07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda bir takım değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerle tek işverenden alınan ücret gelirinin beyanı belli bir hadde bağlanmış olup gelir vergisinin hesaplanmasında dikkate alınan vergi dilimleri ise yeniden belirlenmiştir. 7194 sayılı Kanun’la ücret gelirinin vergilendirilmesine ilişkin Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Durmuş Erdem ARSLANOĞLU *Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda bir takım değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerle tek işverenden alınan ücret gelirinin beyanı belli bir hadde bağlanmış olup gelir vergisinin hesaplanmasında dikkate alınan vergi dilimleri ise yeniden belirlenmiştir. 7194 sayılı Kanun’la ücret gelirinin vergilendirilmesine ilişkin Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır.

  • Tam mükellef kurumların Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı kurumlar vergisine tabidir. Ancak söz konusu mükelleflerin faaliyette bulunduğu yurt dışı ülkelerin vergi kanunları uyarınca bu memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratlar gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergiye tabi tutulabilmektedir. Bu kazanç ve iratların ayrıca mukim ülke statüsüne haiz olarak ülkemiz tarafından da vergilendirilmesi durumunda çifte vergilendirme söz konusu olacaktır. Aynı kazancın birden fazla vergilendirilmesinin önüne geçilmesi amacıyla kurumlar vergisi kanununda yurt dışında ödenen vergilerin mahsubuna imkân sağlayan düzenlemelere yer verilmiştir. Bu çalışmamızda kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yurt dışında elde edilip de Türkiye?de vergilendirilecek kazançlar için daha önce mahallinde ödenen vergilerin, Türkiye?de bu kazançlar nedeniyle hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilmesi ve bu mahsubun yöntem ve sınırlarına ilişkin düzenlemeler detayları ile ele alınıştır.

  • Bilanço esasında defter tutan mükelleflerin kayıtlarında yer alan taşınmazlar 213 sayılı VUK.nun 269. Maddesine göre maliyet bedeli ile değerleneceği hükme bağlanmıştır. Anılan Kanunun 5024 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen mükerrer 298. maddesinde ise enflasyon düzeltmesi müessesesi ihdas edilerek yeniden değerleme uygulaması kaldırılmıştır. Mükerrer 298’inci madde uyarınca enflasyon düzeltmesi en son 2004 yılında yapılmış olup, bu tarihten sonra anılan maddenin aradığı şartlar oluşmadığı için mükelleflerin kayıtlarında yer alan iktisadi kıymetlerin yeniden değerleme imkanı olmadığından söz konusu taşınmazların değerleri kayıtlara alındığı tarihteki tutarlarda kalmıştır. Bu sebeplerle 7144 sayılı Kanunla yapılan düzenleme doğrultusunda bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarında yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınarak yeniden belirlenebilmesine imkân sağlanmaktadır.

  • Hiç yorum bulunmuyor..