Ülkemizde stopaj veya tevkifat olarak da adlandırılan vergi kesintisi, gelir ya da kurumlar vergisine tabi olan bir kazanç üzerinden işverenler veya vergi tevkifatı yapmaya sorumlu olan kişiler tarafından, ödeme esnasında, kanunlarda belirtilen oranlara göre kesinti yapılması ve kesinti tutarının vergi dairesine işi yapan adına peşin olarak yatırılması” şeklinde tanımlanabilir. Vergi kesintisi uygulamasında bazı konularda yargı ve idare arasında ciddi ihtilaflar vardır. Bu alanda en büyük ihtilaf, dar mükelleflerle döviz cinsinden yapılan vergi kesintisine tabi işlemlerde kendini göstermektedir. İhtilafın kaynağı ise hesaben ve nakden ödeme arasında ortaya çıkan kur farklarıdır. Yani işlemin gerçekleştiği tarihle ödemenin yapıldığı tarih arasındaki kur değişiklikleri sorunun kaynağını teşkil etmektedir. Peki bu gibi durumlarda mükellef ve sorumlular döviz kurlarında yaşanan değişiklikler karşısında nasıl hareket edeceklerdir?

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Serkan TOLGA Vergi Müfettiş Yardımcısı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Bilindiği üzere transfer fiyatlandırması uygulamasının amacı, ilişkili kişilerle mal veya hizmet alım ya da satımında bulunan gerçek kişi ve kurumların gelirlerinin tam ve doğru olarak beyan edilmesini sağlamak ve transfer fiyatlandırması yoluyla vergi matrahının aşındırılmasına engel olmaktır. Ancak tam mükellef kurumlar ile yabancı kurumların Türkiye’deki işyeri veya daimi temsilcilerinin aralarında ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirdikleri yurt içindeki işlemler nedeniyle kazancın örtülü olarak dağıtıldığının kabulü Hazine zararının doğması şartına bağlıdır. Kurumlar Vergisi Kanununa göre hazine zararı, emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen fiyat ve bedeller nedeniyle kurum ve ilişkili kişiler adına tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü vergi toplamının eksik veya geç tahakkuk ettirilmesidir. Bu noktada, her türlü vergi toplamı kavramından ne anlaşılması gerektiği tartışma konusudur. Çalışmamızda bu kavram üzerinde durulacaktır.

  • 1950’li yıllarda yaşanan sanayileşme ile birlikte İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi kentler yoğun göç alarak kontrolsüz bir büyüme süreci içine girmişlerdir. Bu büyümeye karşılık verecek planlı alan bulunmaması ve konut sayısının yetersiz olması gecekondulaşmaya sebep olmuştur. Bu durum zamanla şehirlerimizde rahatsızlık yaratmaya başlamış ve yetkililerce arayış içine girilmiştir. Bu noktada 1984 yılında gerçekleştirilen bazı yasal değişiklikler, gecekondu dönüşüm sürecine yönelik atılmış ilk adım olma özelliği taşımaktadır. 1984 yılından sonra bu alanda birçok yasal değişiklik yapılmasına karşın dönüşüm süreci, 2012 yılında yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile seferberlik boyutuna ulaşmıştır. Günlük hayatta ‘kentsel dönüşüm’ olarak isimlendirdiğimiz bu dönüşüm sürecinde, bugüne kadar 460.9553 bina yıkılmıştır. Milyonlarca vatandaşımızın hayatını doğrudan etkileyen bu sürecin vergisel boyutu yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

  • Ülkemizde stopaj veya tevkifat olarak da adlandırılan vergi kesintisi, gelir ya da kurumlar vergisine tabi olan bir kazanç üzerinden işverenler veya vergi tevkifatı yapmaya sorumlu olan kişiler tarafından, ödeme esnasında, kanunlarda belirtilen oranlara göre kesinti yapılması ve kesinti tutarının vergi dairesine işi yapan adına peşin olarak yatırılması” şeklinde tanımlanabilir. Vergi kesintisi uygulamasında bazı konularda yargı ve idare arasında ciddi ihtilaflar vardır. Bu alanda en büyük ihtilaf, dar mükelleflerle döviz cinsinden yapılan vergi kesintisine tabi işlemlerde kendini göstermektedir. İhtilafın kaynağı ise hesaben ve nakden ödeme arasında ortaya çıkan kur farklarıdır. Yani işlemin gerçekleştiği tarihle ödemenin yapıldığı tarih arasındaki kur değişiklikleri sorunun kaynağını teşkil etmektedir. Peki bu gibi durumlarda mükellef ve sorumlular döviz kurlarında yaşanan değişiklikler karşısında nasıl hareket edeceklerdir?

  • Hiç yorum bulunmuyor..