TARTIŞILAN BİR SERVET VERGİSİ: DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

İhsan DURLANIK* - Naci YILDIRIM**
* Gelir Uzmanı, Gelir İdaresi Başkanlığı-** Gelir Uzmanı,
Gelir İdaresi Başkanlığı
2021 / 6

Emlak Vergisi Kanunu dördüncü kısma eklenen yedi madde ile 2021 yılından itibaren uygulanmaya başlanan değerli konut vergisi, ihdas edildiği 2019 yılından itibaren çeşitli eleştirilere konu olmuştur. Yeni bir servet vergisi olarak karşımıza çıkan Değerli Konut Vergisi kamuoyundaki eleştiriler akabinde ö...

HEKİMLİK ÜCRETLERİNİN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Alkan YARAR*
* Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2021 / 6

Mesleğini bir işverene bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına açmış oldukları özel kliniklerde icra eden hekimlerin vermiş olduğu hizmetler karşılığında bedel tahsil etmemesi veya emsal bedeline nazaran düşük bir bedel tahsil etmesinin Katma Değer Vergisi karşısındaki durumunun; Türk Tabipleri Birliği t...

EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİNDE KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI VE COVİD -19 PANDEMİ EKONOMİSİNDE KISA ÇALIŞMA İLE İSTİHDAMI DESTEKLEYİCİ TEŞVİKLER

Merve BURHAN GÖCEN*
* İstihdam Uzmanı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
(İŞKUR)
2021 / 6

Covid-19 Pandemi sürecinde, vakaların Türkiye’de görülmesiyle alınan karantina önlemleri ve kısıtlamalar sonucu, kısa çalışma uygulamasının bu sürece uyarlanması ve diğer yasal değişikliklerle beraber yeniden tasarlanması söz konusu olmuştur. Devlet tarafından hızla açıklanan ve uygulamaya konulan deste...

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun m.48/A’da, vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili müessesesi düzenlenmektedir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı’na, tecil edilecek alacaklara gecikme zammı yerine TÜİK’in her ay için açıkladığı Yİ-ÜFE’nin aylık değişim oranlarını esas alarak f...

KENT KONSEYLERİNİN VERGİ KARŞISINDAKİ DURUMU

Oytun YAĞLITEPE* - Abdullah YEKELER**
* Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı-** Vergi
Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2021 / 6

Kent konseyleri, kent yaşamının geliştirilmesine ilişkin faaliyet planlarının hazırlanmasında, bu planların uygulanması ve hayata geçirilmesi süreçlerinde bütün kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca sayıları günden güne artan bu konseyler, kent yaşamına ilişkin ihtiy...

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ETF VE VERGİLENDİRİLMESİ

Serkan TOLGA*
* Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2021 / 6

Exchange traded funds (ETF), hisse senedi, tahvil, bono ve emtia gibi yatırım ürünlerinin bulunduğu herhangi bir endeksi baz alan ve yatırımcılara bu endeksin performansını yansıtan pazarlanabilir borsa yatırım fonudur. ETF’ler istenildiği anda piyasa fiyatı üzerinden nakde dönüştürülebilen likit varlık...

Bu makalede; yapı kooperatifleri, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunuyla beraber, başta 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde ele alınarak, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi yönünden incelenecek ve ilgili kanunlarda...

MALİ GÜÇ İLKESİ PERSPEKTİFİNDEN GAYRİMENKULLERDE “KONUT” İSTİSNASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Özgür BİYAN*
* Doç. Dr., Bandırma Onyedi Eylül Üni
2021 / 6

Gayrimenkul sermaye iradı sahiplerine yönelik uygulanan “konut istisnası” uygulamasından yararlanabilmek için getirilen sınırlamalar, vergide eşitlik prensibinin odak noktası olan mali güç ilkesi açısından problemli alanlar oluşturmaktadır. Söz konusu istisnanın geçirdiği tarihsel aşamalar ve kanun koyu...

HİZMET ERBABINA LOJMAN TAHSİSLERİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR VE TARAFLARIN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Yusuf Cihad DEMET*
* Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2021 / 6

İşverenlerce, hizmet erbabına işyerinde ve işyeri müştemilatında barınma imkanı sağlanması ile işyerinin ve işyeri müştemilatının dışında barınma imkanı sağlanması, hizmet erbabına lojman kapsamında tahsis edilen konutların işverenin mülkiyetinde olması ile işveren tarafından kiralanarak hizmet erbabına...

Vergi performans göstergesi niteliğindeki vergi tahsilat oranları mikro ve makro nitelikli faktörlerden etkilenmektedir. Bu faktörler kapsamında yer alan yatırım teşvik sistemi kapsamında uygulanan vergisel teşvikler, kamu mali yönetimi açısından maliyet unsuru oluşturan vergi harcaması niteliğine sahip...