Yazım Kuralları

29 Ocak 2020 Çarşamba

Makale Yazım Kurallarımız 26/03/2021 Tarihinde Güncellenmiştiir.


1. GENEL KURALLAR

Gönderilen makaleler için herhangi bir sayfa sınırlaması olmamakla birlikte, makalelerin, 3 ila 20 sayfa A4 boyutunda sayfa olmalıdır.

Makaleler word formatında hazırlanmalı, sayfa yapısı sağdan ve soldan 2 cm, üstten ve alttan 2,5 cm boşluk bırakacak şekilde ayarlanmalıdır. Times New Roman 12 punto yazı karakteri kullanılmalı, metin iki yana yaslanarak hizalanmalı, paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Tablo, şekil, dipnot ve kaynakçada 10 punto kullanılmalı, tablo ve şekillere sıra numarası verilmeli, kaynakçaları altında belirtilmelidir.

Makalenin birinci derece başlıkları 1- şeklinde, koyu ve büyük harflerle, ikinci derece alt başlıklar 1.1- formatında, koyu ve ilk harfleri büyük olacak şekilde sınıflandırılmalıdır. Üçüncü ve dördüncü derece başlıklar da 1.1.1- ve 1.1.1.1- formatında, koyu ve ilk harfleri büyük olacak şekilde sınıflandırılmalıdır. Giriş ve sonuç bölümlerine numara verilmez. 

Mevzuattan yapılan alıntılar mutlaka belirtilmeli, yazarın görüşü gibi yansıtılmamalıdır. Mevzuattan yapılan doğrudan alıntılara tırnak içerisinde ve italik olarak yer verilmelidir.

Vergi Raporu Dergisine (Dergimize) gönderilen çalışmalarda benzerlik oranı toplamda %30'u geçmemelidir. Aksi durumda çalışma hakem değerlendirmesine sunulmayacak ve yayınlanmayacaktır. Beş kelimeye kadar benzerlikler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dergiye gönderilen çalışmalardaki intihal ve telif hakları ihlalleri tamamen yazarın sorumluluğundadır. Yayın kurulu tarafından bu konuda bir ihlal tespit edilmesi durumunda ilgili yazı resen yayından kaldırılacaktır. Derginin bu konuda yasal hakları saklıdır.

Gönderilen makaleler;

- Girişten önce 150 kelimeyi geçmeyecek, makalede varılan sonuç da dahil olmak üzere tamamı hakkında özet bilgiye yer veren “Öz” bölümü içermelidir. Bu bölüm okuyucunun ilgili makalenin tamamını okuyup okumayacağına karar vermesini sağlayan ve okuyucu bilgilendiren bir bölümdür.

- Makale aramalarında kullanılmak üzere makale konusuna uygun en az 3, en fazla 5 adet anahtar kelimeye yer verilmelidir.

- Makale içerisinde hakemlerin yazar bilgilerini görmemesi için yazar kimlik bilgilerine yer verilmemeli, bu bilgiler makale yüklenirken sisteme girilmelidir.

- Makale yükleme ekranında yazar ORC-ID bilgisi ile makale konu sınıflandırması JEL kodları girilmelidir.

Yayımlanmasına karar verilen makalelerdeki yazım hataları, yazara gönderilmesine gerek olmaksızın yayın kurulunca düzeltilebilecektir.

2. DİPNOT YAZIM TEKNİĞİ

Alıntılarda uluslararası kaynak gösterme kurallarından "The Chicago Manual of Style (CMS)" kabul edilir. Dergide dipnotlar yazar adı, eser adı, yayınevi, yayın yılı ve sayısı ile sayfa numaralarından oluşur. Her bir bölüm arasında nokta (.) işaretine yer verilir. Dipnot örneklerine aşağıda yer verilmiştir.

2.1. Kitaplar

 • Tek Yazarlı Kitap Dipnot Örneği:

Sabri OZAN. Örnek Soru ve Açıklamalarla Vergi Kanunları Uygulaması Beyan ve Denetim. Vergi Müfettişleri Derneği. Ankara. Şubat 2018. s. 46.

 • İki Yazarlı Kitap Dipnot Örneği:

Kemal Serkan KESKİN ve Mahmut SUÇİÇEK. Vergi İnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları. Vergi Müfettişleri Derneği. Ankara 2016. s. 25.

 • İkiden Fazla Yazarlı Kitap Dipnot Örneği:

Yusuf AKDAĞ ve diğerleri. Katma Değer Vergisi ve Uygulaması. Vergi Müfettişleri Derneği. Ankara. Ocak 2016. s.120.

 • Sonraki Atıflarda Dipnot Örneği:

Sabri OZAN. a.g.e. s. 46.

Kemal Serkan KESKİN ve Mahmut SUÇİÇEK. a.g.e. s. 25.

Yusuf AKDAĞ ve diğerleri. a.g.e. s.120

2.2. Makaleler

 • Tek Yazarlı Makaleler Dipnot Örneği:

Şakir VEZİROĞLU. “Türk Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinin Aksaklıkları ve Tasdik Yetkisinin Paylaşılabilir Bir Yetki Olup Olmadığı Konusunun Değerlendirilmesi”. Vergi Raporu Dergisi. Sayı 251. 2020. s. 141.

