VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

* Araş. Gör. Dr., Kırşehir Ahi Evran Üni. - ** Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üni.

Cem AKIN*- Esra DOĞAN**

  • Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında; farklı türlerdeki vergi gelirleri, gelir paylaşım esasları dahilinde ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Bununla birlikte literatürde merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki paylaşımda, vergilerin dolaylı - dolaysız ayrımının belirleyici olduğu kabul edilmektedir. Çalışmada da yerel yönetimlerin vergi yapıları, dolaylı ve dolaysız vergi ayrımı temelinde karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Burada dolaylı-dolaysız vergiler ayrımı temelinde literatürdeki bulguların geçerliliği sorgulanmaktadır. Bu doğrultuda OECD üyesi 37 ülkeye ait yerel yönetimlerin vergi gelirlerinin dağılımı, çok kriterli karar verme yöntemlerinden MABAC uygulanarak, karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Yapılan inceleme ile ülkelerin vergi türleri çeşitliliği ve ağırlığının önemli ölçüde farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmaktadır. Buna bağlı olarak da literatürde genel olarak kabul edilen bulguların bütün ülkeler için geçerli olmadığı saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Dolaylı-Dolaysız Vergiler, Mali Yerelleşme, MABAC. JEL Sınıflandırma Kodları: C44, K34, H71.