MAKALELER

YENİ TREND SOSYAL MEDYA KAZANÇ KAPISI BİGO LİVE PLATFORMU VE UYGULAMADAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİSEL BOYUTU

Ramazan AYDEMİR*
* Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2023 / 1

Eski zamanlarda insanlar canları sıkıldığı zaman geleneksel sokak oyunları, atari-konsol oyunları ile vakit geçirirken günümüzde teknolojinin gelişmesiyle bu durum yerini çoğunlukla sosyal medya uygulamalarına bırakmıştır. Can sıkıntısı ve dijital sosyalleşme ile başlayan bu süreç zamanla yeni kazanç ka...

NEGATİF POLİTİKA FAİZİ GÖLGESİNDE ENFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI ARAÇLARI

Ramazan KAYA* - Abide BULUT**
* E. Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı-**Vergi
Denetçisi
2023 / 1

Enflasyon, insan hayatını yüzyıllardır çeşitli şekillerde etkileyen ekonomik bir olgudur. Bu ekonomik olgunun en yaygın ve basit tanımı fiyatlar genel seviyesinde meydana gelen sürekli artış olarak bilinmektedir. Dünya ekonomileri için oldukça yüksek tahribat gücü olan enflasyona karşı farklı müdahale y...

ENFLASYONLA MÜCADELEDE VERGİSEL ÖNLEMLER: DOLAYSIZ VERGİLERİN ANATOMİSİ

Osman GEYİK* - Muhammed Fatih CÜRE**
* Doç. Dr., Dicle Üniversitesi-**Arş. Gör., Manisa
Celal Bayar Üniversitesi
2023 / 1

Tarihçesi paranın icadıyla neredeyse aynı olan enflasyon, ülke ekonomileri için oldukça önemli bir problem olarak değerlendirilmektedir. Enflasyonun yüksek seviyelerde olması ne kadar istenmiyorsa çok düşük seviyelerde olması da beklenen ve arzu edilen bir durum değildir. Enflasyon dolayısıyla fiyatlar ...

OECD ÜLKELERİNDE FİNANSAL GİZLİLİK ENDEKSİ GÖSTERGESİ OLARAK GELİR İDARESİ KAPASİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Cemil RAKICI* - Cansu AYDOĞDU BOZDAĞ**
* Prof. Dr., Karadeniz Teknik Üni.-**** Dr.
2023 / 1

Küreselleşme ile birlikte mobilitenin ve dijital işlemlerin arttığı dünyada gelir idarelerinin vergi gelirlerini koruması önem kazanmıştır. Gelir idarelerinin vergilendirme için gerçek ve tüzel kişilerden bilgi toplama ve işleme kapasitesini değerlendiren gelir idarelerinin kapasitesi kavramı, Vergi Ada...

VERGİ MÜKELLEFİNİN MÜLKİYET HAKKI VE HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİ SORUNSALI

Arzu KALYON*
* Dr. Öğretim Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi,
Hukuk Fakültesi
2023 / 1

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi tarafından, vergi mükellefinin mülkiyet hakkı ve hak arama özgürlüğü zaman zaman ayrı olarak ele alınsa da her iki hak çoğu zaman iç içe geçmiştir. Vergi mükellefinin mülkiyet hakkına yapılan bir kanuni düzenleme aynı zamanda mükellefin hak arama özgür...

TÜRKİYE’DEKİ BELEDİYELERDE SOSYAL BÜTÇE UYGULAMALARI: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

R. Kutlu KORLU* - Mehmet Fatih ASLANTAŞ**
* Doç. Dr., İzmir Demokrasi Üniversitesi-**Dr. Öğr.
Üyesi, Kafkas Üniversitesi
2023 / 1

Bir ülkede sosyal politikalar, kısaca dezavantajlı kesimlerin refah seviyesini yükseltmek için bütçe yolu ile yapılan iyileştirici müdahalelerdir. Uygulanan sosyal politikalar kapsamındaki faaliyetler, sosyal bütçe olarak adlandırılabilir ve bu politikalar merkezi ve yerel yönetimler tarafından gerçekle...

SAHTE FATURA KULLANMA SUÇUNUN İNCELENMESİ VE GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER AÇISINDAN ELE ALINMASI

Ayhan TEKİN*
* Stj. Avukat, İstanbul Üniversitesi, SBE, Kamu Hukuku
Bölümü, Mali Hukuk (Hukuk), Doktora Programı
2023 / 1

Çalışmamızın içeriği, 213 s. VUK m. 359/b’de düzenlenen sahte fatura kullanma suçuna ilişkindir. 8/4/2022 tarihinde ilgili kanuni düzenlemede birtakım değişikliklere gidilmiş, sahte fatura kullanma suçunda verilen cezanın üst sınırı olan 5 yıllık hapis cezası süresi, 8 yıla çıkarılmıştır. 213 s. VUK’da ...

ANONİM ŞİRKETLERDE BORCA BATIKLIK VE SERMAYE KAYBI KAVRAMLARI VE 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NDA (TTK) YER ALAN DÜZENLEMELER

Berrak SOYALP* - İlker KIYMETLİ ŞEN**
*Vergi Müfettişi - ** Prof.Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi
2023 / 1

Şirketlerin sahip ve ortaklarının şirketteki paylarını temsil eden öz sermayenin büyüklüğü söz konusu şirketin finansal açıdan güçlü olduğunun bir göstergesidir. Sınırsız ömür ile kurulan işletmelerin sürekli sermaye kaybı yaşaması bu ömrün sonlanmasına sebep olabilir. Bu nedenle sermayenin korunması iş...