 • İki Yazarlı Makaleler Dipnot Örneği:

Oğuzhan ARMAĞAN ve Caner GÜRBÜZ. “Dijital Ekonomi ve Çevrimiçi Oyunlar (Online Game) ve Vergilendirilmesi”, Vergi Raporu Dergisi. Sayı 236. 2019. s. 276.

 • İkiden Fazla Yazarlı Makaleler Dipnot Örneği:

Oya TEZEL ve diğerleri. “Yurt Dışı İştirak Kazançları İstisnası Ve Özellik Arz Eden Durumlar”, Vergi Raporu Dergisi. Sayı 192. 2015. s. 85.

 • Sonraki Atıflarda Dipnot Örneği:

Şakir VEZİROĞLU.a.g.m. s. 251..

Oğuzhan ARMAĞAN ve Caner GÜRBÜZ. a.g.m. s. 276.

Oya TEZEL ve diğerleri. a.g.m. s. 85.

2.3. Tezler Dipnot Örneği:

Kadir ŞAHİN. Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerine Sağlanan Teşviklerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara 2012. s. 210.

2.4.Elektronik Kaynaklar:

 • Yazarı Belirtilen Elektronik Kaynaklar Dipnot Örneği:

İmdat TÜRKAY. “Vergi Bilinci Vergi Ahlakı Vergiye Gönüllü Uyum Ve Vergiye Gönüllü Uyumu Etkileyen Faktörler”. (http://www.vergiraporu.com.tr/makaleler/vergi-raporu-ocak-2019-online_702). Erişim tarihi: 16 Ocak 2019.

 • Kurumsal Elektronik Kaynaklar Dipnot Örneği:

Vergi Denetim Kurulu. “Vergi Denetim Kurulu Faaliyet Raporu 2018”. (https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/04/VDK-2018-Birim-Faaliyet-Raporu-1102019-002.pdf). Erişim tarihi: 02 Şubat 2020.

 • Yasal ve İdari Düzenlemeler Dipnot Örneği:

2004 ayılı İcra ve İflas Kanunu. (www.mevzuat.gov.tr). Erişim tarihi: 17 Aralık 2020.

312 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği. (www.gib.gov.tr). 20 Aralık 2020.

3. KAYNAKÇA YAZIM TEKNİKLERİ

Metin içindeki her alıntı kaynakçada mutlaka yer almalıdır. Metin içinde alıntı yapılmayan eserler kaynakçada verilmemelidir. Kullanılan kaynaklar, “Kaynakça” başlığı altında, metnin sonunda soyadına göre alfabetik sıralanarak konulmalıdır.

3.1. Kitaplar

 • Tek Yazarlı Kitap Kaynakça Örneği:

OZAN, S. (2018). Örnek Soru ve Açıklamalarla Vergi Kanunları Uygulaması Beyan ve Denetim, Vergi Müfettişleri Derneği. Ankara.

 • İki Yazarlı Kitap Kaynakça Örneği:

KESKİN, K.S. ve SUÇİÇEK, M. (2016). Vergi İnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları. Vergi Müfettişleri Derneği. Ankara.

 • İkiden Fazla Yazarlı Kitap Kaynakça Örneği:

AKDAĞ Y., ERGÜN İ., ARAN M.K. (2016). Katma Değer Vergisi ve Uygulaması. Vergi Müfettişleri Derneği. Ankara.

3.2. Makaleler

 • Tek Yazarlı Makale Kaynakça Örneği:

VEZİROĞLU, Ş. (2020). “Türk Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinin Aksaklıkları ve Tasdik Yetkisinin Paylaşılabilir Bir Yetki Olup Olmadığı Konusunun Değerlendirilmesi”. Vergi Raporu Dergisi, Sayı 251.

 • İki Yazarlı Makale Kaynakça Örneği:

ARMAĞAN, O. ve GÜRBÜZ, C. (2019). “Dijital Ekonomi ve Çevrimiçi Oyunlar (Online Game) ve Vergilendirilmesi”. Vergi Raporu Dergisi. Sayı 236.

 • İkiden Fazla Yazarlı Makale Kaynakça Örneği:

TEZEL, O., AYDIN, E., KARABULUT, Ö. B. (2015) “Yurt Dışı İştirak Kazançları İstisnası Ve Özellik Arz Eden Durumlar”, Vergi Raporu Dergisi. Sayı 192.

3.3. Tez Kaynakça Örneği:

ŞAHİN, K. (2012). Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerine Sağlanan Teşviklerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara.

3.4. Elektronik Yayınlar:

 • Yazarı Belirtilen Elektronik Kaynaklar Kaynakça Örneği:

TÜRKAY, İ. “Vergi Bilinci Vergi Ahlakı Vergiye Gönüllü Uyum Ve Vergiye Gönüllü Uyumu Etkileyen Faktörler”. (http://www.vergiraporu.com.tr/makaleler/vergi-raporu-ocak-2019-online_702). Erişim tarihi: 16 Ocak 2019.

 • Kurumsal Elektronik Kaynaklar Kaynakça Örneği:

Vergi Denetim Kurulu. “Vergi Denetim Kurulu Faaliyet Raporu 2018”. (https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/04/VDK-2018-Birim-Faaliyet-Raporu-1102019-002.pdf). Erişim tarihi: 02 Şubat 2020.

 • Yasal ve İdari Düzenlemeler Kaynakça Örneği:

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu. (www.mevzuat.gov.tr). Erişim tarihi: 17 Aralık 2020.

312 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği. (www.gib.gov.tr). 20 Aralık 2020.