5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 1/D maddesinde Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin kazançları Kurumlar Vergisine tabi tutulmuştur. Dernek ve vakıflar tüzel kişilikleri itibariyle kurumlar vergisine tabi değildirler. Bu kuruluşlar ancak iktisadi işletmeleri nedeniyle vergiye tabi tutulmuşlar...

Bilindiği üzere 2 Haziran 1995 tarih ve 22301 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4108 sayılı Kanun; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 sayılı Katma Değer Ver...

Ülkemizde son yıllarda vergilendirme ile ilgili belgelerin düzenlenmesi, sözkonusu belgelerin ilgili defter kayıtlarına işlenmesi ve bu işlemler sonucunda düzenlenmesi gereken mali tabloların çıkarılmasında bilgisayarlar yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Kullanılan bu programlar için belirlenmiş ...

12.6.1995 tarih ve 22301 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4108 sayılı Kanun bazı vergi kanunlarında değişiklikler öngörmüştür. Belirtilen kanunla 6183 soyılı Amme Alacakları T ahsili Usulü Hakkında Kanunda yapılan en önemli değişiklik kanuna mükerrer madde 35'in ilavesi olmuştur. Belirtilen maddeyle getirile...

Ülkemizde uygulanan yatırımlara yönelik teşvik politikalarındon birisi de "Yatırım İndirimi " uygulamasıdır. Yatırım indirimi mevzuatımıza ;lk defa 193 sayılı GVK'na 202 sayılı Kanun ile eklenen 8. bölüm hükümleri ile ve 5422 sayılı KVK'nun ı 99 sayılı Kanunla değişik 8. maddesinin son fıkrası ile girmiştir. ...