TÜRKİYE’DEKİ VERGİ DENETİM YAPISI ile BAZI GELİŞMİŞ ÜLKELERDEKİ VERGİ DENETİM YAPILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Cemil RAKICI* - Okan ATAK**
* Prof.Dr.,Karadeniz Teknik Üni.,İİBF, Maliye-** Vergi
Müfettiş Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bak.
2019 / 11

Devletler, önemli bir gelir kaynağı olan vergilerin cebri olma özelliği nedeniyle vergileri toplarken az veya çok bir dirençle karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle devletler yasal gücünü kullanarak denetim yapmaktadırlar. Bu açıdan vergilerin tam ve doğru toplanması için vergi denetimi de vergilerin temini kadar ö...

TÜRKİYE’DE TÜTÜNE UYGULANAN ÖTV ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Simla GÜZEL
Dr. Öğr. Üyesi, Tekirdağ Namık Kemal Üni., İİBF, Maliye
Bölümü
2019 / 11

Tütün ürünleri tüketiminin dünyada genel olarak artış göstermesi, bu konuya olan ilginin artmasına neden olmaktadır. Çeşitli düzenlemelerle tütün ürünlerinin tüketiminin sınırlandırılması amaçlanmaktadır. Bu düzenleme araçlarından bir tanesi de maliyet yükseltici nitelikte olan vergilerdir. Ülkemizde tütün ür...

VERGİ İDARESİNİN KAMU KURUM ve KURULUŞLARI ile BİLGİ PAYLAŞIMI

Kerem ÖNCÜ
Dr. Araş. Gör., Çukurova Üni., Hukuk Fakültesi, Mali
Hukuk Anabilim Dalı
2019 / 11

Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesine eklenen 6. fıkra ile vergi mahremiyeti kapsamındaki bilgilerin kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılması hususu düzenlenmiştir. Bunun için ilgili kurum veya kuruluşlar bilgi talep edebilme yetkisine sahip olmalı; paylaşılacak bilgi ise kurum ve kuruluşların görevleriyle doğ...

YIL İÇERİSİNDE İŞVEREN DEĞİŞTİREN MÜKELLEFLERİN ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

Burak DEMİRKAN
Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2019 / 11

Gelir Vergisi Kanunu’nda düzenlenen yedi gelir unsurundan birisi olan ücret gelirleri esas olarak iki farklı yönteme göre vergilendirilmektedir. Bu yöntemlerden birincisi, ücret gelirlerinin gerçek ücretler yönünden vergilendirilmesi olup, ikinci yöntem ise diğer ücretler yönünden vergilendirmedir. Ödemelerin...

336. MADDE HÜKMÜNÜN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI YÖNÜNDEN UYGULANABİLİRLİĞİ

Elif ÇUHADAR
Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2019 / 11

Yürürlükte bulunan 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan özel usulsüzlük cezaları ile 336. madde hükmünün uygulanabilirliğinin bulunmaması, ileride VUK’a eklenebilecek yeni bir özel usulsüzlük fiili ve buna atfedilecek özel usulsüzlük cezası için uygulanabilirliğinin bulunmayacağı anlamına gelmez. 336. mad...

YASAL DEFTER ve BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİNE İLİŞKİN DANIŞTAY’IN SON SÖZÜ

Levent ÖZKAYA* - Leyla ÖZKAYA**
*Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı- **Vergi
Müfettiş Yardımcısı,Hazine ve Maliye Bakanlığı
2019 / 11

İçtihadı birleştirme kararları, yargı mercileri arasında aynı konuda farklı kararlar verilmesi sonucu ortaya çıkmaktadır ve yargı mercileri ile idareyi bağlayıcı niteliktedir. Vergi idaresi tarafından yasal defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi durumunda tesis edilen işlemlere karşı açılan davalard...

ÜCRETLİLERİN VERGİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

İmdat TÜRKAY
Gelir İdaresi Grup Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2019 / 11

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda gelirin kapsamı içinde yer alan yedi gelir unsurundan biri olan ücret geliri, gerek vergilendirme kapsamındaki kişi sayısı gerekse vergilendirme tekniği açısından diğer gelir unsurlarına göre ayrı bir yeri ve önemi bulunmaktadır. Çünkü ücret gelirinin genel vergilendirme şek...

