MAKALELER

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDINA GÖRE ERTELENMİŞ VERGİNİN AÇIKLANMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Aynur AKPINAR*
* Doç. Dr., KTO Karatay Üniversitesi, İktisadi, İdari
ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2024 / 1

Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları gerçeğe uygun finansal raporların sunulmasında muhasebeleştirme işlemlerine önemli düzenlemeler getirmiştir. Muhasebeleştirme sisteminde Türkiye’de uygulanmakta olan vergi mevzuatının prensipleri ile bu standartların ilkelerinin farklı olması, işletmelerin dön...

YEŞİL VERGİLER, ÖZELLİKLERİ, TÜRKİYE’DEKİ DURUM VE UYGULAMALARI

Fatih Mustafa OLCAY*
Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2024 / 1

Yeşil vergiler çevresel endişelere yönelik olarak geliştirilen ve ekolojik dengenin muhafaza edilmesini amaçlayan vergiler olduklarından; içinde bulunduğumuz dönemde pek çok ülkede yürütme organları tarafından her geçen gün daha fazla gündeme getirilmeye, tartışılmaya ve uygulanmaya başlamıştır. Türkiye...

TRANSFER FİYATLANDIRMASI ÜZERİNE YAPILAN VERGİ İNCELEMELERİNDE MUHASEBENİN YERİ

Emre AKIN*- Sema ÜLKER**
* Dr., Vergi Konseyi Genel Sekreter Yrd-** Emekli Prof.
Dr., İstanbul Üniversitesi
2024 / 1

Mali idare tarafından yapılan vergi incelemelerinin içerisinde transfer fiyatlandırması incelemeleri ayrı ve geniş bir alan teşkil etmektedir. Transfer fiyatlandırması uygulamasının mevzuat olarak genişliği ve uygulama zorluğu nedeniyle farklı bir bilgi birikimi ve tecrübe ile yaklaşılması gerekmektedir...

ÖRNEKLERLE ENFLASYON DÜZELTMESİ

Boğaç İNAN* - Çağdaş PUNAR**
* Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı-**Vergi
Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2024 / 1

Hiç kuşkusuz ülkemizde son yıllarda en önemli ekonomik olgu enflasyondur. Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artış olarak tanımlanan enflasyonun ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin geleceğe yönelik karar almalarında önem arz etmektedir. Enflasyon düzeltmesiyle şirketlerin mali tablolarında yer alan...

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİNİN GELİŞMESİ AMACIYLA BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Fatih SARAÇOĞLU*
*Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İİBF,
Maliye Bölümü
2024 / 1

Konut finansmanı sisteminin gelişmesi, bireylerin konut ihtiyacının karşılanmasının yanında inşaat, finans ve ilgili diğer sektörlerin de gelişimi açısından önem taşımaktadır. Dolayısıyla vergisel düzenlemelerle de desteklenmektedir. Bu çerçevede konut finansmanına ilişkin olarak banka ve sigorta muamel...

DİJİTAL VARLIKLARIN MİRAS YOLUYLA İNTİKALİ VE VERGİLENDİRİLMESİ

Yusuf TEMÜR*
*Doç. Dr., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İİBF,
Maliye Bölümü
2024 / 1

Günümüzün hızla dijitalleşen dünyasında iletişim, iş yapma, bilgiyi depolama ve kullanma şekilleri değişmiştir. Bu bağlamda dijital dünya, dijital varlıkların miras yoluyla intikali ve vergilendirilmesini de kapsayan yeni bir konu ortaya çıkarmıştır. Dijitalleşen dünyada hemen hemen tüm vergileme alanla...

VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN TESPİTİ VE BAZI FAKTÖRLERE GÖRE İNCELENMESİ

İbrahim ENGELOĞLU* - Şerife ENGELOĞLU**
* Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı-**Sağlık
Uzmanı
2024 / 1

İş yerlerinde çalışanların performansının etkin olabilmesi için onlara sağlanan mali ve ekonomik haklar ile diğer özlük haklarının onları tatmin edecek seviyelerde olması gerekmektedir. Buna göre, çalışanların iş tatmin düzeylerini menfi veya müspet olarak etkileyen faktörlerin ortaya çıkarılması gerekm...

VERGİ YAPISI – YOKSULLUK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE İÇİN BİR DEĞERLENDİRME

Ulvi SALDALCI* - Berna ÇELİK**
* Doç. Dr.,Kütahya Dumlupınar Üniversitesi-**Yüksek
Lisans Öğrencisi
2024 / 1

Vergi sistemlerinin temel hedefi kamu harcamalarının finansmanı yanı sıra ekonomik istikrar, gelirin yeniden dağılımı, vergilemede adalet ile iktisadi büyüme ve kalkınmanın sağlanmasıdır. Bu amaçlara ulaşmada vergi yapılarının oluşumu etin bir rol oynamaktadır. Doğrudan ve dolaylı vergilerin toplam verg...