ZARAR MAHSUBU ve ÖZELLİKLİ DURUMLAR

Necmettin GÜNDÜZ
Vergi Müfettişi
2016 / 3

Gelir Vergisi mükellefleri verecekleri yıllık gelir vergisi beyannamelerinde, bir kısım gelir kaynaklarından hâsıl olan zararlarını diğer gelir kaynaklarının kazanç ve iratlarına mahsup edebilmektedir. Çalışmamızda Gelir Vergisi Kanunu?nun 88?inci maddesi hükmünde yer alan zarar mahsubu düzenlemesine ve bu dü...

Gelir Vergisi Kanun Tasarısı ile 193 sayılı Gelir Vergisi ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunları yürürlükten kaldırılmakta, bunların yerine ise gelir üzerinden alınan vergileri düzenleyen tek bir kanun getirilmektedir. Mevcut haliyle Kurumlar Vergisi Kanunu?nda düzenlenen istisnalardan biri olan gayrimenku...

RİSKİN OLAĞANÜSTÜ TARİHİ

Muhammet Fatih DAĞLI
Vergi Müfettişi, Ankara Grup Başkanı KOÖM
2016 / 3

Risk, yatırım alanında olduğu gibi pek çok alanda ve günlük hayatımızda karşımıza çıkan bir kavram olmasına rağmen, onu tanıma ve tanımlamakta, ölçme ve değerlendirmede zorluk çekeriz. Risk konusu ürkütücü bir genişliğe sahiptir. Risk psikolojinin, matematiğin, istatistiğin ve tarihin en derin yönlerine nüfuz...

Günümüz dünyasında teknolojinin gelişmesiyle birlikte üretimdeki maliyetler azalmış; maliyetlerin azalmasıyla birlikte üretilen ve sunulan mal ve hizmetin miktar ve çeşidi artmıştır. Bu gelişmenin karşısındaki toplum da kendi içinde bir değişim göstererek tüketim toplumu halini almıştır. Arzın ve talebin bu d...

Turizm sektörünün büyümesinde, turistlerin ülkemizde kaldıkları süre içerisinde yüz yüze muhatap oldukları personelin etkisi, turizm firmalarından çok daha önemli olmaktadır. Bu personellerden en bilineni şüphesiz ki turist rehberleridir. Çalışmamızda, rehberlik hizmeti veren turist rehberlerinin elde ettikle...

İş melekleri veya melek yatırımcılar olarak da bilinen bireysel katılım yatırımcıları (BKY) Hazine Müsteşarlığınca devlet desteğinden yararlanmaları için kendilerine lisans verilen, kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere aktaran gerçek kişi yatırım...

Şirket ortakları veya yeni ortak olacak kişiler çeşitli sebeplerle (nakit yetersizliği, ortağın ayni sermaye olarak konulabilecek kıymetlere sahip olması, vb.) sermaye taahhütlerini ayni olarak yerine getirmektedirler. Şirketlere ayni sermaye olarak konulabilecek kıymetler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 3...

Son yıllarda bilişim sektöründe yaşanan gelişmelerle birlikte, eğitim hizmetlerinin internet üzerinden verilmesi yaygınlaşmaya başlamıştır. Böylelikle bireyler, internet bağlantısı olan herhangi bir yerden kolaylıkla söz konusu hizmeti alabilmektedir. Ulusal sınırları olmayan bir ortamda gerçekleşen bu işleml...

Bireysel emeklilik sistemi, Türkiye?de 2001 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Sistem, katılımcılar tarafından gönüllü katılım esası çerçevesinde işlemekte ve katkı payları esas olarak katılımcılar tarafından ödenmektedir. Bu sistemde, işverenler tarafından da katkı payı ödenebilmektedir. Katılımcıla...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ve MUHTEMEL ETKİLERİ

Cemil RAKICI
Doç. Dr.
2016 / 3

Ücret, emek faktörünün hizmeti karşılığında milli gelirden aldığı paydır. Çalışanın fikri ve bedeni mesaisine dayanması, ücrete ekonomik olması yanında sosyal bir boyut kazandırmaktadır. Ücretin yasal olarak belirlenen en alt sınırı asgari ücrettir. Asgari ücret işçi statüsünde çalışan kişinin korunması ve sö...

ASGARİ ÜCRET ARTIŞININ VERGİSEL ETKİLERİ

Mevlüt GÜNGÖR
Vergi Müfettişi
2016 / 3

Asgari ücret, işverenin işçiye ödemek zorunda olduğu en düşük ücrettir. Asgari ücretin saptanmasında en önemli olan işçinin verimi, yeteneği, cinsiyeti değil, asgari ölçüler içinde insanca yaşama ve çalışma olanağının sağlanmasıdır. Asgari ücret tutarı ve üzerindeki vergi yükü eskiden beri tartışmalı bir konu...

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 80'inci maddesi ile sigortalılara ait kazançların kapsamını ve hangi kazançların prime tabi tutulacağını düzenlemektedir. Diğer taraftan Kanun'un 82'nci maddesi ise prime esas kabul edilen günlük kazançlara alt ve üst sınırlar getirmektedir. Sigor...

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK) gerçek kişilerin gelirlerinin gelir vergisine tâbi olduğunu ve gelirin bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı olduğu belirtilmiştir. Dolayısı ile iktisadi işletmeye dâhil olmayan mesken ve işyerlerinin sahipleri tarafından ki...

Gelir; bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Bu tutardan gerçek kişinin yıl içerisinde ödemiş olduğu vergiler çeşitli şartları taşımaları halinde mahsup edilir ve kalan tutar ödenir veya yıl içinde ödenen vergiler hesaplanan gelir vergisinden fazla ise mükel...