MAKALELER

RUSYA FEDERASYONU’NDA SOSYAL POLİTİKALAR: SOSYAL KORUMA, SOSYAL DESTEK VE SOSYAL YARDIMLAR

Akif ABDULLAH*
* Dr. Öğr. Üyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Emirdağ
Meslek Yüksekokulu
2023 / 10

Bu çalışma, sosyal koruma, sosyal destek ve sosyal yardımlar odağında Rusya Federasyonu’da sosyal politikaların incelenmesini konu edinmiştir. Çalışmanın amacı, Rusya’da devletin sosyal politikasının önemli bileşenlerinden olan sosyal koruma, sosyal destek ve sosyal yardımların temel özelliklerini ve an...

DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ: HALKA AÇIK İMALAT İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

Arif AYLUÇTARHAN* - İrem ÖZCAN** - N. Gözde BİRCAN***
* Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üni.-** Dr. Öğr. Üyesi,
Haliç Üni.-*** Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Kültür Ün
2023 / 10

Ülke içerisinde belirli bölgelerin ve sektörlerin geliştirilmesi, işletmelerde verimliliğin ve istihdamın artırılması ile uluslararası işletmelerle rekabet edilebilmesi adına gerekli koşulların sağlanabilmesi için işletmelerin devlet teşvik ve yardımları ile desteklenmesi oldukça önemlidir. Türkiye’de d...

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE İŞÇİ DÖVİZLERİNİN İKTİSADİ ETKİLERİ

Hanife BIDIRDI* - Muhammet Şamil ÖRGEV**
* Dr. Öğr. Üyesi, Kocaeli Üniversitesi, SBF-** Yüksek
Lisans Mezunu, Kocaeli Üniversitesi
2023 / 10

Ülkeler arasında artan göç hareketlerine paralel olarak artış gösteren işçi dövizleri, özellikle gelişmekte olan ülkeler için önemli bir finansal kaynak olmaktadır. İşçi dövizleri, politika yapıcıların ve araştırmacıların ilgi odağında yer almakta ve literatürde birçok araştırmaya konu olmaktadır. Bunun...

VERGİ DENETİMİNDE VERİ MADENCİLİĞİ VE YAPAY ZEKÂNIN KULLANILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAHTE BELGE DÜZENLEYİCİLERİNİN TESPİT EDİLMESİNE YÖNELİK KARAR AĞACI ÖRNEĞİ

Ahmet Şükrü GÜNEŞ* - Yenal ARSLAN**
*Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, YL Öğrencisi-**Dr.,
Yıldırım Beyazıt Üni.
2023 / 10

4. sanayi devrimi ile birlikte hızlanan teknolojik gelişim ve dijitalleşme özellikle kamu ve özel sektörde köklü değişimlere neden olmuştur. Bununla birlikte son dönemlerde sıkça duyduğumuz “Büyük Veri, Bulut Bilişim, Veri Madenciliği, Yapay Zekâ, Makine Öğrenimi” gibi kavramlar günümüz teknoloji dünyas...

ADİL VERGİLEME ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE KDV UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE TAVSİYE EDİLEN HUSUSLAR

Cüneyt DAĞLAROĞLU*
* Vergi Başmüfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2023 / 10

Adil bir düzen içinde, sürdürülebilir bir yaşamın sağlanması devletin en temel varlık sebeplerindendir. Toplum yaşantısında insanlar arası temaslar en yoğun şekilde ticari ve ekonomik ilişkiler içerisinde gerçekleşmektedir. Adil ve sürdürülebilir kamu düzeninin sağlanabilmesi için devletin ekonomiyi ve ...

TÜRKİYE’DE ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNİN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yasemin TELLİ ÜÇLER*
* Dr. Öğr. Üyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Uygulamalı
Bilimler Fakültesi
2023 / 10

Emeğin geliri olarak nitelendirilen asgari ücret ve Türkiye’de son dönemlerde yapılan asgari ücretteki artışlar; ekonomik büyümeyle , artan maliyetlerle, enflasyonun yükselmesiyle doğrusal olarak ilişkilendirilmektedir. Asgari ücretin ekonomik büyüme üzerinde özellikle istihdam üzerinde ciddi etkileri o...

TÜRKİYE’DE ÇİFTE VERGİLENDİRME ANLAŞMALARININ DIŞ TİCARET ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ANALİZİ

Göksel KARAŞ* - Zuhal AKBELEN**
* Dr. Öğretim Üyesi, Kütahya Dumlupınar Üni.-İİBF-**Dr
.Öğr. Üyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, İİBF
2023 / 10

Çalışmada, Türkiye ile G-7 ülkeleri ve seçilmiş Türki Cumhuriyeti ülkeleri arasında imzalanan çifte vergilendirme anlaşmalarının ilgili ülkeler arasında yapılan dış ticaret üzerindeki etkisinin çekim modeli yardımıyla analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Gelişmiş ülkeleri temsilen G-7 ülkeleri için 1989-202...

TÜRKİYE'DE GELİR VERGİSİ AÇIĞI: NEDENLERİ VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Mutlu YORULDU*- Arman Zafer YALÇIN**
* Dr. Öğr. Üyesi, Balıkesir Üniversitesi,Maliye-**Doç.
Dr., Balıkesir Üniversitesi, İİBF, Maliye
2023 / 10

Vergiler, modern devletler açısından birincil gelir kaynaklarıdır. Vergi gelirlerinde çeşitli sebeplerle meydana gelen aşınmalar, kamu mali dengesinin bozulmasına yol açabilmektedir. Dolayısıyla vergi açıkları ve vergi açıklarının telafisi, kamu mali yönetimi açısından son derece önemli bir sorundur. Ve...

Bu çalışmada hareketli ortalamalı standart sapma yöntemiyle hesaplanan reel döviz kuru belirsizliklerinin Türkiye’nin toplam, yüksek teknoloji ve düşük teknolojili ithalatına etkileri 2013:01-2023:06 dönemini kapsayan aylık veriler yardımıyla analiz edilmiştir. ARDL yaklaşımıyla yapılan tahminlerde, Tür...

OBEZİTE VE VERGİ: ŞEKERLİ İÇECEKLER ÖZELİNDE BİR DEĞERLENDİRME

Dilek AKBAŞ AKDOĞAN*
*Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal
Bilgiler Fakültesi
2023 / 10

Son yıllarda obezite oranlarındaki önemli artış hükümetlerin obeziteyle mücadeleye yönelik kamu politikaları oluşturmalarını gerekli kılmıştır. Hükümetlerin obeziteyle mücadeleye yönelik aldığı mali önlemlerden önemli bir tanesi de obezite vergileridir. Obeziteyi önleme politikaları kapsamında şekerli i...