KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNİN KONUT TESLİMİ

Fatih ÇINAR - Adnan KEÇELİ
Vergi Denetmen Yardımcısı - Vergi Denetmen Yardımcısı
2009 / 2

Makalemizde kooperatif türlerinden; konut yapı kooperatiflerine ilişkin olarak kooperatiflerin yukarıda sayılan özellikleri dikkate alınarak Katma Değer Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer vergi mevzuatında yer alan vergi muafiyet ve istisnaları ile ilgili düzenlemelere yer verilecektir. B...

YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI VE BAVUL TİCARETİ

Emine YILDIRIM - Hakan ŞAHİN - Özgür ÖZTÜRK
Vergi Denetmen Yardımcısı - Vergi Denetmen Yardımcısı
- Vergi Denetmen Yardımcısı
2009 / 2

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun vergiden istisna olan mal ve hizmetlerin sıralandığı 11'inci maddesinin 1-b paragrafında; Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri malların teslimi anında katma değer vergisinin tahsil edileceği, gümrükten malın çıkışı anında fatura veya belg...

TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA MAKİNE ve TEÇHİZAT TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI

Ali Mutlu ESER - Deniz COŞKUN - Fatih Kuddisi BARAN
Vergi Denetmen Yardımcısı - Vergi Denetmen Yardımcısı
- Vergi Denetmen Yardımcısı
2009 / 2

Bu makalede mükelleflerin yatırım teşvik belgesi kapsamında hem yurtiçi satıcılardan aldığı, hem de ithal ettiği makine ve teçhizatın Katma Değer Vergisi istisnasından yararlanma şartlarını ilgili yasal hükümler çerçevesinde açıklayarak istisnanın işleyişi ve gerekli belgelerin dolduruluşunun da yer aldığı bi...

TESLİM, TESLİM SAYILAN HALLER ve ÖZELLİKLİ DURUMLAR

Süleyman YILDIZ - Nizamettin BAYRAKTAR
Vergi Denetmen Yardımcısı - Vergi Denetmen Yardımcısı
2009 / 2

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 02.11.1984 gün ve 18563 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle, bu tarihe kadar uygulanan 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu kapsamındaki veya dışındaki diğer tüketim vergilerinin tamamı uyg...

TAŞIMACILIK FAALİYETİNDE KDV UYGULAMASI

Aslıhan CANDAN - Hande BARGÜZ
Vergi Denetmen Yardımcısı - Vergi Denetmen Yardımcısı
2009 / 2

Devletler egemenliklerine dayanarak toprakları üzerindeki belirli faaliyetlerini vergilendirme girişimlerinde bulunmuştur. Devletler birey ve kurumların gelirleri, servetleri ve de harcamaları üzerinden vergi tarhiyatı yapmaktadır. Yayılı bir muamele vergisi olan KDV de vergilendirme üretimden tüketime kadar ...

SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA KDV

Aslı ÇETİN BULUT - Sibel ÖZKALE
Vergi Denetmen Yardımcısı - Vergi Denetmen Yardımcısı
2009 / 2

Serbest meslek kazancı, serbest meslek faaliyetlerinden elde olunana kazançtır. Serbest meslek faaliyeti ise sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin bir işverene tabi olmadan şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdı...

SERBEST BÖLGELERDE KDV UYGULAMALARI

Emine KARACAOĞLU - Süleyman AKGÜL
Vergi Denetmen Yardımcısı - Vergi Denetmen Yardımcısı
2009 / 2

Serbest bölgeler ile yurt içindeki serbest bölge sınırları dışında kalan yerler arasında yapılan ticarette dış ticaret rejimi hükümleri uygulanır. Başka bir deyişle, Türkiye'den serbest bölgeye satılan mallar ihracat rejimine, serbest bölgeden Türkiye'ye satılan mallar ise ithalat rejimine tabi olup, serbest ...

MAL ve HİZMET İTHALATINDA KDV

Fidan BİLİR - Muhammed Emin YEMENOĞLU - Neslihan TATLISOY
Vergi Denetmen Yardımcısı - Vergi Denetmen Yardımcısı
- Vergi Denetmen Yardımcısı
2009 / 2

Bu çalışmada mal ve hizmet ithalatı, hizmet ithalatında sorumluluk halleri ve ithalat istisnası açıklanmaya çalışılmıştır.

MAL İHRACATI ve İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI

Burcu GENÇ ALTUNDAL - F. Tuğba KAŞKA AVŞAR
Vergi Denetmen Yardımcısı - Vergi Denetmen Yardımcısı
2009 / 2

Bu çalışmamızda mal ihracatı ve tecil-terkin uygulamasının işleyişi ve ihraç kayıtlı teslimlerde tecil-terkin uygulaması sayısal örneklerle birlikte değerlendirilecektir.

KİRALAMA İŞLEMLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ

Cafer BOLATBAŞ - M. Coşkun YILMAZ
Vergi Denetmen Yardımcısı - Vergi Denetmen Yardımcısı
2009 / 2

Kiralama, bir taşınır veya taşınmaz malın kullanım hakkının belli bir süre için ve belli bir bedel karşılığında kiracıya verilmesine denir. Hukuki sonuçları olan taşınır ve taşınmaz malların kiraya verilmesi ve bunun sonucunda gelir elde edilmesi günlük yaşamımızda çok sık karşılaşılan bir durumdur. Bir ticar...