ÖRNEKLERLE MEMURLAR ve DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MAL BİLDİRİMİ ZORUNLULUĞU ile HEDİYE ALMA ve MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI

Ertuğrul TURAN
Vergi Müfettiş Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2019 / 11

Ülkelerin birbirlerine bağımlılığının en üst düzeyde olduğu günümüzde, yolsuzluklar, toplum ahlakını, hukuk devleti anlayışını ve ekonomik gelişimi olumsuz yönde etkilemektedir. Bazı hallerde memurlar ve diğer kamu görevlilerinin belirlenen sürelerde mal bildiriminde bulunmadığına veya kanuna aykırı bildirimd...

VERGİ UYGULAMALARINDA YAPILAN USULSÜZ TEBLİGATLARDA POSTA MEMURU, İDARENİN MEMURU ve PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN SORUMLULUĞU

Yıldırım AKBULUT
Vergi Müfettiş Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2019 / 11

Vergi incelemeleri sırasında yapılan tebligatların usule uygun olması asıldır. Ancak bazı tebligatların yasaya aykırı şekilde yapıldığı görülmektedir. Yasaya aykırı tebligatlarda posta memuru ve memur eliyle yapılan tebligatlarda idarenin memurunun ve PTT Genel Müdürlüğünün sorumlu olduğu ve bu sorumluluğun P...

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN VERGİSEL BOYUTLARI ÜZERİNE

Serkan TOLGA
Vergi Müfettiş Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2019 / 11

1950’li yıllarda yaşanan sanayileşme ile birlikte İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi kentler yoğun göç alarak kontrolsüz bir büyüme süreci içine girmişlerdir. Bu büyümeye karşılık verecek planlı alan bulunmaması ve konut sayısının yetersiz olması gecekondulaşmaya sebep olmuştur. Bu durum zamanla şehirlerim...

ULUSLARARASI İŞLEMLERDE VERGİ TEVKİFATI MÜESSESESİ

İbrahim Burak YAŞAR
Vergi Müfettiş Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2019 / 11

Günümüzün ticari hayatında sürekli ve istikrarlı büyümeyi temin etmek işletmeler açısından hayati önem arz etmektedir. İşletmelerin devamlı suretle pazar arayışı içerisinde bulunması, müşteri portföyünde kendisini ülke içiyle sınırlandırmayıp yurtdışı pazarlara açılması elzemdir. Dünya ticaretinin gelişmesiyl...

TURİZM PAYI; YENİ BİR VERGİ Mİ?

Yiğit YILDIZ
Vergi Müfettiş Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2019 / 11

Gelişmekte olan ülkelerin önemli yapısal sorunlardan biri de cari açık sorunudur. Cari açık sorununa neden olan dış ticaret açığının etkisinin azaltılmasında turizm gelirleri hayati öneme sahiptir. Bu bağlamda, ülkemizde turizmin gelişmesini sağlamak amacıyla 15.07.2019 tarih ve 30832 sayılı Resmi Gazetede, ...

SPEKÜLATİF SERMAYE HAREKETLERİYLE MÜCADELEDE TOBİN VERGİSİ: DÜNYA ÖRNEKLERİ ve TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ

Halis AKSU
Vergi Müfettiş Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2019 / 11

Küreselleşme süreciyle birlikte küresel sermayenin mobilitesinin çarpıcı biçimde artması, güçlü spekülatörlerin doğmasına ve dünya piyasalarındaki finansal işlem hacminin devasa boyutlara ulaşmasına neden olmuştur. Finansal işlem hacmindeki bu gelişmeler ışığında pek çok iç ve dış dinamiğe son derece duyarlı ...

TAKDİR KOMİSYONU KARARINA GÖRE DÜZENLENEN VERGİ İNCELEME RAPORLARININ HUKUKİ DURUMU

Bilal SIRÇA
Vergi Müfettiş Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2019 / 11

Özellikle taşınmaz devirlerinde taşınmazın gerçek devir bedelinin belirlenmesi için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 267’nci maddesine göre takdir komisyonlarınca takdir edilen emsal bedellerinin resen takdir nedeni kabul edilerek vergi inceleme raporu düzenlenmesi uygulamada sıkça karşılaşılan bir durum olara...

Anonim şirketler bir hesap döneminde elde ettiği karı yönetim kurulu kararıyla sermayeye dahil edebilir ya da hisse senedi sahiplerine payları oranında dağıtabilir. Karın sermayeye ilavesinde herhangi bir vergisel yükümlülük doğmazken, karın ortaklara dağıtımı halinde dağıtılan temettü üzerinden tam mükellefl...