GENÇ GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN KAZANÇ İSTİSNASI ve PRİM TEŞVİKİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR

Serkan TOLGA
Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2020 / 11

Son yıllarda dünyada genç işsizlik oranları hızla yükselmekte ve önemli bir sorun haline gelmektedir. Japonya, Kore ve Çin gibi bazı ülkeler, işgücü piyasası eğitim programları, girişimcilik eğitimleri ve vergisel teşvikleri kullanarak bu sorunu çözmeyi amaçlamaktadır. Türkiye’de de durum farklı değildi...

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİM VERGİLERİ HAKKINDAKİ ALGISI

Serdar ÇİÇEK* - Hamit ÇETİN**
* Dr. Öğr. Üyesi, Süleyman Demirel Üni. - ** Araş.
Gör., Süleyman Demirel Üni.
2020 / 11

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin tüketim vergileri ile ilgili algılarının, bakış açılarının ve bilinç düzeylerinin ortaya konması ve algı-bilinç düzeyine etki eden demografik faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine u...

DİJİTAL HİZMET VERGİSİNİN ANAYASANIN VERGİLENDİRMEYE HAS İLKELERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Onur UÇAR* - Cevat TOSUN**
* Dr. Öğr. Üyesi, Osmaniye Korkut Ata Üni.- ** Dr.
Öğr. Üyesi, Hitit Üniversitesi
2020 / 11

Dijital hizmet sektöründen sağlanan gelirleri vergilendirmek adına 7 Aralık 2019 tarihli 7194 sayılı “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun” Türk vergi sistemi bünyesine Dijital Hizmet Vergisi adında yeni bir vergi kazan...

VADE FARKLARININ ZAMAN TEMELLİ DAĞITIMININ HASILAT ve FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Arif AYLUÇTARHAN
* Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi, Eski Vergi
Müfettişi,
2020 / 11

UFRS/ TFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Startları) düzenlemeleri gereği, ticari işlemler kapsamında ortaya çıkan vade farkları zaman temelli olarak dağıtılmaktadır. Bu esas, gelir ve gider unsurlarının tümü için geçerlidir. Daha dar kapsamda, UFRS düzenlemele...

ÖZKAYNAKLA FİNANSMANIN TEŞVİK EDİLMESİNDE VERGİNİN ROLÜ ve ÖNERİLER

Necmettin GÜNDÜZ
Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2020 / 11

Şirketler finansman ihtiyaçlarını borçlanma ve öz kaynak temini olmak üzere iki alternatif yoldan karşılama imkanına sahiptirler. Şirket yöneticileri genellikle borçlanmanın maliyeti özkaynak maliyetinin bir hayli altında olduğundan çoğunlukla borçla finansmanı özkaynakla finansmana tercih ederler. Anca...

GAYRİMENKUL DEĞER ARTIŞLARINA İLİŞKİN 3194 SAYILI İMAR KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMENİN RANT VERGİSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Sedat POLAT* - Levent Yahya ESER**
* Araş. Gör., Karadeniz Teknik Üni. - **Doç. Dr., Karadeniz
Teknik Üni.
2020 / 11

Kentsel rant oluşumunun en önemli nedenlerinden biri, kamunun almış olduğu planlama kararlarıdır. Mevcut imar hakkı izinlerinin arttırılması ve bu beklentiye yönelik spekülatif hareketler, kent planlaması ve rant arasındaki ilişkiyi güçlendirmektedir. Birçok ülkede, imar planı değişikliklerine bağlı gay...

YATIRIM TEŞVİK DUYURULARININ İMALAT ŞİRKETLERİNİN PAY GETİRİLERİNE ETKİSİNİN ANALİZİ

Soner YAKAR* - Serkan Yılmaz KANDIR** - Gözde ELBİR***
*Doç. Dr. - **Prof. Dr. - Araş. Gör
2020 / 11

Çalışmada imalat şirketleri tarafından yapılan yatırım teşvik belgesi duyurularının şirketlerin pay getirileri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Olay çalışması yöntemi uygulanmıştır. Borsa İstanbul’da yer alan ve imalat sektöründe faaliyet gösteren 41 şirketin 2012 ve 2020 arasındaki döneme ait yatırım...

VERGİYE TABİ GELİR TOPLAMI ile İLGİLİ YAPILAN SON DEĞİŞİKLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hakan DEĞİRMENCİ
Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2020 / 11

7194 sayılı Kanun’un 15’inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 86’ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendin (b) alt bendinde yapılan değişiklikle birlikte mevcut düzenlemeye ilave olarak 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere mükelleflerin tevkifat yapılmak suretiyle tek veya bir...

ULUSLARARASI BİR VERGİ SORUNU OLARAK: TRANSFER FİYATLANDIRMASI

Esra KESKİN*
* Araş. Gör., Manisa Celal Bayar Üni.
2020 / 11

Küreselleşme ile beraber, ekonomik ve ticari faaliyetlerin kapsamı oldukça genişlemiş ve böylece yatırımcılar, sınır ötesi alanlara daha kolay bir şekilde ulaşma imkânı bulmuşlardır. Uluslararası ticaretin ve ekonomik faaliyetlerin bu derece bütünleşmiş olması, küresel anlamda birtakım sorunların doğmas...

OECD ÜYESİ ÜLKELERDE ve TÜRKİYE’DE MÜKELLEF HİZMETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ve GELECEK VİZYONU

İmdat TÜRKAY
Gelir İdaresi Grup Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2020 / 11

Dünya genelinde vergi gelirlerinin toplanmasından sorumlu olan Gelir İdarelerinin vatandaşlara ve mükelleflere sunduğu mükellef hizmetlerinde yüzyüze iletişimden sıfır iletişime doğru bir süreç yaşanmaktadır. Tüm dünyayı etkileyen Pandemi döneminde, Gelir İdarelerinin izlediği bu stratejinin ne kadar is...

AB ve TÜRKİYE'DE GENÇ İŞSİZLİK SORUNU

Özay ÖZPENÇE* - Burak SAYKAL**
* Doç. Dr., Pamukkale Üni.- **YÖK 100/2000 Doktora Bursiyeri
2020 / 11

İşsizlik, tüm dünyada lduğu gibi AB ülkelerinde ve Türkiye’de de ekonominin istikrarlı bir şekilde büyümesi ve kalkınabilmesi için son derece önem arz etmektedir. Özellikle genç işsiz olarak adlandırılan 15-24 yaş aralığında yer alan bireylerin istihdam dışı kalmaları ülkeleri bu hedeflemeleri yakalamad...

TÜRKİYE’DE MALİ DİSİPLİNİN SAĞLANMASINDA MALİ KURALLARIN ÖNEMİ: 2000 YILI SONRASI İÇİN BİR İNCELEME

Muhammed Emin BARUT* - Tuba ÖKTEN**
* YÖK 100/2000 Doktora Bursiyeri, Harran Üni. - **
Yüksek Lisans Öğrencisi, Harran Üni.
2020 / 11

Mali disiplin; siyasal iktidarların ve politika yapıcıların politika üretmede, kamusal mal ve hizmet sunumunda kullanmış oldukları mali araçları planlı ve programlı bir şekilde verimli ve etkin kullanmasıdır. Mali kural ise makroekonomik göstergeler bağlamında maliye politikası araçları üzerine getirile...