Ülke ekonomileri içerisinde yer alan ekonomik değişkenlerdeki yaşanan artış veya azalışlar diğer makroekonomik değişkenler üzerinde etkili olabilmektedir. Bu kapsamda ülkemizde 2021 yılı son çeyreğinden itibaren hızlı bir şekilde artan döviz kuru piyasalarda reel fiyat oluşumunun önüne geçmiş ve maliyet üstü fiyatlamaların yapılmasına neden olmuş bu durum ise enflasyon kontrolünü zorlaştırmıştır. Bu çalışmanın amacı, döviz kurunda hızlı yükselişin ülke ekonomisinde yaratacağı olumsuzlukların önüne geçmek, fiyat istikrarının sağlanması, Türk lirasının yabancı para karşısında değerinin korunması, dövize olan talebi azaltma ve enflasyon artışlarının kontrol altına alınabilmesi için 21 Aralık 2021 tarihinde yürürlüğü giren Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının döviz kuru üzerindeki etkisi uzun ve kısa dönem için araştırılmasıdır. Çalışma kapsamında kullanılan veriler BDDK tarafından 2022 Şubat ayı itibariyle haftalık olarak yayımlanmaya başlandığı için çalışma dönemi 2022:02 – 2023:09 dönemi olarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, KKM uygulaması ile döviz kuru arasında uzun dönemde ilişki tespit edilememişken mevduat faiz oranı ile KKM uygulaması arasında ise pozitif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kısa dönemde ise mevduat faiz oranı ile KKM uygulaması arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Sonuç olarak incelenen dönem için KKM uygulamasının döviz kuru üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Kur Korumalı Mevduat, ARDL sınır testi, Döviz Kuru, Faiz. JEL Sınıflandırma Kodları: E58, f31.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.