarının kullanılmasının yasadışı bir ta...

Türk Vergi Hukuku’nda kanuni temsilcilerin şirketin ödenmeyen vergi ve buna bağlı borçlar ile vergi cezalarına ilişkin sorumluluğu hem 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda hem de 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir. Ancak, mezkûr yasaların ilgili maddelerinde kanuni temsil...

TAHSİL YETKİSİNİN ANAYASAL SINIRLARI

Betül HAYRULLAHOĞLU
Araş. Gör. Dr., Uşak Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü
2019 / 10

Devletin sahip olduğu en önemli yetkilerden biri tahsil yetkisidir. Ancak her yetkinin olduğu gibi tahsil yetkisinin kullanımı da sınırsız değildir. Vergiler başta mülkiyet hakkı olmak üzere kişilerin anayasal haklarına müdahale niteliği taşıdığından, bu yetkinin anayasal sınırlar dâhilinde kullanılması gerek...

VERGİ İNCELEMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ ve KAPSAMI

Mehmet BAYRAM
Konya 2. Vergi Mahkemesi Hakimi, E. Vergi Müfettişi
2019 / 10

İdari işlemin bütün unsurlarını bünyesinde barındıran vergi incelemesi idare hukuku bakımından, nihai işlem olan tarh ve ceza kesme işlemlerine hazırlayıcı bir işlem mahiyetindedir. Duruma göre kişilerin mülkiyet haklarına müdahale oluşturulabilecek bir sonuç doğuran vergi incelemesinin sınırlarının belirlenm...

GERİ KAZANILMIŞ SOLVENTİN SATIŞI ve İMALATTA KULLANIMINDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SORUNSALI

Hasan BAK* - Mahfuz BEDİR**
*Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı - **Vergi
Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2019 / 10

Teknolojik imkanların her geçen gün geliştiği ve çeşitlendiği günümüzde üretim teknikleri ve yöntemleri de farklılaşmaktadır. Kaynakların sınırlı olması ve hammaddeye ulaşmada ve teminde yaşanan sonunlar ve maliyetler üreticileri yeni alanlara yönlendirmektedir. Artık nihai ürün olarak lanse edilen birçok emt...

TRUMP- MACRON DÜELLOSU: GAFA (ULUSLARARASI TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ)

Ahmet Gencer KIZILTAŞ
Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2019 / 10

Uluslararası şirketlerin ve ticaretin artması ile birlikte, uluslararası vergileme, transfer fiyatlandırması, gayrimaddi haklar, çifte vergilendirmeyi önleme gibi konular önem kazanmıştır. Uluslararası şirketler dünya çapında yüzlerce şirket aracılığıyla onlarca ülkede faaliyet göstermektedirler. Farklı ülkel...

Bu çalışmada uluslararası piyasalarda yatırımcıların doğru ve karşılaştırılabilir bir şekilde bilgilendirilebilmesi için ülkemizde de yürürlüğe giren ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun hükümlerince de uygulanma zorunluluğu getirilen Türkiye Muhasebe Standartları kapsamında TMS 2 Stoklar standardında yer alan...

YENİ DÜZENLEMELER KAPSAMINDA MOTORLU KARA TAŞITLARINDA KATMA DEĞER VERGİSİ ORANININ TESPİTİ ve VERGİ İNDİRİMİ

Mehmet İbrahim MIHÇAKAR
Vergi Müfettiş Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2019 / 10

7104 sayılı Kanun ve 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda, 1 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde ve KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında bir takım düzenlemeler yapılmadan önce özellikle ikinci el motorlu kara taşıtl...

YENİLENEBİLİR ENERJİ SANTRALLERİNDE AMORTİSMAN NASIL HESAPLANIR?

Yiğit YILDIZ
Vergi Müfettiş Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2019 / 10

Ekonomik büyümenin ana öğelerinden biri olan enerji, aynı zamanda insanlığın olmazsa olmaz gereksinimlerinden birisidir. Artan dünya nüfusu ve meydana gelen endüstriyel gelişmeler, bir yandan küresel enerji talebini arttırırken, diğer yandan fosil esaslı geleneksel enerji rezervlerini azaltmaktadır. Ayrıca fo...

TAŞINMAZ SATIŞ KAZANCININ İSTİSNA DIŞI TUTULAN KISMI YENİLEME FONU KAPSAMINDA ÖZEL FON HESABINA ALINABİLİR Mİ?

Ahmet Selim ÇELİK
Vergi Müfettiş Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2019 / 10

213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 328. maddesinde düzenlenen yenileme fonu uygulaması, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yenilenmesi amacıyla satışından elde edilen karın dönem matrahı ile ilişkilendirilmeyerek yenileme giderlerini karşılamak için özel fona alınmasını sağlayan vergi erteleme müesseses...

YÖNLENDİRİCİ VERGİLENDİRMENİN VERGİ UYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Sıdıka Semra AKSOY* - Mustafa Erkan ÜYÜMEZ**
*Uzman, Milli Savunma Bakanlığı - ** Prof.Dr., Anadolu
Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü
2019 / 10

Vergilendirmenin amacı kamu giderlerinin finansmanı olsa da gelir dağılımında adaletin sağlanması (mali olmayan amaç) gibi sosyal politika aracı olarak da kullanılmaktadır. Mali amaç dışı vergilendirme istihdamın arttırılması, işsizliğin azaltılması gibi amaçlarla vergi teşvikleri, sübvansiyonlar vb. enstrüma...

KONUT KAPICILARININ KIDEM TAZMİNATININ HESABINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Yakup ÖZER
İş Müfettişi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
2019 / 10

Apartman görevlileri ya da halk arasında yaygın olarak bilinen adıyla “kapıcılar” köyden kente göçün artması ve insanların apartmanlarda yaşamaya başlamaları ile giderek daha fazla ihtiyaç duyulan bir meslek haline geldi. Kapıcının genel olarak kapıcı dairesinde ikamet etmesi ve kendisine istenilen anda ulaş...