İşletme mali politikalarının içerisinde yatırım stratejileri en önemli insan kaynağı aktarılan alandır. Doğru karar alma ve öz kaynak aktarımında minimum risk ve maksimum getiri oranlarına yaklaşma noktasında, kaynak aktarımının ne oranda yapılacağının ve ortalama getirisinin ne olacağının işletmelerce hesaplanması gerekmektedir. Yatırım yapılan sektörlerde profesyonelleşme maliyetine katlanmadan söz sahibi olma yollarından biri de ilgili sektörlerde halihazırda uzman olan şirketlere kaynak aktarımı yolu ile iştirak etmektir. Ekonomik kaynağın küreselleşmesi ve kaynağa ulaşma maliyetinin azalması sebebiyle de iştirak etme yoluyla faaliyet alanı genişletme işlemi özellikle son dönemlerde daha çok işler hale gelmiştir. Durum böyle olunca işletmelerin şeffaflık, hesap verilebilirlik ve kamuyu aydınlatma sorumluluklarını yerine getirmede özen göstermeleri gereken işlemleri belirli kalıplara oturtma gereksinimi doğmuştur. Dolayısıyla işletmelerin iştirak kavramı özelinde bilgi verme amaçlı raporlama işlemlerini TMS 28 Standardına uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Çalışmada iştirak kavramına ve TMS 28 Standardı ile Vergi Usul Kanununa göre muhasebeleştirme ve raporlama işlemlerine örnekler ışığında yer verilecektir. Anahtar Kelimeler: İştirak Kavramı, TMS 28 Standardı, Öz kaynak Yöntemi, Alış Bedeli, Ertelenmiş Vergi Borcu, Ertelenmiş Vergi Varlığı JEL Sınıflandırma Kodları: E62, H20, K34.

Açıklamasıİndir
Makale