Dönem sonu işlemleri, muhasebe ilkeleri doğrultusunda hesap dönemi sonunda yapılan değerleme ve envanter işlemlerini kapsamaktadır. Değerleme konusunda kesin hükümler taşımayan 6762 sayılı mülga Türk Ticaret Kanunu yerini, dönem sonu işlemlerinin ihtiyaca ve gerçeğe en uygun haliyle gerçekleştirilmesi gerekti...

AVANSLARIN DEĞERLEME ve ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMALARI KARŞISINDAKİ DURUMU

Mehmet CİVAKLI
Vergi Müfettiş Yardımcısı
2015 / 12

Avans, gerek ticari hayatta gerekse de vergi mevzuatında hiç kuşkusuz önemli yeri olan bir kavramdır. Öyle ki karşılıklı ticari ilişkilerin geliştiği bir ortamda, özellikle de uzaktan tedarik edilecek malların karşılığı olarak bir kısım avans verilmesi ticari hayatta adeta bir teamül haline gelmiştir. Bu duru...

Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 12 ve 13?ün- cü maddelerinde sırasıyla ?Örtülü Sermaye? ve ?Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı? vergi güvenlik müesseseleri düzenlenmiştir. Her iki güvenlik müessesesinin de kendi içerisinde belirlenmiş olan farklı amaçları bulunmaktadır. Ancak kurumların ortak...

BANKACILIK KANUNUNA GÖRE BANKALARIN AYIRABİLECEĞİ KARŞILIKLAR

Mustafa Serhat KOÇAK
Vergi Müfettişi
2015 / 12

Karşılık, Vergi Usul Kanununda miktarı katiyetle tespit edilemeyen belli bazı zararları karşılamak maksadıyla hesaben ayrılan meblağlar olarak tanımlanmıştır. Karşılık ayırmanın şartları söz konusu Kanun?da düzenlenmiş, mukayyet değerleriyle pasifleştirilmek suretiyle değerlendirileceği belirtilmiştir. Türkiy...

Şirketler kuruluş aşamalarında esas sermayelerine karşılık gelen hisse senetlerinin bedellerini ödedikten sonra, şirket genel kurul kararı ile ödenmiş sermayelerini artırım yoluna gidebilirler. Sermaye artırımı ortaklardan fon temin etmek suretiyle ?bedelli sermaye artırımı? şeklinde olacağı gibi, şirket iç k...

ÇALIŞILMAYAN KISIM AMORTİSMAN ve GİDERLERİN ÖNEMİ ve MALİ TABLOLARA ETKİSİ

Fatih PEKŞEN - Özkan PEKTER
Vergi Müfettişi - Vergi Müfettiş Yrd.
2015 / 12

Üretim işletmeleri her zaman olağan kapasitelerini kullanamayabilirler ya da aktiflerine aldıkları amortismana tabi iktisadi kıymetlerini mamul üretimine dahil edemeyebilirler. Mamul üretiminin olmadığı veya mamul üretimine dahil olunamayan bu durumlarda çalışılmayan kısım amortisman ve giderlerin nasıl muhas...

Gelir İdaresi uzun süre boyunca (mülga) 26 Seri No?lu KDV Genel Tebliği ile ciro primlerinin hizmetin karşılığı olduğu görüşünü (mülga) 116 Seri No?lu KDV Genel Tebliği ile değiştirmiştir. Böylece, ciro primi ödemelerinin satıcı tarafından alıcı firmaya yapılan iskonto mahiyetinde olduğu, bu nedenle de KDVK?n...

Ticari kâr ve mali kâr kavramları farklı anlamlar içermektedir. Bu farklılık, 6102 Saylı Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatının farklı gayeler dikkate alarak finansal tablola hazırlatmalarından kaynaklanmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak mükellefler, dönem sonunda ticari kârdan mali kâra geçişte bir takım ...

Vergi hukukumuzda değerlemeye ilişkin hükümler esas olarak Vergi Usul Kanununda düzenlenmiştir. Vergi Usul Kanunu?nun 258?inci maddesinde değerleme, vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespiti olarak tanımlanmıştır. Değerleme, vergi matrahının doğru bir şekilde hesaplanma...

GEÇİCİ OLARAK İHRAÇ EDİLEN MAKİNE TEÇHİZATTA AMORTİSMAN UYGULAMASI

Neslihan İÇTEN İNCE
Vergi Müfettişi
2015 / 12

Yurt dışında inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje ve müşavirlik gibi işlerle faaliyet gösteren şirketlerin geçici ihracat yolu ile yurt dışına aktiflerinde yer alan makine ve teçhizatları göndermeleri uygulamada karşılaşılan bir durumdur. Ancak, geçici olarak ihraç edilen makine teçhizatta amortisman a...

HEDİYE ÇEKLERİNİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU

Onur GÖK
Vergi Müfettişi
2015 / 12

Bu makalenin konusunu firmaların satışını gerçekleştirdikleri mallara olan talebi arttırmak ve emsal firmalar ile rekabet edebilmek maksadıyla müşterilerine verdikleri hediye çeklerinin vergi kanunları karşısındaki durumu oluşturmaktadır.

İHRACATTA GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI ve MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Kamuran ÇAĞLAR
Vergi Müfettiş Yardımcısı
2015 / 12

Gelir Vergisi Kanunu?nun 40?ıncı maddesinin 1 numaralı bendine 1995 yılında yapılan değişikle 4108 sayılı Kanunun 19.maddesi ile eklenen parantez içi hükümle, ?ihracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden...

KÂR DAĞITIMI ve MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Necmettin GÜNDÜZ
Vergi Müfettişi
2015 / 12

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda yapılan düzenlemeler ile sermaye şirketlerinde yıllık kâr dağıtımının yapılarak pay sahiplerine dağıtılması esası konmuştur. Şüphesiz ki; yapılacak kâr dağıtımı uygulaması gelişi güzel bir uygulama olmayıp, belirli kurallar dahilinde gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda çalışm...

Finansal raporlamanın amacı, mevcut ve potansiyel yatırımcılara, borç verenlere ve kredi veren diğer taraflara, raporlayan işletmeye kaynak sağlama kararlarını verirken faydalı olacak finansal bilgiyi sağlamaktır. Bu kullanıcılar tarafından alınan kararlar, özkaynağa dayalı finansal araçların ve borçlanma ara...

TÜREV ÜRÜNLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ve DÖNEMSONU DEĞERLEMESİ

Mesut KOÇ - Osman DEVECİ
Vergi Müfettişi - Vergi Müfettiş Yrd.
2015 / 12

Bretton Woods anlaşmasının bozulması ve petrol krizinin etkisiyle uluslararası mali sistemde, 1970?lerden sonra köklü değişimler görülmeye başlanmıştır. Bu değişimlerin sonucu olarak para piyasasında esnek (dalgalı) döviz kuru sistemine geçilmiştir. Para piyasasındaki değişim, döviz kurlarının değişiklik göst...