SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DENETİM ELEMANLARININ YÜRÜTTÜĞÜ İŞYERİ KAYIT BELGE İNCELEMESİNDE 15 GÜNLÜK KAYIT İBRAZ SÜRESİNİN UZATILMASI

Fatih Rüştü TAŞKIN*
* SGK Müfettişi, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve
Teftiş Başkanlığı
2022 / 6

Sosyal güvenliğin sağlanmasında yürütülen idari işlemlerden biri de işyerlerinin defter, kayıt ve belgelerinin incelenmesidir. Bahse konu kayıt ve belgelerin ibrazı için beklenen süre 15 gündür. Ancak 15 gün mutlak değişmez bir süre olmayıp çeşitli durumlarda uzatılabilmektedir. Birçok durumda 15 günlük ...

KAMU HARCAMALARI VE VERGİ GELİRLERİ İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1972 – 2020)

Fazlı YILDIZ* - Yücel DEMİRKILIÇ**
* Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi- **Arş. Gör., Kırklareli
Üniversitesi
2022 / 6

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 1972-2020 döneminde vergi gelirleri ve kamu harcamaları ilişkisini dört temel hipotez (vergi-harcama, harcama-vergi, mali uyum ve kurumsal farklılık hipotezi) özelinde analiz etmektir. Araştırmanın uzun dönem ARDL eşbütünleşme testi sonuçları ve kısa dönem hata düzeltme mod...

GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN GENÇ GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN KAZANÇ İSTİSNASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Murat İÇMEN*
* Dr. Öğr. Üyesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi,
İ.İ.B.F.
2022 / 6

Bu çalışma Gelir Vergisi Kanununda yer alan “genç girişimci kazanç istisnası” uygulamasını ele almaktadır. Çalışmanın amacı bu düzenlemenin uygulamadaki eksik/aksayan yönleri olup olmadığının değerlendirilmesi ve yapılması gereken değişiklikler konusunda öneriler geliştirmektir. Yapılan değerlendirmede ist...

SPOR KULÜPLERİNE İADE EDİLEN GELİR VERGİSİNİN İLGİLİ MEVZUAT YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ramazan AYDEMİR*
Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2022 / 6

Amatör spor branşlarının desteklenmesi amacıyla 01.05.2018 tarihinde 3289 sayılı Kanuna2 Ek 12’nci madde yürürlüğe girmiştir. Sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin iadesine yönelik bu uygulama yürürlükten kaldırılarak yeniden düzenlenmiştir. Böylece önceden vergi iadesi şeklinde dü...

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ KONULAR

Sinan KILIÇ* - Cemal DURU**
* Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı-**Vergi
Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2022 / 6

Türkiye’nin 2022 yılı merkezi bütçe kanununa göre toplam vergi geliri tahmini 1.430.041.337.000-TL’dir. Bu vergi gelirleri içerisinde banka ve sigorta muameleleri vergisi payı 34.566.923.000-TL’dir. Yani BSMV’nin toplam vergi gelirleri içindeki payı yaklaşık olarak %2,5’tir. BSMV her ne kadar dolaylı bir v...

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA YER ALAN ÜST HAKKININ VERGİ USUL KANUNU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

İrem ERASA AKÇA* - Nagihan ÖZKANCA ANDIÇ**
*Dr. Öğr. Üyesi, Hakkari Üniversitesi-**** Dr. Öğr.
Gör., Pamukkale Üniversitesi
2022 / 6

Vergi kavramı, devletin, yükümlü olduğu kamu hizmetlerini yerine getirmek için katlanmak durumunda kaldığı kamu harcamalarını karşılamak üzere, egemenlik gücünden destek alarak, tek taraflı ve karşılıksız olarak cebir altında olan parasal ödemeleri ifade etmektedir. Devlet mükellef ilişkisinin temeli devle...

MİLLİ EMLAK YÖNETİMİ PERSPEKTİFİNDE TESPİT İŞLEMİNİN YERİ VE ÖNEMİ: KARŞILAŞILAN SORUNLAR İLE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Esra DURUKAN ÇELİK*
Milli Emlak Uzmanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı
2022 / 6

Temelde devlet malları anlamına gelen Milli Emlak, Devletin sahip olduğu taşınır, taşınmaz ve diğer tüm malları oluşturur. Devlet bu görevini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ana hizmet birimi olan Milli Emlak Genel Müdürlüğü aracılığıyla yerine getirir. Kurum taşınır, taşınmaz ve ...

EDEBİ ESERLER ÜZERİNDEN VERGİ OLGUSUNA BAKIŞ: VERGİ YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİRTAKIM ÖNERİLER

Kadir AYYILDIRIM*
* Dr. Öğr. Üyesi, Erciyes Üni., İİBF, Maliye Bölümü
2022 / 6

Hayatın vazgeçilmez parçası, kişiler açısından kaçması veya kaçınılması neredeyse imkânsız bir gerçeklik olan vergilere hemen herkes maruz kalmakta, kişiler vergi ile ilişki içine girmekte ve vergiye dair birtakım yargılar barındırmaktadır. Bu bağlamda hayatın hemen her anını ve alanını ihata eden vergi...