VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

İdari Hakim

Murat YILDIRIM

  • Defter ve belgelerin vergi incelemesine ibraz edilmemesi, Vergi Usul Kanununda suç olarak düzenlenmiştir. Ayrıca, bu fiili işleyen mükelleflerin tüm KDV indirimleri reddedilmekte, tarhiyatlar üzerinden üç kat vergi ziyaı cezası kesilmektedir. Çalışmada, bu üç kat vergi ziyaı cezasına yönelik eleştiriler getirilmiştir.

  • Vergi incelemeleri, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun araştırılmasına yönelik idari işlemlerdir. Ticaret sicilinden silinme ise, tasfiyesi tamamlanan şirketlerin tüzel kişiliğini kaybetmesi sonucunu doğurmaktadır. Çalışmada, ticaret sicilinden silinen şirketler hakkında vergi incelemesi yapılıp yapılamayacağı konusu tartışılmış, ayrıca, bu inceleme için şirketin ek tasfiyeye sokulması yönteminin uygulanabilirliği üzerinde durulmuştur.