Vergi matrahlarını azaltmak amacıyla kısmen veya tamamen hasılatlarını kayıt ve beyan dışı bırakarak, bu kayıtlarını harici yerlerde tutanlar, Vergi Usul Kanunu’ nun 359/a-1 hükmü uyarınca kaçakçılık fiilini işlediklerinden hürriyetin kısıtlanmasına sebep olan hapis cezası ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Ayrıca, mezkûr Kanunun 359’uncu maddesine temas eden bu fiil nedeniyle vergi kanunlarına aykırı hareket etmekten dolayı tarh edilecek vergilere üç kat vergi zıyaı cezası ve belge düzenlenmemekten dolayı özel usulsüzlük cezası kesilmekte ayrıca KDV iade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından ise özel esaslar uygulanmaktadır. Kanunun 359’uncu maddesinde sayılan fiillere temas eden vergi, ceza ve faiz için 6183 Sayılı Kanun gereğince teminat aranmakta ayrıca ihtiyati haciz ve tahakkuk müesseseleri uygulanarak vergi alacağı koruma altına alınmaktadır. Çalışmamızda, aramalı inceleme sonucunda elde edilen bilgi, belge ve verilerin kaçakçılık fiili ve vergisel boyutu ortaya konularak, diğer Kanunlara temas eden hükümleri hakkında değerlendirmelerde bulunulacaktır. Anahtar Kelimeler: Arama, İnceleme, İhtiyati Tahakkuk, İhtiyati Haciz, Kaçakçılık. JEL Sınıflandırma Kodları: K10, K34.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.