Özel Tüketim Vergisi, belirli mala ithalat, imalat veya ilk iktisap aşamasında tek sefer uygulanan ve tüketim üzerinden alınan bir vergidir. Özel Tüketim Vergisi Kanununda “Verginin Tecili”, “Verginin İndirimi” ile ilgili yapılan düzenlemeler, imalatta ÖTV yükünü arındıran düzenlemeler olarak karşımıza çıkmaktadır. ÖTV ye tabi hammadde, yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanıldığında, imalatta kullanılan mala ait ÖTV, ilgili dönem ÖTV beyanında indirime konu edilmektedir. Kanun’un 8. maddesinde düzenlenen verginin tecili işlemi -25 seri No.lu ÖTV tebliğinin yürürlüğe girmesi ile- fiilen 2012 yılında sona ermiş, verginin önce ödenerek sonra iade edilmesi esası benimsenmiştir. ÖTV (I) sayılı listenin (A) cetvelinde bulunan “Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri” isimli malın, aerosol üretiminde kullanılması durumunda, ÖTV iadesi ile ilgili düzenlemeler 2014 yılından itibaren yapılmış ve belirli şartlar dahilinde, aerosol ürün üretiminde imalatçılara ÖTV iadesi talep imkanı sağlanmıştır.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Ümman CERİT Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • 10.09.2014 tarih ve 6552 sayılı "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden yapılandırılmasına Dair Kanun", 11.09.2014 tarih ve 29116 mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kamuoyunda "Torba Yasa" olarak tabir edilen Kanun'da vergi mükellefleri açısından; kesinleşmiş vergi ve sigorta primi borçlarının yeniden yapılandırılması ile kasa hesabı ve ortaklardan alacaklarla ilgili kayıt ve muhasebe düzeltmelerine ait düzenlemeler yer almaktadır. Bununla birlikte 6552 sayılı Kanun'da, 6111 Sayılı Kanunda yer alan matrah artırımı, mevcut incelemelerin tasfiyesi ve stok hesaplarının düzeltilmesi konusunda düzenleme yapılmamıştır. Vergi ve sigorta primi borçlarının yeniden yapılandırılması işleminde İhtilaflı vergi borçları kapsam dışında bırakılmıştır.

  • 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği, bugüne kadar yayımlanmış olan bütün KDV tebliğlerini - 1 ila 123 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerini - yürürlükten kaldırmıştır. Tebliğ ile 2010 yılından itibaren uygulanmakta olan ve KDVİRA (Katma Değer Vergisi İadesi Risk Analizi) sisteminin - iade edilecek verginin önceki dönemlerde hazineye intikali açısından - temel dayanağını oluşturan "Özel Esaslar" ile ilgili kapsamlı değişikliklere gidilmiştir. Özel esaslara giriş ve çıkışlardaki kriterlerde iade talep eden mükellefler lehine değişiklikler olmuştur.

  • Katma değer vergisi iade işlemleri, 2010 yılı başından itibaren iade ile ilgili verilmesi gereken listelerin elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesi ile Gelir İdaresi Başkanlığınca listelerdeki verilerin analizi sonucunda oluşturulan katma değer vergisi iadesi tasdik raporuna göre yerine getirilmektedir. İadesi talep edilen vergi, yüklenilen KDV listesinde, belge bazında iade kapsamında işlemin bünyesine giren KDV'yi içerecek şekilde listelenmektedir. Yüklenilen KDV listesinin oluşturulmasında gerek içerik, gerekse şekil olarak uyulması gereken kurallar bulunmaktadır. Yüklenilen KDV listesi sistem tarafından sorgulanmaktadır. Bu nedenle yüklenilen KDV listesinin gerçeğe uygun ve belirlenmiş kurallar çerçevesinde oluşturulması hem iade talep eden mükellefin, hem de vergi dairesinin işini kolaylaştıracak, daha kısa sürede, doğru KDV iadesi yapılmış olacaktır.

  • Hiç yorum bulunmuyor..