VERGİ İNCELEMESİNDE DİNLENME TALEBİNDE BULUNMA HAKKI

*Hasan Hüseyin BAYRAKLI- **Taner SARISOY
*Prof. Dr., Afyon Kocatepe Üni.,Hukuk -** Vergi Müfettişi,Hazine
ve Maliye Bakanlığı
2021 / 2

Bu çalışmada, nitel araştırma tekniklerinden birisi olan “Durum Çalışması” yapılmıştır. Buna göre, genel olarak uygulamada “dinlenme talep etme hakkı” kullanımı ile ilgili olarak tutulan tutanaklarda; talebin kabul edilip edilmediği, dinlenme talebinin ne şekilde yerine getirildiği ve talebin sonucunda ne...

SAHTE BELGE DÜZENLEME FİİLİ ile MÜCADELEDE VUK’UN 160/A MADDESİNİN UYGULANMASI SORUNLAR ve ÖNERİLER

Osman EŞGİN
Dr., Vergi Müfettişi, Kocaeli Vergi Dairesi Başkan
V., Hazine ve Maliye Bakanlığı
2021 / 2

Vergi hukukunda suç olarak düzenlenmekte olan sahte belge düzenleme fiili ve sahte belge kullanma fiili her dönemde karşımıza çıkabilmektedir. Zaman zaman cezların artırılması, farklı düzenlemeler ile sorun önlenmek istense de mükellefler bazen isteyerek bazen ise istemeyerek bu durum ile karşı karşıya ge...

SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI ve ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR

Ramazan AYDEMİR
*Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2021 / 2

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde1 düzenlenmiş olan kısmi tevkifata tabi servis taşımacılığı hizmeti alımlarına muhatap olan alıcıların sorumlu sıfatıyla tevkifat yapması katma değer vergisinde bu işlemin vergi güvenlik müessesesi kapsamında var olmasının gereğidir. Söz konusu tevkifatın uy...

Serbest meslek faaliyetinde bulunan mükelleflerin envanterlerine birden fazla araç dahil ederek söz konusu araçlara yönelik amortisman ve cari taşıt gideri yaptıkları durumlar söz konusu olabilmektedir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 68’inci maddesinin birinci fıkrasının 4 ve 5 numaralı bentlerine göre; birden f...

KORONAVİRÜSÜN BÜTÇE GİDER ve GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Fatih SARAÇOĞLU* - Bekir ÖZCAN**
*Doç. Dr., Hacı Bayram Veli Üni., İİBF,Maliye- **Tezli
Yüksek Lisans Öğrencisi
2021 / 2

Koronavirüs1 dolayısıyla devlet bütçesinin gider ve gelir kalemleri2 etkilenmiştir. Giderler 2020 yılında %20,2 oranında artarken, en yüksek artış oranı %34 ile faiz giderlerinde meydana gelmiştir. Vergi gelirleri açısından bakıldığında gelir vergisindeki düşüş ve kurumlar vergisi, KDV, ÖTV gibi diğe...

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİNİN KAPSAMI ve ÖRNEK UYGULAMA

Erkan KIZIL
*Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2021 / 2

Vergi teşviklerinden olan yatırım indirimi uygulaması, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine 2009 yılı kazançlarıyla birlikte indirimli vergi teşviki sağlamaktadır. Bu vergi teşvikinden yararlanmak için, yapılan yatırımın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırım teşvik belgesine bağlanması gere...

07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda bir takım değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerle tek işvere...

ADİ ORTAKLIKLARDA TARHİYATIN MUHATABI ve DAVA AÇMA EHLİYETİ

Müslüm BAYINDIR*
*Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2021 / 2

Adi ortaklıkların gerçek ve tüzel kişiliklerinin olmaması ve farklı vergi türleri açısından mükellefiyet durumların değişmesi nedeniyle birçok konuda ihtilaflar oluşmaktadır. Adi ortaklıkların katma değer vergisi mükellefiyetleri olduğu kanun ve tebliğlerle sabittir. Fakat gerek Katma Değer Vergisi Kanunu...

AKARYAKIT İTHALATI GERÇEKLEŞTİREN FİRMALARIN FİYAT HESAPLAMA YÖNTEMLERİ ile SEBEP OLDUKLARI HAZİNE KAYIPLARI

Emre ÇELİK* - Lütfi UYANIK**
*Ticaret Müfettişi, Ticaret Bakanlığı- **Ticaret Başmüfettişi,
Ticaret Bakanlığı
2021 / 2

Bu çalışmamızda akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren firmalarda yapılan denetimler neticesinde, fiyat hesaplama yöntemleri bağlamında proforma faturada beyan edilen kıymet ile gerçekleşen kıymet arasında oluşan matrah farklarının sebepleri tespit edilmiş, bu sebeple oluşabilecek hazine kayıpları örnekle...

TÜRKİYE’DEKİ İKİZ AÇIĞIN AMPİRİK ANALİZİ

Sevinç YARAŞIR TÜLÜMCE*- Pakize KARABULUT**
*Doç. Dr. Pamukkale Üniversitesi-**Bilim Uzmanı
2021 / 2

Gelişmekte olan ülkelerde bütçe açıkları ve cari açıklar iki önemli ekonomik sorundur. Bütçe açıkları kamu gelirlerinin kamu harcamalarından düşük olmasını ifade ederken, cari açıklar dış dengedeki açıkları kapsamaktadır. İç ekonomik dengedeki açıklar dış dengedeki açıklara sebep olabilmektedir. Literat...

TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ İNDİRİMİ

Hakan DEĞİRMENCİ
*Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2021 / 2

Ülkemizde genç girişimcilerin teknoloji içeren yenilikçi iş fikirleri çıkarılan çeşitli kanunlarla desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Söz konusu teşviklerden birisi olan teknogirişim sermaye desteğinde, örgün eğitim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek ...

FİRMALARIN KENDİSİNE veya ORTAKLARINA YAPTIKLARI KONUT TESLİMLERİNİN KDV İADESİ KARŞISINDAKİ DURUMU

Bekir SUBAŞI*- Malik ÖZDEMİR**
*Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı- **Gelir
Uzmanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2021 / 2

Firmaların kendisine veya ortaklarına teslim ettiği 150 m²’nin altındaki konutlar dolayısıyla KDV Kanunu’nun 29/2 maddesi kapsamında talep etmiş oldukları KDV İadesi hakkında, vergi idaresi ile yargı mercileri arasında öteden beri ihtilaflar vukua gelmiştir. Söz konusu durum hakkında vergi idaresi “nihai...