213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 153/A maddesinde yapılan düzenleme ile sahte fatura düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirenler bir defa tespit edildikten sonra, farklı tüzel kişilik ve şahıs işletmeleri bünyesinde aynı fiilleri işlemelerinin engellenmesi amaçlanmıştır. Aynı düzenleme ile sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyen mükelleflerin bu fiillerinin önüne geçmeye yönelik önlemler de alınmaya çalışılmıştır. Düzenlemeye göre bu durumda olanlar Maliye Bakanlığınca ilan edilebilecek ve bunların yeniden mükellefiyet tesisi talepleri ile mükellefiyetin devamında kendilerinden teminat istenebilecektir. Teminat uygulaması ile ilan yöntemi sahte belge ile mücadelede çok isabetli bir düzenleme olmakla beraber, amacına ulaşması noktasında tek başına yeterli değildir. Düzenlemenin amacına ulaşılması için ilave tedbirlerin de alınması gerekmektedir.

Açıklamasıİndir
Makale

Makaleyi PDF olarak indirebilirsiniz.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Secahattin VURAL Vergi Müfettişi

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Serbest meslek hizmetleri için mesleki te- şekküllerce belirlenen tarifelerdeki ücretler üzerinden ayrıca KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hususu, öteden beri tartışmalara konu olmuştur. Bazı görüş ve yargı kararları tarife bedeline KDV?nin dahil olacağı yönündedir. Çalışmamızda bunun tam aksine söz konusu tarifelerdeki ücretlere ayrıca KDV ilave edilmesi gerektiği yönündeki görüşümüz yasal dayanaklarıyla açıklanmaya çalışılacak ve konunun netleştirilmesi için öneride bulunulacaktır.

  • Bir vergi incelemesi türü olan aramalı incelemeye istisnai durumlarda başvurulmakta olup, şartların varlığı halinde mükellef veya kaçakçılıkla ilgisi görülen diğer şahıslar nezdinde ve bunların üzerinde arama yapılabilmektedir. Arama, anayasal güvence altında olan kişi hak ve hürriyetlerini doğrudan ilgilendirdiğinden, arama tedbirleri anayasa ve kanunlarla sıkı şekil şartlarına bağlanmıştır. Yaptıkları işin gereği olarak avukatlar nezdinde yapılan aramalar daha sıkı şekil şartlarına bağlanmış olup, çalışmamızda avukatlara yönelik yapılacak aramalı inceleme konusu irdelenmeye çalışılacaktır.

  • Serbest meslek kazançlarında gelir vergisi ve katma değer vergisi açısından vergiyi doğuran olay farklı hallerde gerçekleşmektedir. Serbest meslek kazançlarına ilişkin GV ve KDV uyumsuzluğu, vergi uygulamalarının ve belge düzeninin ne şekilde olacağı noktasında duraksamalara neden olmaktadır. Serbest meslek kazançlarında belge düzeninde belirsizliğe neden olan diğer bir durumda, 3065 sayılı KDVK?nın 27/5?nci maddesinde belirtilen emsal bedelin altında bir bedelle hizmet verilmesidir. Çalışmamızda serbest meslek kazançlarında GV ve KDV yönünden yapılacak vergilendirmedeki farklılıkların meydana getirdiği duraksamalar ile kendi tarifesinde belirlenmiş emsal bedelin altında yapılan hizmetlerde belge düzenine ilişkin belirsizlikler irdelenmeye çalışılacaktır.

  • Hiç yorum bulunmuyor..