Bir ülkenin sosyal ve ekonomik refahının sağlanmasında, bölgesel sorunların çözülmesinde, bölgeler arası gelişmişlik farklılıkların giderilmesinde sosyal devlet anlayışı gereği devlet müdahalesi gerekmekte ve devlet müdahale aracı olarak çeşitli teşvikler çıkartmaktadır. Son yıllarda Türkiye dikkat çekici büy...

VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ADİL YARGILANMA HAKKI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Selami ER - Okan TAŞDELEN
Dr., Anayasa Mahkemesi Raportörü - Anayasa Mahkemesi
Raportörü
2016 / 4

Tarihi gelişim süreci sonunda modern devletlerde vergi egemenlik haklarının kullanımıyla ilişkilendirilmiş, böylelikle verginin yasallığı ilkesi ve diğer ölçütler gelişmiştir. Diğer yandan, insan hakları kavramı da ortaya çıkmış ve adil yargılanma hakkı diğer hak ve özgürlüklerin kullanılmasını ve korunmasını...

Varlık kiralama şirketleri, münhasıran kira sertifikası ihraç etmek üzere kurulan anonim ortaklıklardır. Varlık kiralama şirketlerine ilişkin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Sermaye Piyasası Kanunu ve yayımlanan tebliğler aracılığıyla yapılmaktadır. Varlık kiralama şirketleri tarafından...

Teknolojik gelişmeler ve her geçen gün hızla artan yeni ihtiyaçlar nedeniyle ulusal pazarlar ihtiyaçlara cevap veremeyip, uluslararası pazarlarlara yönelim hızla artmaktadır. Bu durum uluslararası taşımacılık sektörünün önemini artırmaktadır. Uluslararası taşımacılık sektörü Türkiye?nin bulunduğu coğrafi konu...

Şirketlerin ortaklarına borç verme işlemleri, uygulamada sıkça karşılaşılan bir durumdur. Sermaye Şirketlerinin ortağına borç vermesi işleminin, vergi mevzuatı, özellikle Kurumlar Vergisi Kanunu açısından sonuçları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ortağa verilen borç tutarı üzerinden adat yöntemiyle faiz hesa...

Sermaye azaltımı uygulaması, TTK?da düzenlemiş olup vergi kanunlarında bu konuya ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Şirketler 6102 sayılı TTK?da yer alan şartları yerine getirmek şartıyla farklı nedenlerle sermayelerini azaltabilirler. Azalan sermaye, şirketten fon çıkışına sebep olan ve olmayan ...

KÜRESELLEŞME ve VERGİ SİSTEMLERİNİN DEĞİŞİMİ

Alper DOĞAN - Melih KABAYEL
Yrd. Doç. Dr - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, SBE
2016 / 4

Küreselleşmeyle sermayenin dolaşım hızı artmış ve finans sistemi güçlenmiş, üretim küresel çaplara ulaşmış, dünya ticaret hacmi de katlanarak artmıştır. Küreselleşme, devletlerin yönetim anlayışlarını değiştirmiş ve devletler uluslararası sisteme entegre olmuşlardır. Ulusal politikalarını uluslararası ekonomi...

HAZİNE ZARARI MÜESSESESİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR

Necmettin GÜNDÜZ
Vergi Müfettişi
2016 / 4

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13?üncü maddesine eklenen yedinci fıkra hükmü ile, belirli kurumların 01.01.2008 tarihinden itibaren gerçekleştirdikleri yurt içi işlemlerde örtülü kazanç yönünden gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Hazine zararı şartı aranmaktadır. Çalışmamızda Hazine zararı kavramı ...

Yoğun rekabetin yaşandığı dünya piyasalarında yeni ve küçük yatırımcılar, büyük organizasyonların ve firmaların deneyim ve tecrübelerinden faydalanarak işe başlamakla önemli avantajlar elde etmektedir. Son yıllarda gelişme gösteren ve adına franchise denilen sistemin sayesinde piyasada kendini ispatlamış veya...

ELEKTRONİK (E-FATURA, E-ARŞİV, E-TEBLİGAT, E-BİLET, E-DEFTER) İŞLEMLERİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Selçuk Turgay AZAK - Mustafa BİZİMYER
Vergi Müfettişi - Vergi Müfettiş Yrd.
2016 / 4

Vergi mevzuatı kapsamında yer alan iş ve işlemlerin; dinamik, günümüzün gelişen ve değişen koşullarına göre sürekli kendini yenilemek zorunda olan bir süreç olduğu bilinmektedir. Vergi idarelerinin temel amaçlarından biri, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu artırıcı uygulama ve sistemlerin geliştirilmesidi...

Özel Öğretim Kurumlan öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür. Ayrıca ders ya da sınavlardaki başarıları veya bilim, kültür, sanat, spor ve benzeri alanlardaki başarılarından veya maddi imkânsızlıklarından dolayı öğrenci ve kursiyerlere karşılıksız ...