VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

* Dr. Öğr. Üyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi

Reyhan LEBA*

  • Maliye politikası, devletin sahip olduğu mali araçların (kamu harcamaları ve kamu gelirleri) kullanılması suretiyle ekonomide temel makroekonomik amaçlara ulaşmayı hedeflemektedir. Bu amaçları; iktisadi istikrarı sağlama, iktisadi büyüme-kalkınma ve gelir dağılımını düzenleme olarak ele almak mümkündür. Vergiler kullanılabilir gelir ayarlamaları ile istikrar amacına hizmet etmektedir. Kullanılabilir gelir ayarlamaları karar alıcıların iradesi ile yapılabildiği gibi otomatik istikrar sağlayıcı mekanizma yardımıyla da gerçekleştirilebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, günümüzde Türkiye’de uygulanmakta olan artan oranlı gelir vergisinin otomatik istikrar sağlayıcı rolünü analiz edip değerlendirmektir. Artan oranlı gelir vergisi, otomatik istikrar sağlayıcı bir işleve sahiptir. Ancak bu işlevin gerçekleşebilmesi için verginin bazı nitelikleri taşıması gerekmektedir. Türkiye’de artan oranlı gelir vergisi uygulamasının otomatik istikrar sağlayıcı rolünü yerine getirmede yeterince etkili olmadığı sonucuna ulaşılmış ve bu bağlamda yapılması gerekenler ortaya koyulmuştur. Anahtar Kelimeler: Ekonomik İstikrar, İradi Maliye Politikası, Otomatik İstikrar Sağlayıcılar, Otomatik İstikrar Sağlayıcı Olarak Artan Oranlı Gelir Vergisi. JEL Sınıflandırma Kodları: E12, E62, H24.