İnsanlığın gelişimine yön veren buluşların belki de en önemlilerinden olan Internet, günümüzde nerdeyse her bireyin yaşamında yadsınamaz büyüklükte bir yer tutmaktadır. Bilişim teknolojilerinde ortaya çıkan yenilikler ilgiyi internet üzerinde toplamakta ve toplumların internet kullanım sürelerinin giderek artmasına yol açmaktadır. İnsan hayatının her alanında devrim niteliğinde değişikliklere neden olan internet, böylece bireylerin tüketim alışkanlıklarından geleceğe dönük beklentililerine değin hayatın kurallarını âdeta yeniden yazmaya başlamıştır. Hatta bu durum yeni ekonomilerin doğmasına da yol açmaktadır. Dijital çağın yeni bir ürünü “Gig Ekonomisi” bu bağlamda güzel bir örnektir. Bu çalışmada “Gig Ekonomisi”nin işleyişi irdelenecek ve vergilemede karşılaşılması muhtemel sorunlara yer verilecektir.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Yiğit YILDIZ Vergi Müfettiş Yardımcısı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • İnsanlığın gelişimine yön veren buluşların belki de en önemlilerinden olan Internet, günümüzde nerdeyse her bireyin yaşamında yadsınamaz büyüklükte bir yer tutmaktadır. Bilişim teknolojilerinde ortaya çıkan yenilikler ilgiyi internet üzerinde toplamakta ve toplumların internet kullanım sürelerinin giderek artmasına yol açmaktadır. İnsan hayatının her alanında devrim niteliğinde değişikliklere neden olan internet, böylece bireylerin tüketim alışkanlıklarından geleceğe dönük beklentililerine değin hayatın kurallarını âdeta yeniden yazmaya başlamıştır. Hatta bu durum yeni ekonomilerin doğmasına da yol açmaktadır. Dijital çağın yeni bir ürünü “Gig Ekonomisi” bu bağlamda güzel bir örnektir. Bu çalışmada “Gig Ekonomisi”nin işleyişi irdelenecek ve vergilemede karşılaşılması muhtemel sorunlara yer verilecektir.

  • Teknolojik gelişme, sağladığı verimlilik artışı nedeniyle istikrarlı ekonomik büyümeyi ve ilerleyen aşamalarda kalkınmayı beraberinde getirmektedir. Belirli ekonomik ve sosyal amaçlara ulaşmak isteyen devletlerse teknolojik buluşları vergisel teşviklerle desteklemektedir. Ülkemizde de yeni teknolojik buluşların, ürünlerin ortaya çıkması ve Türkiye’nin teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna gelmesi amacıyla çeşitli maliye politikası araçları kullanılmaktadır. Bu bağlamda teknolojik altyapının geliştirilmesi adına gerekli desteklerin temin edilebilmesi için 4691 sayılı Kanun ile belirli indirim, istisna, teşvikler ve destekler uygulanmıştır. Ayrıca 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 20’nci maddesi ile teknoparklarda üretilen bazı yazılımların teslim ve hizmetine ilişkin Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası getirilmiştir. Ancak teknolojik buluşların vücuda getirilmesinde önemli bir payı olan gömüözendirillü yazılımların istisna kapsamında olup olmadığı açık değildir. Bu çalışmada gömülü yazılımların Katma Değer Vergisi Kanunu karşısındaki durumu analiz edilecek, mevcut yasal boşluğun giderilmesi adına çözüm önerileri getirilecektir.

  • Dijital çağ olarak da nitelendirilen yirmi birinci yüzyılda, bilişim teknolojilerinde meydana gelen ilerlemeler sayesinde sınır kavramının varlığı sona ermiş ve dünya sanki küresel bir köye dönüşmüştür. Böylece bir ülkede üretilen veriler, bu teknolojiler yardımıyla uluslararası boyuta taşınıp hacimce günden güne büyüyen bir hal almıştır. Artan bu veri akışı ise gerek özel sektörde gerekse kamu sektöründe birçok iş süreçlerini destekleyerek verimlilik anlamında önemli fırsatlar sunmaktadır. Kamu kesimince depolanan verilerin işlenmesiyle bir yandan karmaşık, hantal bürokratik uygulamalar daha basit ve verimli hale gelmiş, diğer yandan kamusal faaliyetlerin denetiminde etkinlik temin edilmiştir. Kamu ekonomisinin vazgeçilmezi olan vergileme ise bu kamusal faaliyetlerin başında gelmektedir. Söz konusu etkinliği sağlamak ise sahip olunan ham veriyi saklayıp analiz eden, anlamlandıran ve “Büyük Veri” adı verilen bir teknolojinin varlığına bağlıdır. Bu çalışmada Büyük Veri Teknolojisinin sahip olduğu dinamiklerle vergi denetimi üzerinde nasıl bir etki yaratacağına yer verilmiştir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..