KDV MATRAHI - ÖZEL MATRAH ŞEKİLLERİ - KDV MATRAHINA DÂHİL OLAN OLMAYAN UNSURLAR

Dilek BÖREKÇİ ÇAKMAK - Ayşe İlknur ÖNEN
Vergi Denetmen Yardımcısı - Vergi Denetmen Yardımcısı
2009 / 2

Bu çalışmada 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nda yer alan katma değer vergisinin matrahı, özel matrah şekilleri, matraha dâhil olan unsurlar ve matraha dâhil olmayan unsurlar ile ilgili düzenlemeler ve her madde, ayrı ayrı ele alınarak ilgili genel tebliğler ve muktezalardan yararlanmak suretiyle açıkl...

KDV KANUNDA TAM ve KISMİ SORUMLULUK UYGULAMASI

Emre ZENGİN - Seçkin BİÇER
Vergi Denetmen Yardımcısı - Vergi Denetmen Yardımcısı
2009 / 2

Bu çalışmamızda öncelikle belgesiz mal bulunduranların veya hizmet satın alanların sorumluluğunu, daha sonra da ana hatlarıyla tam ve kısmi sorumluluk uygulamalarını açıklamaya çalışacağız.

KDV İNDİRİM MEKANİZMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR

Başak ÖZKAN - Meriç ÇETİN
Vergi Denetmen Yardımcısı - Vergi Denetmen Yardımcısı
2009 / 2

Makalemizde Katma Değer Vergisi indirim mekanizmasının özellikli durumları hakkında mevzuat çerçevesinde açıklamalara yer verilmiştir.

KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE LİMİTLER ve ÖZEL ESASLAR

Selman KİLO - Olcay DOĞAN
Vergi Denetmen Yardımcısı - Vergi Denetmen Yardımcısı
2009 / 2

Katma değer vergisi alacaklarının iadesi genel esaslar ve özel esaslar olmak üzere iki ayrı usul çerçevesinde yerine getirilmektedir. Biz bu çalışmamızda ilk önce genel esaslara göre yerine getirilecek KDV iadelerini ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen tebliğlerle iade hakkı doğuran işlemlere göre nakden ve ma...

KAMU KURUM ve KURULUŞLARININDA KATMA DEĞER VERGİSİ SORUMLULUĞU

Seda TARCAN BULUT - Önder GENÇ
Vergi Denetmen Yardımcısı - Vergi Denetmen Yardımcısı
2009 / 2

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nun vergi sorumlusu başlıklı 9. Maddesinde, vergi sorumlusu olunacak haller sayılmış ve "gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabili...

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ UYGULAMASI

Hamza Alper DOĞRU - Eren SÜMENGEN
Vergi Denetmen Yardımcısı - Vergi Denetmen Yardımcısı
2009 / 2

Katma Değer Vergisinde indirim uygulaması KDV Kanunu'nun 29. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde hükmü ile mükellefler yaptıkları mal teslimleri ve hizmet ifaları üzerinden hesaplayacakları KDV'nden, yaptıkları mal teslimleri ve hizmet ifalarını oluşturmak için yüklendikleri KDV tutarlarını indirebileceklerdi...

FAZLA VEYA YERSİZ ÖDENEN KATMA DEĞER VERGİSİNİN İADESİ

Mine ARAPLAR - Nilüfer ATMACA - Dilber ÜNAL YILMAZ
Vergi Denetmen Yardımcısı - Vergi Denetmen Yardımcısı
- Vergi Denetmen Yardımcısı
2009 / 2

KDV Kanunu'nun 1. maddesinde vergiye tabi işlemler belirtilmiş ve genel olarak "...ticari, sınaî, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler ile her türlü mal ve hizmet ithalatı KDV'ye tabidir" denilmek suretiyle KDV'nin çerçevesi çizilmiştir. Mal teslimi veya hizmet ifasının K...

FASON TEKSTİL ve KONFEKSİYON İŞLERİNDE SORUMLULUK UYGULAMALARI

Emrullah ESER - Tahirhan BAYDU
Vergi Denetmen Yardımcısı - Vergi Denetmen Yardımcısı
2009 / 2

Günümüzün en modern vergilendirme yöntemi, mükelleflerin gelir ya da işlemlerini kendilerinin beyan etmeleri ve vergilendirmenin beyan edilen gelirler dikkate alınarak yapılmasıdır. Katma değer vergisi yönünden de bu esas geçerlidir ve mükelleflerin bir vergilendirme döneminde yaptıkları vergiye tabi işlemler...

DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARINA İLİŞKİN KDV İSTİSNASI

Özgür KUBUŞ - Selami DİLER
Vergi Denetmen Yardımcısı - Vergi Denetmen Yardımcısı
2009 / 2

Vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken vergi konularının aynı veya başka kanunlarla kısmen ya da tamamen vergi dışında bırakılması ''istisna'' olarak adlandırılmaktadır. Sosyal, kültürel, ekonomik, mali ve idari nedenlerle bu yöndeki uygulamalara yer verilmektedir. Ülkemizin deniz ve hava ticaret f...

3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN VERGİYİ DOĞURAN OLAY

Erdal YILMAZ - Mustafa M. EKİCİ
Vergi Denetmen Yardımcısı - Vergi Denetmen Yardımcısı
2009 / 2

Vergiyi doğuran olay kavramı, Türk Vergi Sisteminin usule ilişkin esasları düzenleyen 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 19. maddesinde "Vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar. Vergi alacağı mükellef bakımından vergi borcunu teşkil eder." şekli...