TÜRKİYE’DE BÖLGELERİN VERGİ YÜKÜNÜN BÖLGESEL SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK ÜZERİNE ETKİSİ

Nurten DAŞKAYA* - İsmail CİĞERCİ**
* Arş. Gör. Dr., Hakkari Üni.-**Doç. Dr. , Afyon Kocatepe
Üni.
2022 / 4

Bir ülkede vergi politikalarının belirlenmesindeki en önemli unsurlardan bir tanesi de vergi yüküdür. Vergi yükünün bireyler, bölgeler arasında nasıl bir dağılım gösterdiği önem arz etmektedir. Bu çalışmada bölgesel vergi yükünün, bölgesel sosyo-ekonomik gelişmişlik farklılıkları üzerinde etkisinin olup ...

UZLAŞMA KOMİSYONUNDA ÇALIŞANLARIN UZLAŞMA MÜESSESESİNE BAKIŞI: KOCAELİ ÖRNEĞİ

Azad ERDEM* -Cahit ŞANVER** -Can İlker KARACAN***
YÖK/100-2000 Doktora Öğrencisi- ** Doç. Dr., Sakarya
Üni.-*** Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bak
2022 / 4

Günümüzde ülkeler, vergi uyuşmazlıklarını daha hızlı çözmek için yargı yollarının yanında idari çözüm yollarına da başvurmaktadırlar. İdari çözüm yolları, vergi idaresi ve vergi yükümlüsü arasındaki uyuşmazlık konusunun barışçıl yollar ile anlaşarak veya denetim ilkeleri kapsamında ortadan kaldırılmasına ...

VERGİ PSİKOLOJİSİ VE VERGİ İSYANI: 2021 KOLOMBİYA VERGİ İSYANI ÖRNEĞİ

Muhammet ŞAHİN*
Doç. Dr., Gümüşhane Üniversitesi, İ.İ.B.F
2022 / 4

Vergi devletin en önemli gelir kaynağıdır. Vergi gelirlerinin yeterliliği kamu kesiminin finansmanı bakımından son derece önemli olup, bu doğrultuda gönüllü vergi uyumunun güçlendirilebilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte mükellefler mali, ekonomik, sosyal ve politik koşulların olumsuz olduğu durumlard...

ş ortaklıkları tarafından alınan servis taşımacılığı hizmeti bizzat bu iş ortaklıkları tarafından yapılmayıp kendi ortakları (iş ortaklığını oluşturan mükellefler tarafından) veya diğer kişilere yaptırılması durumunda iş ortaklığının yerine getirmiş olduğu bu hizmetin mahiyeti (aracılık hizmeti) değişmekted...

BİNEK OTOMOBİLLERE İLİŞKİN KISITLAMALARIN GETİRMİŞ OLDUĞU MAĞDURİYETLER

Murat SARI*
* Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2022 / 4

İşletmeler faaliyetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla zaman zaman binek araçlara ihtiyaç duyarlar. Söz konusu işletmeler bu ihtiyaçlarını ya satın alma yöntemiyle ya da kiralama yöntemiyle karşılamaktadırlar. Faaliyet gösterilen sektörün niteliğine göre binek otomobiller bazı işletmeler için keyfi iken ...

KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELEDE VERGİ DENETİMİNİN ETKİNLİĞİ: VERGİ MÜFETTİŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Fatih Mustafa OLCAY* - Mustafa KILLI**
* Vergi Müfettişi, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı-
** Doç. Dr. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
2022 / 4

Fiilen gerçekleşmiş olmasına rağmen ekonomik faaliyetlerle ilgili kayıtların tutulmaması olarak nitelendirilen kayıt dışı ekonomi, kamu idarelerinin denetimi dışında kalan her türlü ekonomik işlem ve faaliyetlerdir. Günümüzde, devletlerin önemli sorunlarından biri olan kayıt dışı ekonomi nedenleri, sonuçl...

Bağımsız denetim süreci yüksek kalitede finansal tabloların oluşturulması için önemlidir. Bunun için de işletmeler tarafından yapılan muhasebe kayıtlarının doğru ve güvenilir belgelere dayandırılması önem arz etmektedir. Finansal tablolarda yer alacak finansal verilerin önemli dayanaklarından olan faturala...

KDV’DE SIFIR ORANLI YAPI ÖNERİSİNİN TÜRKİYE VE İNGİLTERE KIYASI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ertuğrul Kutay ÜNAL*
* Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2022 / 4

Günümüz gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin neredeyse tamamında Katma Değer Vergisi (KDV) veya muadili niteliğinde bir vergi gündelik hayatta kullanılmaktadır. Ülkelerin KDV mevzuatlarında benzerlikler olabildiği gibi farklılıklar da olabilmektedir. KDV, bireyler üzerinde nihai aşama olarak ge...

YEREL YÖNETİMLERDE DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİLER KARŞILAŞTIRMASI: MABAC YÖNTEMİ İLE OECD ÜLKELERİ BAZINDA İNCELEME

Cem AKIN*- Esra DOĞAN**
* Araş. Gör. Dr., Kırşehir Ahi Evran Üni. - ** Doç.
Dr., Eskişehir Osmangazi Üni.
2022 / 4

Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında; farklı türlerdeki vergi gelirleri, gelir paylaşım esasları dahilinde ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Bununla birlikte literatürde merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki paylaşımda, vergilerin dolaylı - dolaysız ayrımının belirleyici olduğu ...

HASAN TAHSİN AYNİZADE VE ESERİ İLMİ MALİ VE MALİYE KANUNLARI

Fatih SARAÇOĞLU
* Prof. Dr., Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İİBF Maliye
Bölümü Öğretim Üyesi
2022 / 4