KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNE İLİŞKİN YMM İNCELEMELERİNİN HAKSIZ İADEYİ ÖNLEMEDEKİ ETKİNLİĞİNİ BOZAN HUSUSLAR ve ÖNERİLER

21.01.20180

Yeminli mali müşavirler tarafından yürütülen mesleki faaliyetler şahsi emek ve mesai ile mesleki bilgi birikimine dayanmakta ve meslek mensuplarınca şahsi sorumluluk altında yürütülmektedir. İlgili Ka DEVAMINI OKU

GELİR VERGİSİ KANUNU'NUN YENİDEN YAZILMASI ÇALIŞMALARININ YAPILDIĞI BİR DÖNEMDE BASİT USULDE VERGİLENDİRME ESASLARIYLA İLGİLİ YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEMELER HAKKINDAKİ GÖRÜŞ ve ÖNERİLERİMİZ

21.01.20180

Yazımızda basit usule tabi mükelleflerin mevcut durumları 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu- nu'nun yeniden yazılma çalışmalarının devam ettiği bir aşamada değerlendirilmeye tabi tutulacak konuyla ilgili DEVAMINI OKU

İHTİRAZİ KAYlTLA BEYAN MÜESSESESİNİN UYGULANMASINDA KARŞlLAŞlLAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERi

21.01.20180

Yasal dayanağını iYUK'un 27.maddesinden alan ihtirazı kayıtla beyan müessesesinin kapsamı, şartları ve kabulü konusunda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu beyanlar üzerine tarh edilen vergiler DEVAMINI OKU

İZAHA DAVET MÜESSESESİ ile TEBLİĞ TASLAĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞ ve ÖNERİLER

21.01.20180

Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenmesini sağlayan müesseselere bir yenisi de Vergi Usul Kanunu?na ?İzaha Davet? başlıklı 370?inci madde olarak eklenmiştir. Söz konusu madde hükmü ile idare DEVAMINI OKU

KATILIM SİGORTACILIĞININ (TEKAFÜL) VERGİSEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

21.01.20180

Türkiye?de sigorta sektörünün mevcut durumu, gelişmiş ülkelerdeki sigorta seviyesinin gerisinde olup, Türkiye?de sigorta sektörünün geliştirilmesi açısından önemli hareket noktalarından birisi, sigort DEVAMINI OKU
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 153/A maddesinde yapılan düzenleme ile sahte fatura düzen
Uluslararası Muhasebe Standartları(UMS)'dan Türkçeye çevrilen ve yayımlanan Türkiye Muhase
3065 sayılı KDV Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 1985 yılından beri Maliye Bakanlığı tarafında
123