Türkiye’nin iç hukuk düzenlemesi uyarınca uluslararası gemi taşımacılığı kazançlarında vergiye tâbi matrah 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) madde 23’e göre hasılata %15 ortalama emsal oranının uygulanmasıyla bulunmaktadır. KVK madde 23, Türkiye’de iş yeri veya daimî temsilci yoluyla uluslararası gemi taşımacılığı faaliyetinde bulunanların bu kazanç¬larını yıllık beyannameyle beyan etmelerini gerektirmektedir. Öte yandan, OECD Model Vergi Anlaşması (MVA) ve BM MVA’nın 8. maddelerinde deniz taşımacılığı faaliyetinden elde edilen kazançlar özel olarak düzenlenmiştir. OECD MVA deniz taşımacılığından elde edilen kazançların vergilendirilmesini sadece teşebbüsün ait olduğu mukim devlete bırakırken, BM MVA alternatif bir madde yazımı önerisinde bulunarak kazancın bir ölçüde kaynak devlette de vergilendirilebileceğine vurgu yapmaktadır. Bu çalışmada, gemi taşımacılığı kazançları ile ilgili Türkiye’nin mevcut vergilendirme sisteminin ne olduğu, MVA’ların ne önerdiği, vergi anlaşmasıyla kaynak devlete de vergi alma hakkının verildiği durumda Türkiye için vergilendirmenin nasıl yapılacağı ve diğer özellik arz eden hususlar incelenmiş ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Gemi Taşımacılığı Kazançları, Model Vergi Anlaşmaları, Vergilendirme Hakkı, Kaynak Devlet. JEL Sınıflandırma Kodları: H26, K34.

Açıklamasıİndir
Makale