Dâhilde İşleme Rejimi (DİR), imalat sektöründeki işletmelerin uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü artırmak, pazarlarını genişletmek ve ürün çeşitliliğini artırmak için dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmelerine olanak sağlayan etkili bir gümrük rejimidir. Ülkemiz ihracatının neredeyse yarısı, dâhilde işleme rejimi ile yapılmaktadır. Bu nedenle dâhilde işleme rejimi, özellikle KDV bağlamında önemli vergisel teşviklerle desteklenmektedir. Bu çalışmada, dâhilde işlemi rejimindeki vergisel teşviklerin uygulanmasında karşılaşılan özellikli hususlar KDV Kanunu açısından değerlendirilecektir.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Yiğit YILDIZ Vergi Müfettiş Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • İnsanlığın gelişimine yön veren buluşların belki de en önemlilerinden olan Internet, günümüzde nerdeyse her bireyin yaşamında yadsınamaz büyüklükte bir yer tutmaktadır. Bilişim teknolojilerinde ortaya çıkan yenilikler ilgiyi internet üzerinde toplamakta ve toplumların internet kullanım sürelerinin giderek artmasına yol açmaktadır. İnsan hayatının her alanında devrim niteliğinde değişikliklere neden olan internet, böylece bireylerin tüketim alışkanlıklarından geleceğe dönük beklentililerine değin hayatın kurallarını âdeta yeniden yazmaya başlamıştır. Hatta bu durum yeni ekonomilerin doğmasına da yol açmaktadır. Dijital çağın yeni bir ürünü “Gig Ekonomisi” bu bağlamda güzel bir örnektir. Bu çalışmada “Gig Ekonomisi”nin işleyişi irdelenecek ve vergilemede karşılaşılması muhtemel sorunlara yer verilecektir.

  • Teknolojik gelişme, sağladığı verimlilik artışı nedeniyle istikrarlı ekonomik büyümeyi ve ilerleyen aşamalarda kalkınmayı beraberinde getirmektedir. Belirli ekonomik ve sosyal amaçlara ulaşmak isteyen devletlerse teknolojik buluşları vergisel teşviklerle desteklemektedir. Ülkemizde de yeni teknolojik buluşların, ürünlerin ortaya çıkması ve Türkiye’nin teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna gelmesi amacıyla çeşitli maliye politikası araçları kullanılmaktadır. Bu bağlamda teknolojik altyapının geliştirilmesi adına gerekli desteklerin temin edilebilmesi için 4691 sayılı Kanun ile belirli indirim, istisna, teşvikler ve destekler uygulanmıştır. Ayrıca 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 20’nci maddesi ile teknoparklarda üretilen bazı yazılımların teslim ve hizmetine ilişkin Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası getirilmiştir. Ancak teknolojik buluşların vücuda getirilmesinde önemli bir payı olan gömüözendirillü yazılımların istisna kapsamında olup olmadığı açık değildir. Bu çalışmada gömülü yazılımların Katma Değer Vergisi Kanunu karşısındaki durumu analiz edilecek, mevcut yasal boşluğun giderilmesi adına çözüm önerileri getirilecektir.

  • Geleneksel ekonomik sistemde mevcut olan bazı aksaklıklar tarihsel süreçte, bilgi teknolojileri ile giderilmeye çalışılmış ve neticesinde ise paylaşım ekonomisi adı verilen yeni bir ekonomik sistem doğmuştur. Paylaşım ekonomisi, sürücü, araba, ev, oda ve buna benzer uzun süre kullanılmayan iktisadi değerleri değerlendirmek isteyenler ile bu iktisadi değerlere sahip olmak yerine kiralamak suretiyle daha az para vermek isteyen ihtiyaç sahiplerinin buluşturulduğu iktisadi sistemdir. Paylaşım ekonomisi, bu görevini ifa ederken internet teknolojilerinden fazlaca yararlanır. Bu durum, ortak kullanım ağlarının ortaya çıkışına ve onların paylaşım ekonomisinin mühim paydaşlarının başında gelmesine yol açar. Günümüz dünya ekonomisinde yüzlerce ortak kullanım ağı mevcut olup adından en çok bahsettirenlerden biri de Uber?dir. Bu çalışmada Uber sisteminin işleyişine, nasıl vergilendirileceğine ve son olarak Türk Vergi Yönetimi açısından yapılması gereken hususlara yer verilmiştir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..