Bu çalışmanın amacı denetim komitesinin yapısı ile vergiden kaçınma arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Borsa İstanbul’da 2021 ve 2020 yıllarında işlem gören şirketlerin finansal tablo bilgileri, kurumsal yönetim ile ilgili raporları ve web siteleri incelenerek veriler elde edilmiştir. Çalışmada çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda denetim komitesindeki kadın üye sayısı ve komite üyelerinin mesleki bilgi düzeyleri ile vergiden kaçınma arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Denetim komitesi içinde iktisadi ve idari bilimler alanında eğitim görmüş üye sayısı artışının vergiden kaçınmayı azalttığı, buna karşın komitedeki kadın üye oranı artışının vergiden kaçınmayı artırdığı belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Denetim Komitesi, Cinsiyet, Vergiden Kaçınma. JEL Sınıflandırması Kodları: H20, M41, M42.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.