TÜRKİYE ve BAZI OECD ÜLKELERİNDEKİ VERGİ AFLARININ KANUNİ DAYANAKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

01.09.20200

Vergi afları vergi borcunun sonlanmasında olağanüstü bir yöntem olarak kullanılmakla birlikte, bugün, vergi politikasının bir aracı haline dönüşmüştür. Literatürde vergi afları, vergi gelirleri ve DEVAMINI OKU

GİG EKONOMİLERİ: DİJİTAL ÇALIŞMA, İŞGÜCÜ ESNEKLİĞİNİN DÖNÜŞÜMÜ ve SOSYAL GÜVENCESİZLİK PERSPEKTİFİNDE BİR YAKLAŞIM

01.09.20200

İnsanlığın hayatına her geçen gün daha fazla bir şekilde nüfuz eden ileri teknoloji kullanımı, çalışmayı ve işgücünü sanal ve dijital bir ortama taşımaktadır. Bu sanal ve dijital ortamlar sayesind DEVAMINI OKU

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUNA GÖRE ÇOK ZOR DURUM HALİNİN TESPİTİNDE KULLANILAN FİNANSAL ORANLARA YÖNELİK BİR ÖNERİ

01.09.20200

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’da borçlulara yönelik getirilen kolaylıklardan birisi de tecildir. 6183 Sayılı Kanun’un 48.Maddesinde Tecil, 48/A Maddesinde ise Vergiy DEVAMINI OKU

TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİNDE YENİ ADIM

01.09.20200

25.02.2020 tarihinde yürürlüğe giren 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/12888 sayılı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik ya DEVAMINI OKU

MÜKELLEFLERİN ÖLÜMÜ ve MİRASÇILARIN VERGİSEL SORUMLULUKLARI

01.09.20200

Ölüm, vergi hukuku ve diğer hukuk dallarında çeşitli yönleriyle ele alınmaktadır. Mükelleflerin ölümü, mirası reddetmeyen kanuni ve atanmış mirasçılara bir takım mallar, borçlar, alacaklar ve hakl DEVAMINI OKU
Gelir vergisi kanunu, mükelleflerin gelirleri üzerinden belirli giderlerinin düşülerek mük
Vergi uyuşmazlıklarının, dava yoluna başvurmadan idari yollarla çözümünü sağlayan uzlaşma
Ülkemizde sıkça rastlandığı üzere, KDV mükellefleri tarafından hastanelere Merkezi Sterili
Geçtiğimiz yıllar içerisinde ekonomi gündeminde en sık yer alan konulardan birisi, Avrupa
Dünyada hızla gelişen yapay zeka teknolojileri artık hemen her alanda kullanılmaya başlanm
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 153/A maddesinde yapılan düzenleme ile sahte fatura düzen
Yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte ticaret alanında önemli değişiklikler olmuştur. B
Girişimcilerin yatırım yapma kararını, yatırım yapacağı sektörün karlılık oranlarının yanı